تنكابن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تنكابن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خانعلى جواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 60
شريف حسن زينب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 53
سيما فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 60
صفرى فرد عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 41
قاسم آبادى اميرحسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
اكبرى شهرك نگار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 31
خلخالى مائده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 37
صديق تنكابنى محبوبه انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 46
اسعدى محمد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 41
سلطانى نيوشا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 31
اذعانى على ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 34
نژادمقدم امين ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 4سال کانونی 82
رحيمى مقدم پوريا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 52
وطن دوست پروانه هنر فرش / دانشگاه هنراصفهان / روزانه دانشگاه هنر اصفهان 1سال کانونی 10
اشكوارى حميدرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 35
كريمى شيرودى محمد انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 25
احسانى بهداد ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال کانونی 47
اشكبارى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 51
خلعتبرى ليماكى زهرا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 17
خرم خواه زينب انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 28
معصومى مهدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 1سال کانونی 16
عكاس زنگبارى ثابت هومن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 53
اكرا رمضانى فاطمه انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 2سال کانونی 32
لاچينى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 60
صالح درجانى پدرام تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 42
قليزاده زينب انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 3سال کانونی 43
مجاهد حامد انسانی حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
شكيبا مهنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
علائى وركى سيدمحمد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تبريز 2سال کانونی 39
سعادتمند فاطمه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 61
حاتمى سيدفاضل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 45
دولتشاهى رضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 37
ساحلى محمدامين ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
كروى مرتضى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 59
شورج نگين ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 23
عليخانى پوريا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 34
گلين اميرى فاطمه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 46
قنبرى عاطفه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال کانونی 22
بشيرى معصومه انسانی مترجمي زبان عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 18
راد على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 48
كريمى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 26
على پور تكامجانى نسيم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 17
ابهرى الناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 5سال کانونی 93
ساعدى ياشار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 48
خاكى پويا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 5سال کانونی 104
جنت امانى مائده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال کانونی 110
گلين حسين پور مهديه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 38
شورميج ميلاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 29
شيخ محمودى زهرا ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 36
الهيارى مريم ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 36
فرامرزى سعيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 19
نيك دوست پرهام ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 5سال کانونی 99
باقرزاده مهرداد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 48
صمدى شقايق ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 34
ذبيحى شقايق تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال کانونی 90
بابكى فائزه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 1سال کانونی 17
اشكوريان زهره تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 24
نصراله زاده على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال کانونی 58
مسلمى مهدى تجربی حسابداري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 56
روجائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 4سال کانونی 84
منتظرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 4سال کانونی 52
پورصادقى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 19
پرهيزكار تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 30
حيدرى تواسانى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 37
اشكوريان انسانی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 26
شعبانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 3سال کانونی 46
ستوده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 3سال کانونی 49
صالحى لاتك انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 26
رمضانى سياه خلكى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 40
بشيرى نهنجى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 45
منتظرى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 4سال کانونی 58
سعيدى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 2سال کانونی 37
كريمى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 24
معافى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال کانونی 47
مرشدى تنكابنى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 16
مشهدى انسانی حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 22
حسن نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
آلمال ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال کانونی 11
كركبودى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 35
عصرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 39
كريمى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 26
منصوركيايى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 62
محمدى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
زبردست ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال کانونی 28
شيرودعشوريان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 25
گليجانى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 2سال کانونی 40
يحيى پور نورانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 8سال کانونی 121
يوسفى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
آقابابائى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 23
اقبالى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 44
مشهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 14
گيل ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 19
منصورى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 4سال کانونی 44
ارشادى نياء ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 21
دليلى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 20
ساحلى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 48
نشتاابراهيمى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 1سال کانونی 20
خلعتبرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 41
غلامى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 42
اكبركمالى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 2سال کانونی 46
حيدرى تواسانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 37
ابراهيم طالشى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال کانونی 49
خليليان تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 37
صيادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال کانونی 30
پاليزوان انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 45
مدنى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 15
لزريوسفى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 19
وليدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 21
سعيدى ریاضی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 38
شاهپورى انسانی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 22
قاسم پور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 31
اسمعيل زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 19
سياسرنژاد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 36
رفعتى ریاضی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 15
فيروزى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 16
باقرپسندى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 8
رنجبر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 33
ربيعى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 47
خلعتبرى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 32
نوعدوست ریاضی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 54
بحرى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 36
شاه نورى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 32
كاظمى توانى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 32
شورميج ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 20
حلوائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 37
بصيرت تجربی مديريت دولتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 8
اشكوريان ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 42
سلطان لو تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال کانونی 42
ابوالحسنى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال کانونی 28
امين پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال کانونی 39
حسينى تجربی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 32
مجيدى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 33
احمدنژاد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 14
رضائى نيكو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 21
عابدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 27
ملائى توانى ریاضی مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 44
گليجى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي مراغه / روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 2سال کانونی 32
آرمانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 20
منصوركيايى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 32
منصوركيائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 41
مومنى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 21
صفى خانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
بهروزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال کانونی 12
احسانى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 3سال کانونی 37
دليلى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
شاهرى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 7
ذاكر ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 10
ناجى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 3سال کانونی 51
پولادى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 36
مرادى خولنجانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 13
صادقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 3سال کانونی 42
خانجانى ثانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 3سال کانونی 45
جعفرى بالابندى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 19
مشهدى آقا تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 32
اسماعيلى فتيده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال کانونی 21
منصورى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 41
ضالى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 25
منصوركيايى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
دريانى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 36
باقرى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 5سال کانونی 35
داج ليرى تجربی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
زبردست ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 28
جاويد تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال کانونی 34
صادقى تجربی حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 20
ارشاديان تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
اشكانى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال کانونی 32
پنجى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 2سال کانونی 29
صادقيان تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 59
شيروانى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 2سال کانونی 38
آتش زر تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 46
مصطفوى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
مصطفوى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 10
شيرودى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 29
مهرى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 2سال کانونی 37
نيك فرجام تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 43
على رمجى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 5سال کانونی 89
برخى تجربی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 17
اميدى تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17