رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رامسر

ذاكرى نويد

ذاكرى نويد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
پروانه على

پروانه على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سروش حدادى محمدجواد

سروش حدادى محمدجواد

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نصيرى اوانكى پارسا

نصيرى اوانكى پارسا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حلاجيان حوريه

حلاجيان حوريه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شعبانيان كاوه

شعبانيان كاوه

مهندسي شهرسازي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سليمى مهسا

سليمى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قلى زاده كندى اميرمحمد

قلى زاده كندى اميرمحمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
واحدى محدثه

واحدى محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
مصطفى طالشى روشنك

مصطفى طالشى روشنك

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اكبرى دوگلسر

اكبرى دوگلسر

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سمائى

سمائى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پوررستمى

پوررستمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هادى رمكى

هادى رمكى

حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ميرابوطالبى

ميرابوطالبى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صالح

صالح

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پوده دخت

پوده دخت

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
جنت فريدونى

جنت فريدونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

9سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
جوربنيان

جوربنيان

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظفرى

مظفرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

8سال کانونی / 110 آزمون

ریاضی
شريعتى مقدم

شريعتى مقدم

مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سلمليان

سلمليان

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمد شريفى

محمد شريفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شعبان پور

شعبان پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نوائيان

نوائيان

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كردفلاحت

كردفلاحت

مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مقيمى نژاد

مقيمى نژاد

گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نجدى

نجدى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رحيميان

رحيميان

مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سرمشك قربانى

سرمشك قربانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صنوبرليماكشى

صنوبرليماكشى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خان رمكى

خان رمكى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اميريان

اميريان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جنت عليپور

جنت عليپور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قلندرى فشتمى

قلندرى فشتمى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تكاسى

تكاسى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حلاجى ثانى

حلاجى ثانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فرج مشائى

فرج مشائى

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودزاده

محمودزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدپور سريرى

محمدپور سريرى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بنى هاشميان

بنى هاشميان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نوائيان

نوائيان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شعبانيان

شعبانيان

مهندسي جنگلداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پروانه

پروانه

زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبدالكريمى

عبدالكريمى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نگارستانى

نگارستانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حنت عليپور

حنت عليپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسوى سجاد

موسوى سجاد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مديرپناه

مديرپناه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی