رامسر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رامسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ذاكرى نويد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 6سال کانونی 110
پروانه على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 59
سروش حدادى محمدجواد انسانی حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
نصيرى اوانكى پارسا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال کانونی 59
حلاجيان حوريه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 34
شعبانيان كاوه ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 20
سليمى مهسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 38
قلى زاده كندى اميرمحمد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 11
واحدى محدثه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال کانونی 10
مصطفى طالشى روشنك ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 46
اكبرى دوگلسر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 6سال کانونی 79
موسوى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 45
سمائى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 6سال کانونی 72
پوررستمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
هادى رمكى انسانی حقوق / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال کانونی 17
ميرابوطالبى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 11
صالح ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 17
كاظمى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 26
پوده دخت ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال کانونی 57
جنت فريدونى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله 9سال کانونی 124
جوربنيان انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 16
مظفرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 8سال کانونی 110
شريعتى مقدم ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 41
سلمليان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال کانونی 18
محمد شريفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه دانشگاه صنعتي اراك 1سال کانونی 22
عابدينى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال کانونی 17
شعبان پور تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال کانونی 68
نوائيان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 18
كردفلاحت ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 12
مقيمى نژاد تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 30
نجدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 23
رحيميان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 17
سرمشك قربانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 4سال کانونی 41
صنوبرليماكشى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 42
خان رمكى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال کانونی 45
اميريان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 11
جنت عليپور تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 38
تكاسى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 38
حلاجى ثانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 20
فرج مشائى تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
محمودزاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 1سال کانونی 16
بنى هاشميان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال کانونی 27
نوائيان تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 18
شعبانيان تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال کانونی 22
پروانه تجربی زيست شناسي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال کانونی 56
عبدالكريمى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال کانونی 38
موسوى سجاد تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل آمل) 1سال کانونی 12