آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آمل

نورانيان اميرى زهرا

نورانيان اميرى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فضلى محمد رضا

فضلى محمد رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قاسم پور حسين

قاسم پور حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شكوهيان سيداحمدرضا

شكوهيان سيداحمدرضا

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
رسولى پرنيان

رسولى پرنيان

سينما / دانشگاه هنر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
ايمانى شاهاندشتى حسين

ايمانى شاهاندشتى حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پهلوان عارف

پهلوان عارف

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسينى سيد على اكبر

حسينى سيد على اكبر

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
هادى زاده فاطمه

هادى زاده فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
شاكرى نوا پدرام

شاكرى نوا پدرام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موسوى سيده فاطمه

موسوى سيده فاطمه

روانشناسي / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
نوروزى حسين

نوروزى حسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سيارنژاد على

سيارنژاد على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهسوار محسن

شهسوار محسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دهقان على اصغر

دهقان على اصغر

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پورفلاح كيميا

پورفلاح كيميا

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نائيجى عليرضا

نائيجى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رجبى رايان

رجبى رايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سقائى فاطمه

سقائى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حقيقى زهره

حقيقى زهره

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رجبى فاطمه

رجبى فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مجدد احمدرضا

مجدد احمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
صالحى كيانا

صالحى كيانا

فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نائيج نژاد رسول

نائيج نژاد رسول

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهراد ريحانه

مهراد ريحانه

نقاشي / دانشگاه هنر / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

هنر
ييلاقى ياسين

ييلاقى ياسين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
معصوم نيا مسعود

معصوم نيا مسعود

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايزدخواه محمد

ايزدخواه محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسكندرى شيداله

اسكندرى شيداله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسماعيلى اميرمسعود

اسماعيلى اميرمسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملارى فاطمه زهرا

ملارى فاطمه زهرا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صالح نيا فائقه

صالح نيا فائقه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پاشا گلناز

پاشا گلناز

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فضلى آريا

فضلى آريا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آذرى مقدم فاطمه

آذرى مقدم فاطمه

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قنبرزاده فاطمه

قنبرزاده فاطمه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
برارپور على

برارپور على

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بابايى نيا مصطفى

بابايى نيا مصطفى

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حيدرى رضا

حيدرى رضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درويشى شنگلده مريم

درويشى شنگلده مريم

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سيفى ولى الله

سيفى ولى الله

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
قاسمى درزى محمدعلى

قاسمى درزى محمدعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رشيد محمد

رشيد محمد

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فلاح معصومه

فلاح معصومه

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قنبرى فر ياسمن

قنبرى فر ياسمن

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
توسلى نگار

توسلى نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سيفى فاطمه

سيفى فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صادرى سپهر

صادرى سپهر

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
حسن پور امير حسين

حسن پور امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسى اندوارى رضا

عباسى اندوارى رضا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فرخى لاريجانى همتا

فرخى لاريجانى همتا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آقاجان زاده محسن

آقاجان زاده محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شعبانى عليرضا

شعبانى عليرضا

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
امينى اميرحسين

امينى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نجفى سينا

نجفى سينا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رستگارى فاطمه

رستگارى فاطمه

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سليمانى مجد رضا

سليمانى مجد رضا

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
تارى نريمان

تارى نريمان

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خسروى لاريجانى على اكبر

خسروى لاريجانى على اكبر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فولاد آرمين

فولاد آرمين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائى نگين

رضائى نگين

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
كبيرى اندوارى فاطمه

كبيرى اندوارى فاطمه

حقوق / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
همايونى مطهره

همايونى مطهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سليمانپور سارا

سليمانپور سارا

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمودى سيده فاطمه

محمودى سيده فاطمه

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صدرزاده على

صدرزاده على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كمالى محمد مهدى

كمالى محمد مهدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عبدالهى فاطمه زهرا

عبدالهى فاطمه زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضوى آملى سيده كيانا

رضوى آملى سيده كيانا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جلالى بورانى سيده عادله

جلالى بورانى سيده عادله

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
همايونى فاطمه

همايونى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فرمانى مجتبى

فرمانى مجتبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
جالوى نژاد اميرحسين

جالوى نژاد اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حاجى اندوارى محمدامين

حاجى اندوارى محمدامين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هومند محمد

هومند محمد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جعفرى فاطمه

جعفرى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولائى ابوالفضل

ولائى ابوالفضل

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمدى سيدمحمدحسن

محمدى سيدمحمدحسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جورسرائى مبينا

جورسرائى مبينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
جعفرزاده نيلوفر

جعفرزاده نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قنبرى مائده

قنبرى مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كالاشى مختار

كالاشى مختار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عزيزپور مهسا

عزيزپور مهسا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نصرى نهر محمدجواد

نصرى نهر محمدجواد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسنى سيد مصطفى

حسنى سيد مصطفى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خورسندى درسا

خورسندى درسا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
لاله آبادى سعيد

لاله آبادى سعيد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
يزدان پناه اميرحسين

يزدان پناه اميرحسين

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شكوهى نياكى دريا

شكوهى نياكى دريا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى سيد امير حسين

حسينى سيد امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امامقلى نژاد حسين

امامقلى نژاد حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قاسمى انيسه

قاسمى انيسه

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ايزدى آملى برديا

ايزدى آملى برديا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
درزى زهرا

درزى زهرا

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروى رسول

خسروى رسول

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
درزى شايان

درزى شايان

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
امين زاده سارا

امين زاده سارا

علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
چوبدار عمرانى اميرحسين

چوبدار عمرانى اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
لطفى امير

لطفى امير

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرزانه احسان

فرزانه احسان

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسينى سيد محمد جواد

حسينى سيد محمد جواد

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يدالهى فاطمه

يدالهى فاطمه

جغرافيا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ايزدخواه ابراهيم

ايزدخواه ابراهيم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مصطفائى فاطمه

مصطفائى فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمى سيده مائده

هاشمى سيده مائده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسفنديارى فرد شيما

اسفنديارى فرد شيما

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طبرى حسام الدين

طبرى حسام الدين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رمضان زاده فائزه

رمضان زاده فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رزم خواه فاطمه

رزم خواه فاطمه

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلام زاده حسين

غلام زاده حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فلاح رضا

فلاح رضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدى نسترن

محمدى نسترن

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عباسى سبحان

عباسى سبحان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدزاده على

محمدزاده على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علائى محمدرضا

علائى محمدرضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قديرى سيدميلاد

قديرى سيدميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اسمعيلى آرمان

اسمعيلى آرمان

مهندسي مکانيک / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرخى لاريجانى مژده

فرخى لاريجانى مژده

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بزرگى اميرحسن

بزرگى اميرحسن

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسن عاطفه

اسن عاطفه

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عليزاده حسين

عليزاده حسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مير احمدى سيد پوريا

مير احمدى سيد پوريا

حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سرائى شهاب

سرائى شهاب

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ذبيحى كيميا

ذبيحى كيميا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بشتر مهدى

بشتر مهدى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رستمى شكروى اميرحسين

رستمى شكروى اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عاشقيان سميرا

عاشقيان سميرا

حقوق / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آقاجانى مريم

آقاجانى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قلى زاده كوثر

قلى زاده كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عمران زاده زهرا

عمران زاده زهرا

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصيرى عالمه

نصيرى عالمه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بيات پدارم

بيات پدارم

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
يزدان پناه پرستو

يزدان پناه پرستو

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ليلائى هاتف

ليلائى هاتف

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علينژاد محمد مهدى

علينژاد محمد مهدى

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حجازى مبيناسادات

حجازى مبيناسادات

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زرين نيا كوثر

زرين نيا كوثر

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ياراحمدى كسرى

ياراحمدى كسرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غفارى الهام

غفارى الهام

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / مناطق محروم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوسفى امير محمد

يوسفى امير محمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
باباجانى زهرا

باباجانى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
يوسف زاده محمدمهدى

يوسف زاده محمدمهدى

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
سرخوش امير حسين

سرخوش امير حسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ابراهيمى حسين

ابراهيمى حسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نادرى چلاو سارينا

نادرى چلاو سارينا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صادقى شيرين

صادقى شيرين

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى اناهيتا

كريمى اناهيتا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نصرى پور مهشيد

نصرى پور مهشيد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اصلانى آملى

اصلانى آملى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تقى دخت

تقى دخت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرج پور

فرج پور

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شاه نورى

شاه نورى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خلدبرين

خلدبرين

مهندسي معدن / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شاهنورى

شاهنورى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نورمحمدپور

نورمحمدپور

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تسليمى

تسليمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عابدنژاد

عابدنژاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تنكابنى رضائى

تنكابنى رضائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ديوسالار

ديوسالار

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خيرى

خيرى

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائى لاريجانى

رضائى لاريجانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عدالتى پور

عدالتى پور

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رستميان عمران

رستميان عمران

فيزيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسن پور

حسن پور

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مظلومى فر

مظلومى فر

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
روستائى

روستائى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
آقاجانى

آقاجانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كارگران

كارگران

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ولائى

ولائى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه تهران / روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
واحدى

واحدى

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
داداشى

داداشى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صداقت نيا

صداقت نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
علاباغبان

علاباغبان

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
على زاده

على زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

علوم تربيتي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
توكلى

توكلى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدى ابراهيمى

محمدى ابراهيمى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمالى نيا

جمالى نيا

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نائيجى

نائيجى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كوثرى

كوثرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
عظيمى آملى

عظيمى آملى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صناعى

صناعى

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشميان نياكى

هاشميان نياكى

مهندسي معماري / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يزدانى

يزدانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خليلى

خليلى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بالو

بالو

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
درويش نور

درويش نور

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
صيقل وازى

صيقل وازى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوائى موخر

نوائى موخر

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
بذرافشان

بذرافشان

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
چلابى

چلابى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سجادى

سجادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شورانگيز

شورانگيز

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حبيب نتاج عمرانى

حبيب نتاج عمرانى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عراقى

عراقى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رنجبر

رنجبر

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
افرسياب

افرسياب

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مقدسى

مقدسى

علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
واحدى

واحدى

علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شريفى

شريفى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مسعودزاده حلالخور

مسعودزاده حلالخور

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نورانى

نورانى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صابرنيا

صابرنيا

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
اميرى لاريجانى

اميرى لاريجانى

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آبرود

آبرود

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اخوان ايرائى

اخوان ايرائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رمضانى

رمضانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
آ كو

آ كو

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ناصرپور

ناصرپور

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
قبادى نيا

قبادى نيا

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
راعى

راعى

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نيك نفس

نيك نفس

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نفيسى

نفيسى

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گل محمدى تولائى

گل محمدى تولائى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسكو

اسكو

زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
خراسانى اجبار كلائى

خراسانى اجبار كلائى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آويژگان

آويژگان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فرسوى مرزنگو

فرسوى مرزنگو

اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نيكوئى

نيكوئى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گودرزيان

گودرزيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ضيائى فر

ضيائى فر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معتقد لاريجانى

معتقد لاريجانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي صنايع / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حيدرزاده

حيدرزاده

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
منوچهرپور

منوچهرپور

مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افتاده

افتاده

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
برهانى دوست

برهانى دوست

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
هاشمى چلابى

هاشمى چلابى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نوع پرست

نوع پرست

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افتاده

افتاده

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خوش سيما

خوش سيما

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نور محمدى

نور محمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عباسى كارسالارى

عباسى كارسالارى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حاجى آقاتبار

حاجى آقاتبار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عباس نيا

عباس نيا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بازيارى دلاور

بازيارى دلاور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى مقدم

رضائى مقدم

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اشرفى

اشرفى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آبرون تن

آبرون تن

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسم پور تنكابنى

قاسم پور تنكابنى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

9سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
ملكى نسب

ملكى نسب

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
پيروز

پيروز

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نعمتى

نعمتى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجاورنوا

مجاورنوا

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ثالث

ثالث

حسابداري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نجفيان

نجفيان

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اكبرى

اكبرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قبادى مقدم

قبادى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
توكلى

توكلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حدادى

حدادى

مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
احسانى

احسانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صابرى فر

صابرى فر

جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
علوى پور

علوى پور

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دهقان

دهقان

مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عموزاده

عموزاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اعظمى

اعظمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رسولى فرد

رسولى فرد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعيدى شاهاندشتى

سعيدى شاهاندشتى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ضيائى راد

ضيائى راد

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
درزى

درزى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جعفرقلى زاده

جعفرقلى زاده

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
الهى

الهى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوى كندازى

موسوى كندازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرستار

پرستار

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارع

زارع

حقوق / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
روستايى

روستايى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جبارى

جبارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كمالى نژاد

كمالى نژاد

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فصاحتى

فصاحتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رستم نژاد چراتى

رستم نژاد چراتى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پرخيده

پرخيده

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رضا زاده

رضا زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فيروزى

فيروزى

مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آقاجانپور نشلى

آقاجانپور نشلى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
حيدر تبار طورى

حيدر تبار طورى

اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك خواه

نيك خواه

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مصطفائى

مصطفائى

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحيمى واسكس

رحيمى واسكس

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بشيرنيا

بشيرنيا

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حبيبى

حبيبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
روحى

روحى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
داداش پور

داداش پور

باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
طبرى

طبرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي شيمي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
على نژاد

على نژاد

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نبوى

نبوى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شكرى واسكس

شكرى واسكس

جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بابكى

بابكى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پهلوان

پهلوان

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پارساى نياكى

پارساى نياكى

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مسعودزاده حلالخور

مسعودزاده حلالخور

علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
يارى

يارى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
برجسته

برجسته

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرداد

مهرداد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سعادتى

سعادتى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فتاحى

فتاحى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قبادى اسكى

قبادى اسكى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ايمانى شاهاندشتى

ايمانى شاهاندشتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گيل

گيل

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرهنگى

فرهنگى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صفدرى

صفدرى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فرج زاده

فرج زاده

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بابائى

بابائى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى ايمنى

حسينى ايمنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدوى

مهدوى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آزاد

آزاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فلاح طوله كلائى

فلاح طوله كلائى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسمعيل زاده

اسمعيل زاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مطلبى

مطلبى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسن زاده نوائى

حسن زاده نوائى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آ كو

آ كو

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين زاده

حسين زاده

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فتاحى

فتاحى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زارع

زارع

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نيك سرشت

نيك سرشت

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

حقوق / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قناعت لاريجانى

قناعت لاريجانى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدقلى تبار اندوارى

محمدقلى تبار اندوارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پيوسته

پيوسته

مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
روستائى

روستائى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عادلى

عادلى

مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ندائى

ندائى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ظروفى

ظروفى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى نياكى

رحيمى نياكى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آبرود

آبرود

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى لاريجانى

اسدى لاريجانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهدى

مهدى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جلالى

جلالى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
سفلائى

سفلائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شعبانى عمران

شعبانى عمران

حقوق / موسسه غيرانتفاعي ابان هراز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لونجى

لونجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاكپور

خاكپور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زارع اجباركلايى

زارع اجباركلايى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسدپور واحدى

اسدپور واحدى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صدرنژاد

صدرنژاد

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اكبرزاده

اكبرزاده

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مطيع

مطيع

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
آقاپور

آقاپور

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آملى

آملى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مرتضى زاه ديوا

مرتضى زاه ديوا

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
روشن

روشن

مهندسي عمران / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پريدار

پريدار

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عاشقيان

عاشقيان

مهندسي معماري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهرابيان

سهرابيان

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حميدى فر

حميدى فر

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بكراى

بكراى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هدايت

هدايت

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
لطيفى شاهاندشتى

لطيفى شاهاندشتى

مهندسي پزشکي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرشدزاده

مرشدزاده

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آبگون

آبگون

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حريرى

حريرى

مهندسي صنايع / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دشت پيما

دشت پيما

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزاد

ميرزاد

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يحيى پور

يحيى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجائى

رجائى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نعمتى پاشا

نعمتى پاشا

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گرجى

گرجى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
واحدى

واحدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرزاده

حيدرزاده

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نصراله زاده اسبوئى

نصراله زاده اسبوئى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بالاور

بالاور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
على نژاد

على نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ميرجليلى محنا

ميرجليلى محنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گلچوبى

گلچوبى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيابانى

بيابانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى اصل

حسينى اصل

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغرزاده معلم

اصغرزاده معلم

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقائى

آقائى

زيست شناسي گياهي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كليج

كليج

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عمرانيان

عمرانيان

مهندسي گياه پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ديلمان -لاهيجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرتوى

پرتوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لطفى نوائى

لطفى نوائى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوى رينه

موسوى رينه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى رينه

موسوى رينه

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سبز على پور

سبز على پور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
برزيار

برزيار

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
كاردان

كاردان

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عقيلى

عقيلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
وقايعى

وقايعى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عمرانى نيا

عمرانى نيا

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حبشى مشائى

حبشى مشائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي گياهي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خطيبى

خطيبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی