بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بابل

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خليلى گودرزى محمد هنر اهنگسازي / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) 2سال از سوم دبيرستان 37
قنبرى امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
باقرزاده لدارى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
آقابابائى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
حسين پور چوبى مجتبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
طاهرى عزيزالله ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 36
ولى نژاد شوبى كيانا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 58
حسينى سنگ چى سيد على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسن زاده گلاره تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 41
فيروزجائيان گلوگاه اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
داودى اميرمحمد انسانی حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
فرهادى ساجده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
كاظم پور سيده زهرا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
عابدى خليلى پوريا انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 35
رضايى مجد سيداميرمحمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 71
دربندى اميرحسين ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
مسيبى كشتلى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 60
عطاريه محمدهادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
عاقب اميد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
نجار فيروزجائى رضا انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 39
على گل زاده فاطمه زهرا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 57
يداله زاده چارى اميريونس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
نجار درونكلائى شبنم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 43
آقاجانى عالى زمينى الهام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 37
حسن پور قادى محمدرضا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
كامران كله بستى محمد جواد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 20
خجسته فر عليرضا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 48
عسكرى بهنام انسانی حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل تهران) 1سال از چهارم دبيرستان 23
پاشائى فومشى محمد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
كمالى كيان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 10سال از سوم دبستان 77
بابائى نگين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 45
غلامپور دهكى اميرحسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
تقوى كوتنائى امير رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 52
عيسى نژاد گتابى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 45
هاشمى كروئى سيده سپيده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 64
ولائى كبريا حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 62
گل كانى محمد على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
محمود تبار عرفان ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
جبارزاده شياده محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
آباديان نيلوفر تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
رسول پور روشن مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
عموزاده رضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 24
شجاعى سعيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 57
زمانى ژينا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
خليليان محمد امين ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
خدابخش تبار نيما ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 32
احسانى احمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال از سوم دبيرستان 41
خليلى شايان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 55
رمضانى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 65
اسلامى شايان زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 39
جانبازى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 41
شريف تبار عزيزى فاطمه ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 17
سجودى رضا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
پولائى محمد مهدى انسانی علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
پورتقى محمد يوسف تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
زرين فر سروناز تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 44
پارت طراوت ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
عنايتى رضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
عباسقلى زاده اطاقسرائى سيده طاهره هنر فرش / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 3سال از دوم دبيرستان 60
اسدنيا كشتلى امير محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدپور مير اميررضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 34
نيك بين حورا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 31
غفارى مخمل باف عليرضا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
موسوى كانى سيده شيوا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 26
بابا نژاد شانى شايان انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
عسكرى نژاداميرى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
بيابانى مقدم مهديه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
ذاكرزاده خوشرودى حميد رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 26
طاهرى عليرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 53
پورحسين ميرى حسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 38
رنجبرى شاره نويد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 54
جعفريان قمى رضا انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 46
درزى درونكلائى پويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 46
طهماسب نژاد عطيه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 58
معالى سراب سارينا انسانی مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
سماك مروا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 36
صيادى كلمى امير حسين ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 56
اكبرى عرفان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال از سوم راهنمايي 99
طاهرى صبا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
قاسمى شيرسوار على ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
عالميان هانيه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مازندران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 15
پژمان اميرعلى زبان مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 21
اسماعيل نيا شيروانى محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 60
ميرزاده معلم محمد حسين ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 20
ملك افضلى ياسمن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 51
احمد نژاد كريمى هانيه هنر صنايع دستي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
غفارى چراتى زهرا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
خندان مهنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 40
حلالخور ميركلايى پارسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 16
عالميان درونكلا على انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
قلى نژاد شبير انسانی حقوق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
قلى تبار شش پلى نازنين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 24
ولائى كبريا محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 4سال از اول دبيرستان 61
حسينى سيدمحمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 41
روحى ريحانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 42
موسوى كانى سيدمرصاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 30
خوش روان شهرزاد انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
خانجانى ميلاد انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 43
حسين پور اميرحسين انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
حسينى بيجى كلا محمد رضا انسانی حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
فلاح خورشيدى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 69
احمدى طالشيان فريبا انسانی حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 30
ياورپور بالى هانيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 26
قاسم زاده ديوا سيد كريم انسانی حقوق / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 36
توحيدى كريمى عطيه انسانی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 43
نيكخو اميرى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 3سال از دوم دبيرستان 34
داداش نسب عمران مهسا انسانی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
نيازى راد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
كرباسى فر مينو انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 37
قنبرى مصير محدثه ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 6سال از دوم راهنمايي 82
ذبيحى كشتلى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 17
همايون زاده بائى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
يوسفى احمدچالى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 38
لطيفى شيردار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
حيدرى منش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 51
عالمى فر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمد على نژاد ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
عابدى كبريا انسانی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 24
آقابابائى ارچى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمدزاده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال از سوم دبيرستان 45
گدازگر ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
حسن پور تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 50
رنجبر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
على نژاد قمى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 21
هاشمى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 34
گلى كانى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
سرايدار منصور انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
مهدى زاده انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 45
ميرزاجان زاده مقرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 51
كاظمى نسب حاجى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 52
عباس پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 42
ميرزازاده اسبو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
اكبرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 64
عابسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 64
موسوى انيجدان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 69
عباس نژادباقرى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال از سوم راهنمايي 88
برزگر حمزه كلائى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 78
حاجى زاده جويبارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 50
رسولى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 23
اقاجانى دلاور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 40
هومن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 34
سيدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
شريفيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
رفيعى كشتلى انسانی فلسفه / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 10
قاسمى مرزبالى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 23
بيگلرى كامى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 74
زاهدى مقدم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 27
على زاده افروزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 39
حسينى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 82
مقيمى درزى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
يوسف زاده چارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسنجانى ديوكلائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال از اول دبيرستان 62
ابراهيميان جلودار انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
پارائى حسن كلائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 33
شاكرى دون ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 34
آرى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
برارى طرقچى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
پورحسين فوكلائى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 33
نبى زاده انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
آقائى حاجى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
اسماعيلى خطير انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
گلچوب فيروزجائى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 46
حسين پور شيرسوار انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
صادقى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 24
مومنى انسانی علوم سياسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 29
حسين زاده اسكى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 4سال از اول دبيرستان 73
جانى خليلى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
جعفرى گله ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيارى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
صديقى بارفروشى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 33
تقى زاده انسانی جغرافيا / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال از دوم دبيرستان 42
آقا گل تبار گردرودبارى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
ابراهيمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 68
يدالهى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 43
زمان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
مصطفى نژاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
كاظمى فيروزجائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
رمضانى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
سلمان پور فيروزجاه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
رضازاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 25
درزى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 23
يداله زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
قنبرعلى زاده بهنميرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
صالحيان متى كلائى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 25
باباپور طلوتى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
اقومى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
مسلم زاده گتابى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
حبيب پور گودرزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
هادى پور ديوكلائى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
فتحعلى زاده آهنگر ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 49
حبيب پور گتابى انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 44
هدايتى مرزبالى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
دهستانى كلاگر ریاضی روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 57
خان گل زاده سنگرودى انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 55
غلام پور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 69
حبيب پور گودرزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 67
اميرسليمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 40
ثريائى تجربی دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه دانشگاه تهران 4سال از اول دبيرستان 70
جمعلى نتاج انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 28
تقى نتاج انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 77
آزرده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 4سال از اول دبيرستان 37
رفيع پور علمدارى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
عزيزى فر انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 3سال از دوم دبيرستان 46
رجبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 45
حسن نژاد مرزونى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
هاشمى بصرا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
اصغريان جلودار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
آقاجان زاده انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
شركت يگانگى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 48
حيدرى چراتى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
حميدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 48
جانى روشن ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 38
كلاگردرونكلائى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 43
روحى آهنگر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
حبيبى شفيعى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 42
رضائى شميرزادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
صالحى گتابى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
محمد پور گنجى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 4سال از اول دبيرستان 61
برزگران ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 20
استادزاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 36
بزرگ نيا حسينى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 32
فلاح مقدمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 36
رستمى درونكلا انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 43
گنجيان مشهد سرائى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 13
حسن زاده طورى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
عيسى زاده كشتلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 37
جعفرپور مرزونى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
شيخى عزيزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 32
چارى درونكلائى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
ميرزاد علمدارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
امامى ولو كلائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 56
اسدى گتابى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
تويل ریاضی مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه دانشکده فني ومهندسي گرمسار 1سال از چهارم دبيرستان 17
خسروزاده قمى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 32
مهدى نژاد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 41
طهماسبى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 4سال از اول دبيرستان 75
جعفرى اصل ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 41
حليمى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
عزيزى قمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 59
رحيمى اسبو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 35
تهمتن نژاد عمران ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 51
متولى طاهر تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال از چهارم دبيرستان 25
عموزاده آرائى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 10
مجيديان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
طيبى درازكلا تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 18
قلى زاده اندى انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
رستمى درونكلا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 17
نيكجويان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 23
طاهرنژاد انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 29
سخائى تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 16
گلچوب حاجى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 55
رهبر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلامى حاجى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 18
عرب فيروز جائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 56
رجبيان ميرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 25
فقانى لر تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 15
جعفرى كاردگر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 31
رمضان زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
قديمى حمزه كلائى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 43
زارع جلودار انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
ضرابى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
يوسف زاده چارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
باقرى فرد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 64
سيد على پور مرزناكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
معتدل ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
گاوزن درونكلا انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 10
خليلى پيچا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
اوصيا تجربی دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
نورانيان خراسانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 27
عليگل زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 30
آقاجانيان بيشه تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 58
شفيع تبار سماكوش ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 24
ابوطالب پور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 25
نجار درونكلائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
ذاكرى دلاور كلائى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 4سال از اول دبيرستان 71
ابونورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 6سال از دوم راهنمايي 57
تقى زاده رمى انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
جويا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
مسلم زاده گتابى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 32
بابائى شيرسوار انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
طنابى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 54
مومنى كبريا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 27
مرتضى پور قمى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباس تبار مقرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قم 3سال از دوم دبيرستان 29
كاظمى گردرودبار تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) 2سال از سوم دبيرستان 38
رحمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 24
فرج اللهى ميركلا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
امامقلى تبار درزى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 45
مسيب نيا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
كريمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 36
اخوان تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 4سال از اول دبيرستان 57
تقى پور ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 14
بابجانى زاده كردى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 49
عباسى هتكه پشتى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 25
حسين پور موسوى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 43
بهشتى قادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 14
رمضانى خوشرودى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 15
نورالله نتاج آهنگر ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 39
دائى زاده جلودار تجربی زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال از اول دبيرستان 71
خسروانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) 4سال از اول دبيرستان 71
حبيب پور گودرزى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 42
غفارى چراتى تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
كيامقدم تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
رضاپور گتابى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 22
عبداله پور هريكنده انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 33
عباسى متمسك ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 31
موسوى كانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 47
شيار درونكلائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 24
حيدرى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
يحيى پور تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 36
تقى نسب ریاضی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
ذوالفقارى آهنگر ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 24
شكرى شيروانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
صادقى سيدمحله ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 32
حسنجانى روشن تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه دانشكده علوم پزشكي خمين 3سال از دوم دبيرستان 38
شعبانى ركنى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمانى فيروزجائى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسن زاده چارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 24
ديارى هريكندئى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 56
رضانژاد كشتلى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 3سال از دوم دبيرستان 37
حسين نتاج ميانده انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
آقائى آرائى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 27
زمانى حمزه كلائى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
احمدپور تركى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 60
ديارى هريكندئى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 3سال از دوم دبيرستان 52
احمدى خطير ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
سيدزاده اطاقسرائى ریاضی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
نويد مقدم ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
بزرگ نسب گازا تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 60
حسينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 25
حسينى ايمنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 26
رضانژاداميردهى تجربی روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
هادى نژاد پته رودى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 32
تركمن زاده ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / شبانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسين زاده لدارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال از دوم دبيرستان 37
حسين پور ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 3سال از دوم دبيرستان 63
محمديان بيشه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
محسن زاده كبريا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
اسفنديار تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 3سال از دوم دبيرستان 59
قلى تبار تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 50
شهبازى اينلو ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 13
بخشى نسب انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 15
گدازگر تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 46
على زاده افروزى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
باقرنژاد حاجى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 46
فلاحتى اوشيبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 3سال از دوم دبيرستان 42
داودى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 22
موسوى كانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 42
رحمانى پيچا انسانی علوم سياسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
ميرپور بيشه ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 26
اصفهانى هريكنده ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 12
قنبرزاده افروزى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) 2سال از سوم دبيرستان 22
ميرزاپورارمكى انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
قلى پور شوب انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 47
كفاش اميرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
حسين زاده گروى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 12
بخشى خراسانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 61
درويش تبار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 17
حسينى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 49
كاظمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دامغان / شبانه دانشگاه دامغان 1سال از چهارم دبيرستان 18
صمدى مرزونى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 2سال از سوم دبيرستان 22
قاسمى بنهى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 13
على نيا اسبو انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال از سوم دبيرستان 38
اصغرى كلارسى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
زين العابدين تبار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 37
يزدانى چراتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
مصحفى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال از سوم دبيرستان 14
حسين پور حمزه كلائى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
برارزاده گودرزى انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 26
آقاگل زاده حاجى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) 3سال از دوم دبيرستان 61
مهدى پوربارفروشى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 31
ولى زاده اطاقسرا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 25
غلام پور آهنگر تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 68
زاهدى تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
كرموند تجربی دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 16
طهماسب زاده بائى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال از اول دبيرستان 79
حيدرزاده انسانی باستان شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 1سال از چهارم دبيرستان 15
يداللهى سماكوش ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
زعفرانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 43
باقرى اسفنديارى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 25
مهدى پورچارى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال از دوم دبيرستان 57
رمضان تبار مقرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 39
كمالى ریاضی فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلامپور انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
حبيبى جويبارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 22
تاج فيروزه تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 30
هادى پور دون انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 41
اكبرنژاد بائى انسانی جغرافيا / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
اسلامى سوخت آبندانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 35
فرهودى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 20
جانعلى زاده اله چالى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 27
شكرپور رودبارى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 43
حسن جان زاده كلائى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
حق شناس گتابى تجربی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 39
حاجى تبار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال از سوم دبيرستان 20
حسينى ارچى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 24
آهى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
حبيب پور ولوكلائى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
موسوى چاشمى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
برارى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 35
ذبيح زاده حاجى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 45
ليث تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 56
باروط چى تجربی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 35
صادق پور شوبكلائى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
حاتمى سماكوش تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 57
حسين نژاد درزى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 34
عليزاده گودرزى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
بيكى فيروزجائى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 26
بابائى كليج ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 16
مهيمنى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 50
ذوالفقارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضازاده انسانی جغرافيا / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 45
مصطفى پور ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 18
زمانى تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 40
حسين نيا علمدارى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
مطلق ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 2سال از سوم دبيرستان 41
اكبرى تارى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 22
ميرساداتى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 35
ادبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 4سال از اول دبيرستان 57
محمدى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 33
قلى زاده مرزناكى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 23
غلامپور دهكى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 46
كاشفى پور ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيرسوار تجربی حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 44
آقاجان زاده چوب بستى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال از اول دبيرستان 50
اخوان ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 39
قريشى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
چراتى ساسى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 35
رشيديان تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 34
قنبرى اميرى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 34
حاجى پور چنارى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي بابل / شبانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدنژاد تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 16
بابائى سرحمامى تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 20
قنبرزاده درزى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 22
قربان نيا دلاور تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 70
محجوب تجربی زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه دانشگاه مراغه 1سال از چهارم دبيرستان 17
عدسى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
داداش پور ادملائى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 23
شكرى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 19
حاجى زاده چنارى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 31
ركيده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال از چهارم دبيرستان 18
رمضانى وسطى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 33
بابانژاد هريكنده تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 21
يوسف زاده روشن تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 38
رمضانعلى نيا چارى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 59
حاجى خانى گلچين تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيلا خورى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
موقرنژاد تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 29
حميديان بارفروشى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 45
امامى تجربی شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 44
اصغرى هريكندئى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 41
گرگانى فيروزجائى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 26
صالح طبرى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
رحيم پور كامى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاسمى شوبى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 33
مهدى پور تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال از سوم دبيرستان 25
فلاح شياده تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 18
باباتبار آقاملكى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
واسعى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 26
رمضانى وسطى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 33
پولائى موزيرجى ریاضی فيزيک / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
دوزنده اميرى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 41
گرگانى فيروزجائى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 12
فضلى رمى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 23
رنجبر افروزى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال از سوم دبيرستان 33
خليلى ملكشاه ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 41
معتمدى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 22
شيرزاد كبريا تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 4سال از اول دبيرستان 37
آخوندجانى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 42
آزرده ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 14
ذوالفقارى روشن ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 31
جان محمدى تجربی زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 27
نيازى اوريمى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 36
شيرمحمدى كشتلى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر) 2سال از سوم دبيرستان 27
آقاجانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
نوروزى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 19
رمضان نيا طلوتى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 16
زلفعلى زاده ولوكلائى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4سال از اول دبيرستان 53
عموئيان تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 29
ابراهيم پور اكتيج تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال از سوم دبيرستان 35
يعقوبى ملكشاه تجربی حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) 3سال از دوم دبيرستان 55
كريميان تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 2سال از سوم دبيرستان 38
شادمان بيشه تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
برارى پاريجانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 49
متولى امام زاده حسن تجربی مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 20
قاسمى كاسمان تجربی مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 19
پورمحمد تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل صومعه سرا) 1سال از چهارم دبيرستان 10
اكبر نژاد بائى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال از دوم دبيرستان 49
درويش ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسينقلى پور گتابى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 12
حسينى بالف تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 17
ولى زاده شيخ تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 20
دوميرى گنجى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / شبانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 21
هدايتى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 13
منقبتى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 15
نعمت پور كشتلى تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضانژاد ميركلائى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 23
شيرمحمدى كشتلى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 3سال از دوم دبيرستان 45
فولادى سوادكوهى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 38
باباپور تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / شبانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ساداتى هريكنده تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 19
شفيعى آهنگر تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 2سال از سوم دبيرستان 40
رزاق نيا كروئى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 26