بابل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بابل

قنبرى امين

قنبرى امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آقابابائى مهدى

آقابابائى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ولى نژاد شوبى كيانا

ولى نژاد شوبى كيانا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن زاده گلاره

حسن زاده گلاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فيروزجائيان گلوگاه اميرحسين

فيروزجائيان گلوگاه اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرهادى ساجده

فرهادى ساجده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضايى مجد سيداميرمحمد

رضايى مجد سيداميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مسيبى كشتلى فاطمه

مسيبى كشتلى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
يداله زاده چارى اميريونس

يداله زاده چارى اميريونس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نجار درونكلائى شبنم

نجار درونكلائى شبنم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آقاجانى عالى زمينى الهام

آقاجانى عالى زمينى الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالحى دلاور فاطمه

صالحى دلاور فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدى گتابى فاطمه

اسدى گتابى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كمالى كيان

كمالى كيان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

10سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بابائى نگين

بابائى نگين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تقوى كوتنائى امير رضا

تقوى كوتنائى امير رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عيسى نژاد گتابى محمد

عيسى نژاد گتابى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهرى اطاقسرا سيده مائده

طاهرى اطاقسرا سيده مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هاشمى كروئى سيده سپيده

هاشمى كروئى سيده سپيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ولائى كبريا حسين

ولائى كبريا حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
گل كانى محمد على

گل كانى محمد على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آباديان نيلوفر

آباديان نيلوفر

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسول پور روشن مريم

رسول پور روشن مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شجاعى سعيد

شجاعى سعيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زمانى ژينا

زمانى ژينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احسانى احمد

احسانى احمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خليلى شايان

خليلى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رمضانى عليرضا

رمضانى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جانبازى فاطمه

جانبازى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پورتقى محمد يوسف

پورتقى محمد يوسف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زرين فر سروناز

زرين فر سروناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدپور مير اميررضا

محمدپور مير اميررضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجبعليان زينب

رجبعليان زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بيابانى مقدم مهديه

بيابانى مقدم مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ذاكرزاده خوشرودى حميد رضا

ذاكرزاده خوشرودى حميد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهرى عليرضا

طاهرى عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاكرى منصور الناز

شاكرى منصور الناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورحسين ميرى حسين

پورحسين ميرى حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رنجبرى شاره نويد

رنجبرى شاره نويد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
درزى درونكلائى پويا

درزى درونكلائى پويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شهبازى فومشى مبينا

شهبازى فومشى مبينا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسب نژاد عطيه

طهماسب نژاد عطيه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سماك مروا

سماك مروا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضانژاد قادى فاطمه

رضانژاد قادى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعيل نيا شيروانى محمد

اسماعيل نيا شيروانى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملك افضلى ياسمن

ملك افضلى ياسمن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خندان مهنا

خندان مهنا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حيدرى آردى سميه

حيدرى آردى سميه

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حلالخور ميركلايى پارسا

حلالخور ميركلايى پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قلى تبار شش پلى نازنين

قلى تبار شش پلى نازنين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ولائى كبريا محمد

ولائى كبريا محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى سيدمحمدرضا

حسينى سيدمحمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
روحى ريحانه

روحى ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوى كانى سيدمرصاد

موسوى كانى سيدمرصاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاح خورشيدى فاطمه

فلاح خورشيدى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ياورپور بالى هانيه

ياورپور بالى هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نيكخو اميرى رضا

نيكخو اميرى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بيك زاده درونكلائى مرتضى

بيك زاده درونكلائى مرتضى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ذبيحى كشتلى

ذبيحى كشتلى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
همايون زاده بائى

همايون زاده بائى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
يوسفى احمدچالى

يوسفى احمدچالى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
لطيفى شيردار

لطيفى شيردار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حيدرى منش

حيدرى منش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آقابابائى ارچى

آقابابائى ارچى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جانى خليلى

جانى خليلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / مناطق محروم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گلى كانى

گلى كانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسبكيان بندپى

اسبكيان بندپى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ميرزاجان زاده مقرى

ميرزاجان زاده مقرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سيديان پوستكلائى

سيديان پوستكلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عابسى

عابسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
موسوى انيجدان

موسوى انيجدان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباس نژادباقرى

عباس نژادباقرى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
برزگر حمزه كلائى

برزگر حمزه كلائى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حاجى زاده جويبارى

حاجى زاده جويبارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
كيانى

كيانى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بيگلرى كامى

بيگلرى كامى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رجب زاده شاهكلا

رجب زاده شاهكلا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اباذريان

اباذريان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زالى

زالى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گلچوب فيروزجائى

گلچوب فيروزجائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسين زاده اسكى

حسين زاده اسكى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سلمان پور فيروزجاه

سلمان پور فيروزجاه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يداله زاده

يداله زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفريان

جعفريان

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حبيب پور گودرزى

حبيب پور گودرزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خليل زاده كلائى

خليل زاده كلائى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غلام پور

غلام پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حبيب پور گودرزى

حبيب پور گودرزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ثريائى

ثريائى

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اصغريان جلودار

اصغريان جلودار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شركت يگانگى

شركت يگانگى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كلاگردرونكلائى

كلاگردرونكلائى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمد پور گنجى

محمد پور گنجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فلاح مقدمى

فلاح مقدمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بزرگ نيا حسينى

بزرگ نيا حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
يوسف نيا پاشا

يوسف نيا پاشا

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن زاده طورى

حسن زاده طورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عيسى زاده كشتلى

عيسى زاده كشتلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسدى گتابى

اسدى گتابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خسروزاده قمى

خسروزاده قمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طهماسبى

طهماسبى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحيمى اسبو

رحيمى اسبو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
متولى طاهر

متولى طاهر

گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عموزاده آرائى

عموزاده آرائى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طيبى درازكلا

طيبى درازكلا

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سخائى

سخائى

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابكى

بابكى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
گلچوب حاجى

گلچوب حاجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رهبر

رهبر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب فيروز جائى

عرب فيروز جائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فقانى لر

فقانى لر

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قديمى حمزه كلائى

قديمى حمزه كلائى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اكبرزاده اله چالى

اكبرزاده اله چالى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اوصيا

اوصيا

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقاجانيان بيشه

آقاجانيان بيشه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ذاكرى دلاور كلائى

ذاكرى دلاور كلائى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ابونورى

ابونورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه سمنان / روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مومنى كبريا

مومنى كبريا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباس تبار مقرى

عباس تبار مقرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كاظمى گردرودبار

كاظمى گردرودبار

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اخوان

اخوان

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسين پور موسوى

حسين پور موسوى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دائى زاده جلودار

دائى زاده جلودار

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خسروانى

خسروانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
كيامقدم

كيامقدم

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفارى چراتى

غفارى چراتى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضاپور گتابى

رضاپور گتابى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى كانى

موسوى كانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
يحيى پور

يحيى پور

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسنجانى روشن

حسنجانى روشن

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بزرگ نسب گازا

بزرگ نسب گازا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رضانژاداميردهى

رضانژاداميردهى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
انورى

انورى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسين زاده لدارى

حسين زاده لدارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسفنديار

اسفنديار

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قلى تبار

قلى تبار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
گدازگر

گدازگر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فلاحتى اوشيبى

فلاحتى اوشيبى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قنبرزاده افروزى

قنبرزاده افروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بخشى خراسانى

بخشى خراسانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صمدى مرزونى

صمدى مرزونى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمى بنهى

قاسمى بنهى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زين العابدين تبار

زين العابدين تبار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ميرزاپور

ميرزاپور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصحفى

مصحفى

علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقاگل زاده حاجى

آقاگل زاده حاجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مهدى پوربارفروشى

مهدى پوربارفروشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
غلام پور آهنگر

غلام پور آهنگر

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرموند

كرموند

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طهماسب زاده بائى

طهماسب زاده بائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
خانپور

خانپور

مديريت صنعتي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زعفرانى

زعفرانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدى نيا اسبوئى

مهدى نيا اسبوئى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدى پورچارى

مهدى پورچارى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رمضان تبار مقرى

رمضان تبار مقرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تاج فيروزه

تاج فيروزه

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسلامى سوخت آبندانى

اسلامى سوخت آبندانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورآقاجان

پورآقاجان

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرهودى

فرهودى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جانعلى زاده اله چالى

جانعلى زاده اله چالى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حق شناس گتابى

حق شناس گتابى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
برارى

برارى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسينى ارچى

حسينى ارچى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
موسوى چاشمى

موسوى چاشمى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
باروط چى

باروط چى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ليث

ليث

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حاتمى سماكوش

حاتمى سماكوش

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

زمين شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بيكى فيروزجائى

بيكى فيروزجائى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهيمنى

مهيمنى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ادبى

ادبى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامپور دهكى

غلامپور دهكى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شيرسوار

شيرسوار

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

روانشناسي / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشيديان

رشيديان

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قنبرى اميرى

قنبرى اميرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
پورغلام

پورغلام

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدنژاد

محمدنژاد

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابائى سرحمامى

بابائى سرحمامى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربان نيا دلاور

قربان نيا دلاور

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محجوب

محجوب

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
داداش پور ادملائى

داداش پور ادملائى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجى زاده چنارى

حاجى زاده چنارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ركيده

ركيده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانى وسطى

رمضانى وسطى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بابانژاد هريكنده

بابانژاد هريكنده

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يوسف زاده روشن

يوسف زاده روشن

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانعلى نيا چارى

رمضانعلى نيا چارى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حاجى خانى گلچين

حاجى خانى گلچين

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موقرنژاد

موقرنژاد

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حميديان بارفروشى

حميديان بارفروشى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امامى

امامى

شيمي کاربردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اصغرى هريكندئى

اصغرى هريكندئى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گرگانى فيروزجائى

گرگانى فيروزجائى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالح طبرى

صالح طبرى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحيم پور كامى

رحيم پور كامى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمى شوبى

قاسمى شوبى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدى پور

مهدى پور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فلاح شياده

فلاح شياده

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضانى وسطى

رمضانى وسطى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
واسعى

واسعى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دوزنده اميرى

دوزنده اميرى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گرگانى فيروزجائى

گرگانى فيروزجائى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فضلى رمى

فضلى رمى

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عاشورى بهنميرى

عاشورى بهنميرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شيرزاد كبريا

شيرزاد كبريا

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شكرالهى گاوزن

شكرالهى گاوزن

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آخوندجانى

آخوندجانى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جان محمدى

جان محمدى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نيازى اوريمى

نيازى اوريمى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شيرمحمدى كشتلى

شيرمحمدى كشتلى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رمضان نيا طلوتى

رمضان نيا طلوتى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زلفعلى زاده ولوكلائى

زلفعلى زاده ولوكلائى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عموئيان

عموئيان

زيست شناسي جانوري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهيم پور اكتيج

ابراهيم پور اكتيج

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
يعقوبى ملكشاه

يعقوبى ملكشاه

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فلاح تبار شياده

فلاح تبار شياده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شادمان بيشه

شادمان بيشه

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برارى پاريجانى

برارى پاريجانى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
متولى امام زاده حسن

متولى امام زاده حسن

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمى كاسمان

قاسمى كاسمان

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورمحمد

پورمحمد

مهندسي شيلات / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اكبر نژاد بائى

اكبر نژاد بائى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسينقلى پور گتابى

حسينقلى پور گتابى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسينى بالف

حسينى بالف

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادق پور شاره

صادق پور شاره

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولى زاده شيخ

ولى زاده شيخ

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ولائى كبريا

ولائى كبريا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خوشه گر

خوشه گر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حبيبى كبريا

حبيبى كبريا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادق پور

صادق پور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هدايتى

هدايتى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منقبتى

منقبتى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خبازند

خبازند

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
توحيدى فر

توحيدى فر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نعمت پور كشتلى

نعمت پور كشتلى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مصطفى پور بندپى

مصطفى پور بندپى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بنى هاشمى اميرى

بنى هاشمى اميرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
گرجى بازيارى

گرجى بازيارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضانژاد ميركلائى

رضانژاد ميركلائى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرقنبريان سرخى

ميرقنبريان سرخى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيرمحمدى كشتلى

شيرمحمدى كشتلى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فولادى سوادكوهى

فولادى سوادكوهى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضان زاده لمسو

رمضان زاده لمسو

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رزاقى كلائى

رزاقى كلائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سيفى

سيفى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شوبى

شوبى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باباپور

باباپور

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ساداتى هريكنده

ساداتى هريكنده

مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصغر نژاد

اصغر نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي فروردين -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسين زاده بارفروشى

حسين زاده بارفروشى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صادق نيا بابلى

صادق نيا بابلى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كلانترى درونكلا

كلانترى درونكلا

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عمران پور

عمران پور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گرجى درونكلائى

گرجى درونكلائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عنايت زاده

عنايت زاده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شفيعى آهنگر

شفيعى آهنگر

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدى خطير

احمدى خطير

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عابدى درزى

عابدى درزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورعابدى بابلى

پورعابدى بابلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسينيان فرد

حسينيان فرد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاشاى گتابى

پاشاى گتابى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسين نيا

حسين نيا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طهماسب زاده ملكشاه

طهماسب زاده ملكشاه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
يعقوبى بشلى

يعقوبى بشلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رزاق نيا كروئى

رزاق نيا كروئى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شيرافكن

شيرافكن

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري اريان -اميرکلابابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ياورپور بالى

ياورپور بالى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باباپور دون

باباپور دون

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سبز-امل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ماهى چى

ماهى چى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی