ساري

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ساري

پارسائى محمد امين

پارسائى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كلائى فاطمه

كلائى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عليزاده حسين

عليزاده حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلطانى زاده سعيد

سلطانى زاده سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمى سيد مهدى

قاسمى سيد مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهنازيان زهرا

شهنازيان زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاردررستمى محبوبه

كاردررستمى محبوبه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسينى داميرى سيده فاطمه

حسينى داميرى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريعت زاده كيميا

شريعت زاده كيميا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پارسائى هما

پارسائى هما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مفيدنخعى عليرضا

مفيدنخعى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مفيد نخعى مبينا

مفيد نخعى مبينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كلانترى ژوبين

كلانترى ژوبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نصراله زاده ساروى منوچهر

نصراله زاده ساروى منوچهر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كشيرى على رضا

كشيرى على رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تنها هانيه

تنها هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ادريسى شايان

ادريسى شايان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مفرح رامينا

مفرح رامينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسكندرى خانقاهى مائده

اسكندرى خانقاهى مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گنجى پور رضا

گنجى پور رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدپور قاديكلائى امير حسين

محمدپور قاديكلائى امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
راسخى نرگس

راسخى نرگس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خالقى نسب امير محمد

خالقى نسب امير محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جهاندار مهدى

جهاندار مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليجانى گنجى رضا

عليجانى گنجى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تقى پور گلسفيدى زهرا

تقى پور گلسفيدى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برنتى وحيدرضا

برنتى وحيدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزيزى مهلا

عزيزى مهلا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فولادى زهرا

فولادى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سجادى فر سيد پارسا

سجادى فر سيد پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جمال ليوانى پرستو

جمال ليوانى پرستو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباسى امير على

عباسى امير على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
محمودى مولائى پگاه

محمودى مولائى پگاه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زينتى الهام

زينتى الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قربانى حاجيكلائى محمد

قربانى حاجيكلائى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عليزاده قاديكلائى محمد امين

عليزاده قاديكلائى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بيگلر تبار على

بيگلر تبار على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حصاصى سيده فاطمه

حصاصى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سليمانى رودپشتى فرنام

سليمانى رودپشتى فرنام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
شاكرى آستانى كيارش

شاكرى آستانى كيارش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
دوست محمد فاطمه

دوست محمد فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسينى دارابى سيده زهرا

حسينى دارابى سيده زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلطان تويه رقيه

سلطان تويه رقيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نوشادى كوشيار

نوشادى كوشيار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدى پرويچى فاطمه

احمدى پرويچى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گوران محمد جواد

گوران محمد جواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسى شلدره غزل

عباسى شلدره غزل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
باقرى مائده

باقرى مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدى محمد مهدى

محمدى محمد مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عموئى عليرضا

عموئى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محموديان خالد آبادى زهرا

محموديان خالد آبادى زهرا

مديريت بيمه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طهماسبى پاشا فاطمه

طهماسبى پاشا فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رمضانى سراجى امير حسين

رمضانى سراجى امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رضوانى الهه

رضوانى الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشمى سيد محمد

هاشمى سيد محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاويانى چراتى احسان

كاويانى چراتى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ولى زاده پهناب محله حسنا

ولى زاده پهناب محله حسنا

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بابازاد امير حسين

بابازاد امير حسين

پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسينى على آبادى پوريا

حسينى على آبادى پوريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
تصفيه اميرحسين

تصفيه اميرحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اديب پور فائزه

اديب پور فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رنجبر جزى ونوشه

رنجبر جزى ونوشه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هدايتى پويا

هدايتى پويا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى كردخيلى

حسينى كردخيلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مزائرى

مزائرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهروز

مهروز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رادمرد

رادمرد

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عزيزى خالخيلى

عزيزى خالخيلى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / مناطق محروم-بومي استان مازندران

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كريم پور

كريم پور

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسى كليجى

عباسى كليجى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
كاويان

كاويان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
على زاده كلائى

على زاده كلائى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فرامرزى ماسوله

فرامرزى ماسوله

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صادقى گليردى

صادقى گليردى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قبادى سوادكوهى

قبادى سوادكوهى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شفائى

شفائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرشادى

فرشادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هادى نژاد لاجيمى

هادى نژاد لاجيمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خورشيديان

خورشيديان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
واثق

واثق

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نبوى كاركمى

نبوى كاركمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحمانى دادوكلائى

رحمانى دادوكلائى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امينى عالمى

امينى عالمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خاكسار ثانى

خاكسار ثانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شيخانى كياسرى

شيخانى كياسرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
طاهرى وسيه سرى

طاهرى وسيه سرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صباغى دارابى

صباغى دارابى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عمرانى

عمرانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كاويانى چراتى

كاويانى چراتى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صفاپور

صفاپور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خيبريان

خيبريان

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بابائى كيادهى

بابائى كيادهى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رضى كنيمى

رضى كنيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كولائيان

كولائيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پارسائى

پارسائى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داداشى

داداشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فروزش

فروزش

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرزبان رستمى

مرزبان رستمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرزائى كلكنارى

ميرزائى كلكنارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ديمه كار

ديمه كار

پرستاري / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زاهدى

زاهدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نجفى كرسامى

نجفى كرسامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شجاعى هيكوئى

شجاعى هيكوئى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حبيب زاده نسامى

حبيب زاده نسامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرهادى الاشتى

فرهادى الاشتى

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برزگر عشق

برزگر عشق

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
علائى

علائى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / شبانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بابايى پاجائى

بابايى پاجائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساداتى مجد

ساداتى مجد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ميثاقى

ميثاقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حقه نيا

حقه نيا

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع تاجى

زارع تاجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوى تلوكلائى

موسوى تلوكلائى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مظهرى ملكشاه

مظهرى ملكشاه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بابائى ساداتى

بابائى ساداتى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

7سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عرب خسته

عرب خسته

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ولى نژاد

ولى نژاد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفى ابوخيلى

لطفى ابوخيلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حق شناس

حق شناس

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شعبانى محلى

شعبانى محلى

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائى طالشى

رضائى طالشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سعادت

سعادت

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
متوليان شاه رضائى

متوليان شاه رضائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كسائى نسب

كسائى نسب

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
على آبادى

على آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنجور كسوتى

رنجور كسوتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عربى مياركلائى

عربى مياركلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملكى سنگتراشانى

ملكى سنگتراشانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهدوى

مهدوى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رستمى ولاشدى

رستمى ولاشدى

روانشناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خرم ى

خرم ى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خليلى مسكو پائى

خليلى مسكو پائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ورديان زرين آبادى

ورديان زرين آبادى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عظيمى ثانى

عظيمى ثانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
كيائى

كيائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاشمى كياپى

هاشمى كياپى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قديرى اوغانى

قديرى اوغانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربان زاده كرچائى

قربان زاده كرچائى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمى حميدآبادى

قاسمى حميدآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خالقى عبدالملكى

خالقى عبدالملكى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لامع جويبارى

لامع جويبارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قنبرپور جويبارى

قنبرپور جويبارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قنبرزاده كاشى

قنبرزاده كاشى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بريمانى

بريمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفاعت

شفاعت

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدى سنه كورى

عبدى سنه كورى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مجمدى طبقدهى

مجمدى طبقدهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تيمورى خنارى

تيمورى خنارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اكبرى امامى

اكبرى امامى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خادمى خانقاهى

خادمى خانقاهى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طالبيان شليمكى

طالبيان شليمكى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هزار جريبى

هزار جريبى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عبدى سنه كورى

عبدى سنه كورى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزاقى پهنه كلائى

رزاقى پهنه كلائى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ربيعى رستاقى

ربيعى رستاقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سماك امانى

سماك امانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالارى تلمادره

سالارى تلمادره

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مس كار

مس كار

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سعيدى كياسرى

سعيدى كياسرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گوران اوريمى

گوران اوريمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرويزى عمران

پرويزى عمران

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شريفى چمازكتى

شريفى چمازكتى

حسابداري / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فاضل

فاضل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محسنى ساروى

محسنى ساروى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يحيوى سوركى

يحيوى سوركى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حيدرى شهابى

حيدرى شهابى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حميدى فراهانى

حميدى فراهانى

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
على زاده

على زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آثارى

آثارى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ولى زاده

ولى زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پاشائى نژاد

پاشائى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اكبرى اسفندان

اكبرى اسفندان

مديريت بازرگاني / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهيم نيا عمران

ابراهيم نيا عمران

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حميدى كولائى

حميدى كولائى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خلردى

خلردى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرى رمدانى

جعفرى رمدانى

زيست شناسي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جبارى

جبارى

مديريت بازرگاني / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رعيت نيا

رعيت نيا

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كبود

كبود

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نامدار آزادگله

نامدار آزادگله

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
درويشعلى خضرى

درويشعلى خضرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

حسابداري / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خل خالى

خل خالى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باجان تلمادره ء

باجان تلمادره ء

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
باقريان

باقريان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مديريت صنعتي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خوئى

خوئى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمى تلارمى

قاسمى تلارمى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرعماد

ميرعماد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سالارى تلمادره

سالارى تلمادره

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جاونژاد

جاونژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى طبقدهى

محمدى طبقدهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باقرپور حميدى

باقرپور حميدى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خالقى عباس آبادى

خالقى عباس آبادى

علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روح اللهى

روح اللهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جرگون

جرگون

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قليان كردخيلى

قليان كردخيلى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
موسوى رينه

موسوى رينه

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضائى كفراتى

رضائى كفراتى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جهانبانى

جهانبانى

مديريت جهانگردي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفرى

صفرى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
امجدى سوركى

امجدى سوركى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسينى شورابى

حسينى شورابى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خلردى

خلردى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يزدانى شكتائى

يزدانى شكتائى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خورشيديان هيكوئى

خورشيديان هيكوئى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عرب

عرب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي تجن -قائمشهر / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دنيوى

دنيوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
لطفى نوكنده

لطفى نوكنده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبهان -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رياحى

رياحى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آئينى

آئينى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تقوى سنگتراشانى

تقوى سنگتراشانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ده رويه

ده رويه

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سليم بهرامى

سليم بهرامى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى چوپانى

حسينى چوپانى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شكرى زرويجانى

شكرى زرويجانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى چوپانى

حسينى چوپانى

مهندسي شيلات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يزدانى پهنه كلائى

يزدانى پهنه كلائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آهنگر آبندانسرى

آهنگر آبندانسرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بريمانى

بريمانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سبحانى بارفروش

سبحانى بارفروش

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وفائى نژاد

وفائى نژاد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيمى زاده

رحيمى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كهن سال كلكنارى

كهن سال كلكنارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهاروند

بهاروند

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيرزاد

شيرزاد

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كريمى مله

كريمى مله

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صلح جو

صلح جو

اقيانوس شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مجدى قاسم خيلى

مجدى قاسم خيلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تورانى

تورانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سارويه -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
معبودى

معبودى

مهندسي چوب وکاغذ / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فغانى سنگ سركى

فغانى سنگ سركى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توابع لگاریتمی از ریاضی 2 يازدهم تجربي
يازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین امینی