اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اسفراين

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
لعل قربانى مهدى انسانی حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 21
ولى نژاد فاطمه انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس حضرت معصومه - قم 2سال کانونی 40
وثوقى مطلق حامد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال کانونی 70
خاكپور مهسا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 31
قاسمى مهرانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 49
نوروزى بامى زهرا هنر طراحي صنعتي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال کانونی 40
رضايى مقدم پوريا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال کانونی 24
حسين زاده اجقان زهرا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 43
نظرى فرشته انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 2سال کانونی 38
شيخ اميرلو مهدى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 15
ايزانلو مينا انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس نسيبه - تهران 3سال کانونی 37
زحمتكش سكينه انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين) 2سال کانونی 45
رمضانى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 35
انصارى مهنا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 43
رامش محمد ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 41
اسمعيلى مهدى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 5سال کانونی 79
لعل قربانى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 42
محمدى كوشكى مريم انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 6سال کانونی 109
تابعى سينا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 35
اكبرى نگار انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 2سال کانونی 43
ملائى مرضيه انسانی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 24
مقامى مقيم فاطمه ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام جعفر صادق - بجنورد 1سال کانونی 18
قربانى مهديه تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 62
نوعى فاطمه انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 12
نوعى محسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 51
حكم ابادى مجتبى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي تهران 2سال کانونی 26
استادزاده على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 88
ارغيانى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 36
احمدى هادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال کانونی 79
وحدانى كوشكى اميرحسين ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 18
عابدى مسعود تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال کانونی 93
سلمانى معصومه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 4سال کانونی 70
زارعى مهران ریاضی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 5سال کانونی 87
خانى فرج اله انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 29
رضائيان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال کانونی 80
عاشورزاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / مناطق محروم-بومي استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 42
حسين زاده انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 6سال کانونی 109
مهمان نواز انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس دکتر شريعتي - ساري 1سال کانونی 11
سيلاخورى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 9
گلى ى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 1سال کانونی 25
مهرائين انسانی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 38
عزيزى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
اراسته قزاقى انسانی دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 19
بيدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 13
شريفيان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 1سال کانونی 12
طاوسى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 45
شريفيان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 49
مهرابى صالح ابادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 5سال کانونی 89
حاتمى ميلانلو تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) 4سال کانونی 32
درويشى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 58
گواهى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 20
مولوى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 28
نعيمى حصار انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 43
جعفرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 17
لعل دهقانى ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 43
حاتمى ميلانلو تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 7سال کانونی 110
بادرى انسانی حقوق / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 25
رفيعى انسانی دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس آيت الله خامنه اي - گرگان 2سال کانونی 34
امينى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 27
خسروجردى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال کانونی 30
كلاته ميمرى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 2سال کانونی 38
رشادى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 22
شكورى زارع تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 41
احمدى مراغه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
ابراهيمى تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 4سال کانونی 77
قليزاده ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 2سال کانونی 13
صادقى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
مشترى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 6سال کانونی 109
داورپناه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 65
عاقبتى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 23
ميلانلويى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس 1سال کانونی 14
ولى زاده انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال کانونی 15
قربان زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 7سال کانونی 116
غفارى پور انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 23
مداحى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 5سال کانونی 80
لعل قربانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 5سال کانونی 91
نجفى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 6سال کانونی 93
رضائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 41
طالبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 15
جوادى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 20
گل محمدى انسانی حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 30
ايمانى انسانی دبيري تاريخ / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد 2سال کانونی 29
احمدى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 24
قويدل سرخ قلعه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 5
دهك زاده ازاد ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 42
شكورى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 34
مردانى تجربی حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال کانونی 38
عابدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال کانونی 7
وحدانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 36
حسينى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
حاتمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
مجرد ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 46
على پور اول تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 6سال کانونی 116
ساداتى فر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال کانونی 23
زارعى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
كرامتى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 6
هوشمند مقدم ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 17
تقى زاده انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 27
زيبايى على اباد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
امين زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 34
طالبى ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 25
ابراهيمى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 14
نجف زاده انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد / تربيت معلم-بومي استان خراسان شمالي پرديس امام محمد باقر - بجنورد 2سال کانونی 31
شكورى قراچولو ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 3سال کانونی 30
رحمت پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 4سال کانونی 63
باميان تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 6سال کانونی 108
حيدرى ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 24
غلامى مقدم تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال کانونی 23
استادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 5سال کانونی 73
باقرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 25
رضائى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 14
حجى پور ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
ميرعلائى مطلق تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 47
شيردل انسانی علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
فرخى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
حسينى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 16
صادقى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 69
باباپور تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
غياثى انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 22
اصغرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 5سال کانونی 80
عباس زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 57
منتظرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 38
اكبرى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 79
قربانى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 17
شكرى تجربی علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 1سال کانونی 17
رضاپور ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 13
بابائى تجربی بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 3سال کانونی 45
اكده ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 22
حقانى نعمتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 20
عاقبتى انسانی حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 2سال کانونی 38
غلامزاده ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 22
روشنى انسانی جغرافيا / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 6
عليزاده ریاضی فيزيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 14
گلى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 4سال کانونی 73
ايماندار تجربی بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال کانونی 39
زيبائى على اباد ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 8
عبدالوهابى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 14
رضائى زاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 7سال کانونی 100
قربانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 5سال کانونی 52
خدايار ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 10
گوهرى تجربی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال کانونی 41
وصالى ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 23
بخش آبادى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 3سال کانونی 35
رمضانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 10
بخشى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 41
محمدى ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 6
احسانى خرق تجربی بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال کانونی 13
جاودان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
عزتى كوشكى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
وكيلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / شبانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 10
رجبى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
خان محمدى انسانی جغرافيا / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 1سال کانونی 5
چوپانى ریاضی علوم مهندسي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 15
سبحانى ریاضی مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي توس - مشهد 1سال کانونی 13
تخشى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
صائمى تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال کانونی 19
توحيدى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 6سال کانونی 98
قياسى نسب ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 1سال کانونی 15
حداديان ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 2سال کانونی 12
مهرى تجربی بهداشت عمومي / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 2سال کانونی 27
حيدرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 18
حقانى نعمتى ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 1سال کانونی 14
حسين زاده ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 16
مسافرتى خوش ریاضی مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 12
لطفى ریاضی مهندسي مکانيک / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال کانونی 14
شيرزاد ايرج تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 40
هدايتى ریاضی مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي علوم توسعه پايداراريا-ايوانکي / غيرانتفاعي غير انتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا - ايوانکي 1سال کانونی 9
بيدى تجربی زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 26
كلاته ملايى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال کانونی 37
رمضانپور تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 31
نيك سرشت تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
رضايى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 24
كلاته ملايى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 1سال کانونی 24
قربانى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال کانونی 14
طاهريان تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه گنبد / روزانه دانشگاه گنبد 1سال کانونی 18
گلزار تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 5
عطايى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد 1سال کانونی 16
عادل پور تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 5سال کانونی 82
عباسى جوشقان تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اديبان - گرمسار 2سال کانونی 30
ناصرى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 2سال کانونی 34
كلباسى تجربی روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امل / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي آمل 2سال کانونی 17
وليپور تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 5سال کانونی 86
تاجى تجربی زيست شناسي جانوري / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي نور دانش - ميمه 1سال کانونی 7
اكرامى فرد تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 2سال کانونی 17