جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جاجرم


امينى مهدى

امينى مهدى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدنيا

محمدنيا

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي عمران / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباس زاده

عباس زاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صدقى

صدقى

علوم کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاكرى مقدم

شاكرى مقدم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی