جاجرم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر جاجرم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسين زاده زينب انسانی حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
امينى مهدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 20
حاج طالبى مرضيه انسانی علوم سياسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 12
جاجرمى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 24
پورقاسمى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال کانونی 25
محمدنيا ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 32
نوروزى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 21
عبدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 2سال کانونی 30
صفرى تنها تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 20
احمدى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 15
فخرانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 19
خواجه تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 20
عباس زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 15
صدقى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 18
رجبى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 13
نيازى انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 18
پاكزاد تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 38
صالحى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال کانونی 22
شاكرى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال کانونی 18
سيدى مقدم تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 1سال کانونی 18
رجبى ثانى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه نيشابور / شبانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 19
وحدتى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل تهران) 1سال کانونی 8
امانى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 1سال کانونی 18