دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دهلران

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ميرحسنى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال کانونی 58
خوشوقت محمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 3سال کانونی 29
باقرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 4سال کانونی 63
عباسى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 49
رسولى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل دانشگاه علوم پزشکي كاشان 3سال کانونی 46
احمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 18
ملكى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 20
مومنى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 53
گوران تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال کانونی 37
بختيارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي دزفول 3سال کانونی 47
كارگر انسانی جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال کانونی 10
فرهادى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 7
قاسمى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايلام 1سال کانونی 24