دهلران

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دهلران

ميرحسنى رضا

ميرحسنى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خوشوقت محمد

خوشوقت محمد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / پرديس خودگردان-محل تحصيل آران و بيدگل

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مومنى

مومنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
گوران

گوران

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بختيارى

بختيارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

جغرافيا / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرهادى

فرهادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی