آبدانان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آبدانان

حسن پور كامياب

حسن پور كامياب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشيدى هانيه

رشيدى هانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نادى امير حسين

نادى امير حسين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رفيعى على

رفيعى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سعيدى پور حسن

سعيدى پور حسن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدى

عبدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صبوحى

صبوحى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قيه زاده

قيه زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / مناطق محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ديناروند

ديناروند

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فيلى

فيلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدامرادى

خدامرادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نظرزاده

نظرزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كوليوندى

كوليوندى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
خدارحم زاده

خدارحم زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانى زاده

خانى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابوالفتحى

ابوالفتحى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهان بخشى

جهان بخشى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فيلى

فيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رهپور

رهپور

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پاپى

پاپى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
على ميرزايى

على ميرزايى

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
زارعى نيا

زارعى نيا

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پور بيگلريان

پور بيگلريان

علوم اقتصادي / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نوربخش

نوربخش

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
على مرادى

على مرادى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برفى

برفى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نامدارى

نامدارى

باستان شناسي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
يوسف زاده

يوسف زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دارابى پور

دارابى پور

زيست شناسي گياهي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
والى دوست

والى دوست

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گندمى

گندمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بيگ نظرى

بيگ نظرى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كاور

كاور

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی