قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر قشم

ملاحى سوزايى نسرين

ملاحى سوزايى نسرين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خانگاه بهاره

خانگاه بهاره

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صالحى معصومه

صالحى معصومه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
درويشى

درويشى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غضنفرپور

غضنفرپور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سرودى

سرودى

مهندسي معماري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غنى كووئى

غنى كووئى

مهندسي عمران / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صابرى

صابرى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امينى طول

امينى طول

فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فتاحى كلاچاهى

فتاحى كلاچاهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بهنيا

بهنيا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اقبالى قشمى

اقبالى قشمى

مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهرگانى

مهرگانى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فكرى

فكرى

مديريت امورگمرکي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نيك اندام

نيك اندام

علوم مهندسي / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ايرانى

ايرانى

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شمسى زاده

شمسى زاده

علوم ومهندسي اب / دانشگاه فسا / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

فيزيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی