رودان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رودان

صادقى حسن

صادقى حسن

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
خازنى پور عباس

خازنى پور عباس

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جاودان صادق

جاودان صادق

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلالى خراجى حليمه

بلالى خراجى حليمه

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدى زينب

محمدى زينب

صنايع دستي / دانشگاه کاشان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
صفرپور عليرضا

صفرپور عليرضا

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پوردادخدايى زهرا

پوردادخدايى زهرا

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
احمدى محمدرضا

احمدى محمدرضا

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدى زاده عظيم

احمدى زاده عظيم

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمودى نودز

محمودى نودز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بلالى

بلالى

روانشناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تندرودهبارز

تندرودهبارز

زبان وادبيات عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرهادى نيا

فرهادى نيا

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
احمدى سكل

احمدى سكل

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ناروئى راد

ناروئى راد

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جاودان

جاودان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / مناطق محروم-بومي ميناب و رودان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ملانسب

ملانسب

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
پودات

پودات

حسابداري / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ده نشين

ده نشين

روابطعمومي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / مناطق محروم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زيركى

زيركى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجى پور

حاجى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دريايى صلخى

دريايى صلخى

مديريت بازرگاني / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمى

قاسمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
متولى زاده

متولى زاده

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
استيدار

استيدار

مهندسي صنايع / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عزتى

عزتى

مهندسي عمران / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رجايى نژاد

رجايى نژاد

مهندسي برق / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيف الدينى

سيف الدينى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
آهار

آهار

مهندسي معدن / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
دروگر دهبارزى

دروگر دهبارزى

علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
لائى همت

لائى همت

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صفايى پور

صفايى پور

علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
متولى

متولى

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي شهرسازي / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باربد

باربد

فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي استهبان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اوازه

اوازه

فيزيک / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عابدينى

عابدينى

علوم قران وحديث / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
داورى

داورى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سپهرى

سپهرى

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جاودان

جاودان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رنجبرى

رنجبرى

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

فيزيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مصلحى

مصلحى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
داورى

داورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حق نثار

حق نثار

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
معلمى

معلمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محرم

محرم

رياضيات وکاربردها / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رنجبرى

رنجبرى

علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
يزدان پناه

يزدان پناه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سالارى

سالارى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
داورى

داورى

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مرشدى نودژ

مرشدى نودژ

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمودى نودز

محمودى نودز

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خدامى

خدامى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
كيوان

كيوان

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
موسوى

موسوى

فيزيک / دانشگاه جهرم / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان هرمزگان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سالارنسب

سالارنسب

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تركى زاده

تركى زاده

زبان شناسي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحيمى معزآباد

رحيمى معزآباد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفايى زاده

صفايى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صالحى پور خراجى

صالحى پور خراجى

زمين شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حدادزاده

حدادزاده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جاودان

جاودان

اقتصاداسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چتر سحر

چتر سحر

زمين شناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

زمين شناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

زمين شناسي / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملايى

ملايى

مهندسي شيلات / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی