بندر ديلم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندر ديلم

هاشمى مريم

هاشمى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوكار محمدرضا

جوكار محمدرضا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خليجى

خليجى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
هوايى

هوايى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درويشى

درويشى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ضيايى ديلم

ضيايى ديلم

مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
طيبى

طيبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بيژنى

بيژنى

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نيك پور

نيك پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جوكار

جوكار

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
غزنوى

غزنوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهرامى نيا

بهرامى نيا

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فيروزاباد / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رئوف

رئوف

مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
شكيبايى

شكيبايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كناركوه

كناركوه

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بدخشان

بدخشان

زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شعبانى

شعبانى

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بن رشيد

بن رشيد

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
روشن ضمير

روشن ضمير

علوم کامپيوتر / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
بويراتى

بويراتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابوعلى

ابوعلى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محبعلى

محبعلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى نزاد

صادقى نزاد

مهندسي شيلات / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی