بندر ديلم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندر ديلم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
هاشمى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 19
جوكار محمدرضا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 47
خليجى انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر پرديس شهيد باهنر - شيراز 3سال کانونی 68
هوايى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 18
درويشى ریاضی اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر پرديس شهيد رجايي - شيراز 1سال کانونی 23
قاسمى ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر پرديس شهيد رجايي - شيراز 3سال کانونی 50
ضيايى ديلم ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 6سال کانونی 98
طيبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 20
بيژنى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 22
نيك پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
جوكار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
غزنوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) 1سال کانونی 17
بهرامى نيا ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فيروزاباد / شبانه مركز اموزش عالي فيروزاباد 1سال کانونی 22
رئوف ریاضی مهندسي مکانيک / موسسه غيرانتفاعي پاسارگاد-شيراز / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي پاسارگاد - شيراز 4سال کانونی 62
شكيبايى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه دانشكده علوم پزشكي آبادان 1سال کانونی 18
كناركوه ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه دانشگاه خليج فارس - بوشهر 1سال کانونی 22
بدخشان تجربی زيست شناسي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 41
شعبانى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 14
بن رشيد انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 20
روشن ضمير ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه دانشگاه سلمان فارسي - كازرون 1سال کانونی 5
بويراتى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي خرد-بوشهر / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي خرد - بوشهر 3سال کانونی 42
طاهرى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 20
ابوعلى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 17
محبعلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي اروندان -خرمشهر / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي اروندان - خرمشهر 1سال کانونی 18
صادقى نزاد تجربی مهندسي شيلات / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / شبانه دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان 1سال کانونی 7