بندر دير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بندر دير

پاريابى فايزه

پاريابى فايزه

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سمنبرزادگان محمود

سمنبرزادگان محمود

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سهولى فائزه

سهولى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدى عمران

احمدى عمران

مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
درويشى فائزه

درويشى فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جوكارى مقدم عليرضا

جوكارى مقدم عليرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تفضلى زاده

تفضلى زاده

مهندسي مکانيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / مناطق محروم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدپور

محمدپور

مهندسي مکانيک / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ثابت

ثابت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / مناطق محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فخرايى

فخرايى

مهندسي مکانيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسينى سيده مريم

حسينى سيده مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امينى

امينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي شيمي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فخرايى

فخرايى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
رويا

رويا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه شيراز / روزانه

6سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پهلوان

پهلوان

مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

مهندسي مکانيک / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / مناطق محروم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خنياب

خنياب

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كبگانى

كبگانى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بحرينى

بحرينى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كلبى

كلبى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

مهندسي صنايع / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كنگانى نژاد

كنگانى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پهلوان

پهلوان

مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شهرى

شهرى

مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهشتى مطلق

بهشتى مطلق

مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كراماتى

كراماتى

مهندسي برق / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرض

فرض

مهندسي شيمي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي معماري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي شيمي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادنيا

مرادنيا

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صبوحى

صبوحى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرض

فرض

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دهدار باش

دهدار باش

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مستعان

مستعان

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فولادى

فولادى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دشتى زاده

دشتى زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
خياط

خياط

مهندسي پليمر / دانشگاه ياسوج / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ماهرى

ماهرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بازدار

بازدار

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انجم روز

انجم روز

مهندسي دريا / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

مهندسي دريا / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وفايى احمدى

وفايى احمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فروزنده

فروزنده

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحى

صالحى

مهندسي ايمني / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم مهندسي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درخشان

درخشان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سهولى

سهولى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

اماروکاربردها / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي زنددانش گستر-شيراز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
انجم روز

انجم روز

رياضيات وکاربردها / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نعيمى

نعيمى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

فيزيک / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
كرمى نژاد

كرمى نژاد

مديريت بازرگاني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قنبرى

قنبرى

مديريت صنعتي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حيدرى نژاد

حيدرى نژاد

مهندسي شيلات / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

مهندسي شيلات / دانشگاه جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي شيلات / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ارشادى مجرب

ارشادى مجرب

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

زمين شناسي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی