سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سراوان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
درازهى مجيب الرحمن انسانی مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 54
دهانى على اصغر ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
آسپيچى دهوارى عبدالصمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 62
وظيفه خواه صادق ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 41
جمشيد زهى مصطفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 54
مصطفى نژاد مريم انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 7
سپاهيان محمد امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
آهنى احسان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 3سال کانونی 50
ريگى تفتان ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 39
ملك زهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 47
حسين زهى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 39
حسين زهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
سبحانى سيب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 42
رضازهى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 57
دهوارى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 62
ملازهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 44
نصرت زهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
ملك زاده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 50
نصرتزهى انسانی مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
حسن زهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 60
نصرتزهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 52
رئيسى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 39
خيرخواه شستان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 28
بهرامى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 56
عزيزپور ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / مناطق محروم دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 20
سپاهى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 43
محمدى راد ریاضی مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان دانشگاه اصفهان 3سال کانونی 55
نظرى لجى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 10
شهنوازى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 49
رضاپور آپاتان انسانی مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
درازهى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 25
يعقوبى انسانی مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 18
پيام ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 47
اله وردى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 3سال کانونی 48
وظيفه خواه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
ملازهى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 53
نقيبى تجربی تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 3سال کانونی 57
حسين بر ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 15
محمدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 22
يوسفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 35
زومكزهى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 56
جنگى زهى پيرسيرى انسانی جغرافيا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 46
ميركزهى انسانی مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 51
نصرتى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 29
درزاده انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 19
ملازهى دشتوك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 56
رييسى تجربی مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 59
ملك زاده انسانی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
رييسى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 47
ستوده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 48
ارباب تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 49
ملازهى دشتوك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
كاوسى درميان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 2سال کانونی 28
قلندرزهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 24
حسين بر تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 41
حسين بر انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 10
پاهنگ انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
درزاده انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
چاكرى زاده انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 45
پسكوهى ریاضی حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال کانونی 18
جنگى زهى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 1سال کانونی 26
نورايى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 51
شادزهى سرجو انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 16
حسين زهى انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 35
دهوارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 30
بلوچزهى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 55
شكرزهى انسانی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 11
دهقان انسانی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 33
كدخدازاده انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
حسين بر تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 35
رييسى انسانی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 31
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 54
كدخدازاده تجربی مامايي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 38
دهوارى ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 3سال کانونی 44
دهانى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 35
غمشادزهى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 50
حسين بر تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 31
دهوارى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 26
بلوچ زهى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 6
غفارى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 17
نصرتى تجربی مامايي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 55
اسدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 2سال کانونی 26
فاضلى لجى انسانی تاريخ / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال کانونی 10
درزاده انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 13
حسين بر تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال کانونی 36
شنبه زهى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال کانونی 12
حسين بر انسانی تاريخ / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 8
سيدزاده ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 13
مصطفى لو انسانی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 10
حسين زائى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 1سال کانونی 24
محمدى بخشان ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 15
امراء تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال کانونی 29
درزاده سرجو تجربی روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 24
امرا شستان تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 17
محمدى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) 2سال کانونی 35
ركنى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 17
سپاهى انسانی جغرافيا / دانشگاه زابل / شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 13
ايرندگانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال کانونی 17
دهبانى تجربی مهندسي گياه پزشکي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 2سال کانونی 29
رحمانى شستان انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل زاهدان) 1سال کانونی 17
شهنوازى تجربی زمين شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 9
نصرت زهى تجربی ترويج واموزش کشاورزي - مجتمع اموزش عالي سراوان مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
آذرى سرجو تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 12
جهان تيغ تجربی زمين شناسي - دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 31
بزرگزاده تجربی مهندسي علوم دامي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 16
ملكزاده تجربی مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 14
رئيسى تجربی علوم اقتصادي - مجتمع اموزش عالي سراوان مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 12