سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سراوان

نصرتى كلثوم

نصرتى كلثوم

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
دهانى عبد الحميد

دهانى عبد الحميد

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
درازهى امير حمزه

درازهى امير حمزه

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نعمتى مرتضى

نعمتى مرتضى

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
درازهى مجيب الرحمن

درازهى مجيب الرحمن

مديريت مالي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
زهروزهى عبدالجليل

زهروزهى عبدالجليل

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
اربابى ياسر

اربابى ياسر

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
وكيلى يوسف

وكيلى يوسف

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
دهانى على اصغر

دهانى على اصغر

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسين بر محمد

حسين بر محمد

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
سپاهى عبد الباسط

سپاهى عبد الباسط

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
آسپيچى دهوارى عبدالصمد

آسپيچى دهوارى عبدالصمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سيدى پور ابراهيم

سيدى پور ابراهيم

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
وظيفه خواه صادق

وظيفه خواه صادق

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جمشيد زهى مصطفى

جمشيد زهى مصطفى

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مصطفى نژاد مريم

مصطفى نژاد مريم

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سپاهيان محمد امين

سپاهيان محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آهنى احسان

آهنى احسان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شاهين عبدالرحمن

شاهين عبدالرحمن

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رييسى

رييسى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
چليله

چليله

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
آسكانى

آسكانى

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
ريگى تفتان

ريگى تفتان

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پارسه

پارسه

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نصرت

نصرت

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملك زهى

ملك زهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسكانى نور

اسكانى نور

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
حسين زهى

حسين زهى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حسين زهى

حسين زهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سبحانى سيب

سبحانى سيب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سپاهيان

سپاهيان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ملازاده

ملازاده

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
رضازهى

رضازهى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسين زهى شاد

حسين زهى شاد

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
عبدالهى

عبدالهى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دهوارى

دهوارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پيام

پيام

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صالحى ناهوك

صالحى ناهوك

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حسين زهى

حسين زهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
ملازهى

ملازهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نصرت زهى

نصرت زهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
نصرتزهى

نصرتزهى

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
جمالزهى مقدم

جمالزهى مقدم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
درازهى

درازهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
شايان

شايان

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسن زهى

حسن زهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شاهين

شاهين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نصرتزهى

نصرتزهى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دهقانزهى

دهقانزهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
رئيسى

رئيسى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خيرخواه شستان

خيرخواه شستان

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جنگى زهى

جنگى زهى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرامى مقدم

بهرامى مقدم

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شهنوازى

شهنوازى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عزيزپور

عزيزپور

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / مناطق محروم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سپاهى

سپاهى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محمدى راد

محمدى راد

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه اصفهان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نظرى لجى

نظرى لجى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهنوازى

شهنوازى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضاپور آپاتان

رضاپور آپاتان

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درازهى

درازهى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پيام

پيام

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اله وردى

اله وردى

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
وظيفه خواه

وظيفه خواه

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملازهى

ملازهى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نقيبى

نقيبى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
يوسفى

يوسفى

مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
زومكزهى

زومكزهى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جنگى زهى پيرسيرى

جنگى زهى پيرسيرى

جغرافيا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ميركزهى

ميركزهى

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
نصرتى

نصرتى

مهندسي عمران / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
درزاده

درزاده

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملازهى دشتوك

ملازهى دشتوك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رييسى

رييسى

مهندسي صنايع مبلمان / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رييسى

رييسى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ارباب

ارباب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملازهى دشتوك

ملازهى دشتوك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
كاوسى درميان

كاوسى درميان

مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قلندرزهى

قلندرزهى

مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسين بر

حسين بر

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پاهنگ

پاهنگ

علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
درزاده

درزاده

زبان وادبيات عربي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چاكرى زاده

چاكرى زاده

زبان وادبيات عربي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پسكوهى

پسكوهى

حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جنگى زهى

جنگى زهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نورايى

نورايى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شادزهى سرجو

شادزهى سرجو

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسين زهى

حسين زهى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دهوارى

دهوارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بلوچزهى

بلوچزهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شكرزهى

شكرزهى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دهقان

دهقان

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
كدخدازاده

كدخدازاده

مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رييسى

رييسى

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
كدخدازاده

كدخدازاده

مامايي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دهانى

دهانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
غمشادزهى

غمشادزهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسين بر

حسين بر

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهوارى

دهوارى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بلوچ زهى

بلوچ زهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

علوم کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصرتى

نصرتى

مامايي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي برق / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فاضلى لجى

فاضلى لجى

تاريخ / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
درزاده

درزاده

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شنبه زهى

شنبه زهى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسين بر

حسين بر

تاريخ / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
سيدزاده

سيدزاده

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مصطفى لو

مصطفى لو

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حسين زائى

حسين زائى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى بخشان

محمدى بخشان

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امراء

امراء

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
درزاده سرجو

درزاده سرجو

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امرا شستان

امرا شستان

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ركنى

ركنى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپاهى

سپاهى

جغرافيا / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ايرندگانى

ايرندگانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهبانى

دهبانى

مهندسي گياه پزشکي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رحمانى شستان

رحمانى شستان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شهنوازى

شهنوازى

زمين شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نصرت زهى

نصرت زهى

ترويج واموزش کشاورزي - مجتمع اموزش عالي سراوان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذرى سرجو

آذرى سرجو

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جهان تيغ

جهان تيغ

زمين شناسي - دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بزرگزاده

بزرگزاده

مهندسي علوم دامي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكزاده

ملكزاده

مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رئيسى

رئيسى

علوم اقتصادي - مجتمع اموزش عالي سراوان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی