ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ايرانشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نظرى محمد صالح ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 24
رستمى احمدرضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 23
شنبه زائى مبين ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 14
خانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 43
سرورانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 17
شاهبازى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 29
رادوند ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 18
دادگر ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 8سال از پنجم دبستان 99
محمدى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
عبدالهى انسانی مديريت دولتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
آسكانى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / روزانه دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار 1سال از چهارم دبيرستان 18
تاروانى ریاضی فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 19
بامرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 12
كردى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرى راد انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 14
شهلى بر تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 27
شهلى بر تجربی مامايي / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 28
داودى ریاضی فيزيک / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 22
ريگى تمندانى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 12
رودينى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 1سال از چهارم دبيرستان 15
آب زر تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / شبانه دانشگاه ولايت - ايرانشهر 2سال از سوم دبيرستان 24