زابل

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زابل

نواب زاده سميه

نواب زاده سميه

حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خمر مريم

خمر مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شجاعيان مليكا

شجاعيان مليكا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسين پور صفاريان سياوش

حسين پور صفاريان سياوش

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فراهى عاليه

فراهى عاليه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عابد كيخا

عابد كيخا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
گنجعلى

گنجعلى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كشته گر

كشته گر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خراشادى

خراشادى

زيست فناوري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خمر

خمر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بزى

بزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پنجه كوبى

پنجه كوبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سنجرانى

سنجرانى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سرگزى فقير

سرگزى فقير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان- نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آذربويه

آذربويه

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مشهدى

مشهدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مير

مير

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانى پودينه

جهانى پودينه

حقوق / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قدس نيا

قدس نيا

فيزيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / مناطق محروم-بومي زابل

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سنجرانى

سنجرانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى زاده باغى

ابراهيمى زاده باغى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سنچولى

سنچولى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

روانشناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرگل زايى

سرگل زايى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پودينه

پودينه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس / تربيت معلم-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عابد كهخا ژاله

عابد كهخا ژاله

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرى كهخائى

جعفرى كهخائى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سارانى آلايه

سارانى آلايه

مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طباطبائى

طباطبائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
كوهكن

كوهكن

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دشتى گشاى

دشتى گشاى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ميرسرگزى

ميرسرگزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كول

كول

علوم ورزشي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سنچولى

سنچولى

علوم ورزشي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شريفى كيا

شريفى كيا

حسابداري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شيبك

شيبك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پيرى

پيرى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شيخ لنگى

شيخ لنگى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سارانى

سارانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هراتى كبير

هراتى كبير

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هراتى اكرمى

هراتى اكرمى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
هراتى زاده

هراتى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستمى شاهرودى

رستمى شاهرودى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پير

پير

اديان وعرفان / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كيخا

كيخا

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دولتى

دولتى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نورا

نورا

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پودينه

پودينه

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عارفى

عارفى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورزى

كشاورزى

علوم اقتصادي / دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ظريف كلامى قاسمى

ظريف كلامى قاسمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سنجولى

سنجولى

جغرافيا / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
برزن

برزن

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بارانى

بارانى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدى متين

احمدى متين

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
كريمى قلعه كهنه

كريمى قلعه كهنه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان-موسسه آموزش عالي خاش

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درويش

درويش

مهندسي مکانيک / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اويسى كهخا

اويسى كهخا

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غريب زاده

غريب زاده

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سنچولى

سنچولى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اژدرپور

اژدرپور

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / مناطق محروم-بومي سيستان بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملك محمدى اصل

ملك محمدى اصل

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شيرزائى

شيرزائى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احسان زاده

احسان زاده

مديريت مالي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آب شناس

آب شناس

مهندسي شهرسازي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قورزهى

قورزهى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پورعلى

پورعلى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسرارى

اسرارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ريگى

ريگى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
سوداگر

سوداگر

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مير

مير

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دلارام نژاد

دلارام نژاد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاكسفيدى

خاكسفيدى

فقه وحقوق امامي / دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ميرشكارى

ميرشكارى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جهانتيغ

جهانتيغ

علوم قران وحديث / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دلارام نژاد

دلارام نژاد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ريگى

ريگى

زيست فناوري / دانشگاه تهران / مناطق محروم-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سارانى

سارانى

حقوق / دانشگاه زابل / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
رضوان اصيل

رضوان اصيل

حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وظيفه خواه

وظيفه خواه

علوم ورزشي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اسماعيل نيا

اسماعيل نيا

زيست شناسي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
يوسفى قاسمى

يوسفى قاسمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شيبانى صفت

شيبانى صفت

مديريت دولتي / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلحشورحيدرى

سلحشورحيدرى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آخوندى

آخوندى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گل محمدى

گل محمدى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك

نيك

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدزاده تخت شاه

محمدزاده تخت شاه

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جهان تيغ

جهان تيغ

زيست شناسي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهركى

شهركى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ميرسمورى

ميرسمورى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالارنيك

سالارنيك

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رسول خانى

رسول خانى

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه زابل / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قنبرى نواز

قنبرى نواز

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بيگى

بيگى

مهندسي فضاي سبز - دانشگاه زابل

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی