خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خدابنده

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
خليلى مجيد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 33
اكرادى مرتضى انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 18
مرادى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال کانونی 84
عباسى عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 52
محمدى فاطمه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 37
مداحى سيده فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 44
قنبرى مرتضى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اراک 4سال کانونی 62
كثيرلو ميلاد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 1سال کانونی 6
بيگدلى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 23
قيدارى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
حاجيلو ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
قاسملو ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال کانونی 18
حيدرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 24
نصيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 17
چراغى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 68
بيستونى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 16
كرمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 1سال کانونی 15
طاهرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 50
محمدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 6
مروتى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 71
موسوى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
اسلامى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 17
جهانشاهلو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 44
چوبدارى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 2سال کانونی 22
بيگدلى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
رحيمى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 21
رجبى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كاشان 4سال کانونی 56
شريفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 40
چراغى ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال کانونی 5
گنج خانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
مقدم زرزرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
اقا يارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
محمدى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 17
خدابنده لو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
شاهسونى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 4سال کانونی 39
نورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 31
محمدى هنر صنايع دستي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال کانونی 11
مرادى ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 7
جهانگيرى تجربی زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 10
خليلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 39
بيگدلو تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 11
اسفنديارى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 24
صالحى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 18
آقامرادى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 25
ذولقدرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 30
اصغرى تجربی حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 12
اصغرى تجربی حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 58
رستمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 14
قراگلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 20
نصيرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 19
شهيدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 5سال کانونی 73
شاه ويردلو تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 23
صالحى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 18
خاورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 10
مرادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 33
بيگدلى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 46
موسوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي ابهروخدابنده دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال کانونی 15
بيگدلو ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
گنج خانلو تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 45
گنج خانلو تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 3سال کانونی 54
موسوى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 8
نجفلو تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 15
غفارى ریاضی اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان 1سال کانونی 10
بيگدلى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 13
چراغى تجربی مديريت مالي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 1سال کانونی 14
رستم خانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 38
منصورى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 2سال کانونی 12
بابايى خماركى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 5
رجبى ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه-پذيرش از خواهران دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز 2سال کانونی 12
جاويدان تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 30
مرادى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 23
بيگدلو انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 1سال کانونی 18
فيروزى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 5سال کانونی 52
عسكرى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 1سال کانونی 9
خانى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 32
بيگدلى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 16
رفيعى تجربی زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 14
فيلو تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 5
بيگدلى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / شبانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 19