زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر زنجان

على جانيان ستاره

على جانيان ستاره

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سپهرى سولماز

سپهرى سولماز

طراحي لباس / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
هاشمى سيدكيا

هاشمى سيدكيا

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نصر شادى

نصر شادى

حقوق / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پازكى محمدرضا

پازكى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كلانترى محمد

كلانترى محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ترابى سيدمهدى

ترابى سيدمهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كوهسارى پريسا

كوهسارى پريسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بهرامى امير حسين

بهرامى امير حسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
ايمانى اميرحسين

ايمانى اميرحسين

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سلطانى نژاد عرفان

سلطانى نژاد عرفان

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مقدمى محمدمهدى

مقدمى محمدمهدى

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
علمى فرد

علمى فرد

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

6سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مقدم حميدرضا

مقدم حميدرضا

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جعفرى ابوالفضل

جعفرى ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موسوى سيدمحمدامين

موسوى سيدمحمدامين

فيزيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمخانى صبراء

رستمخانى صبراء

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبدى آزاده

عبدى آزاده

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
پاك منش عليرضا

پاك منش عليرضا

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ميرى سياهى محمدحسين

ميرى سياهى محمدحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آذرنيا كيارش

آذرنيا كيارش

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صادق زاده سينا

صادق زاده سينا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عليزاده عارف

عليزاده عارف

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسنلو محمدرضا

حسنلو محمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سودى زهرا

سودى زهرا

ارتباطتصويري / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
زين الدين مرضيه

زين الدين مرضيه

روانشناسي / دانشگاه شهيدمطهري / روزانه

4سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجفى عليرضا

نجفى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مختارى على

مختارى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درانى زهرا

درانى زهرا

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رهروى عاطفه

رهروى عاطفه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نيكخواه بهرامى كيوان

نيكخواه بهرامى كيوان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فخرى لو مهسا

فخرى لو مهسا

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
عباسى آزاد فائزه

عباسى آزاد فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قره داغى اميرحسين

قره داغى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدپور مجتبى

محمدپور مجتبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
غفارى وحيد

غفارى وحيد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى على

محمدى على

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ايزد پناه آرمين

ايزد پناه آرمين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
درگاهى شايسته

درگاهى شايسته

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
كرمى زرندى الناز

كرمى زرندى الناز

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفرى بهراد

جعفرى بهراد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
يادگارى

يادگارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباس نژاد دانيال

عباس نژاد دانيال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
آهمند محسن

آهمند محسن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرادلو زهرا

مرادلو زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى محيا

عباسى محيا

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قباديان كورش

قباديان كورش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
يوسفى شمسى

يوسفى شمسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزيزلو عليرضا

عزيزلو عليرضا

مهندسي شيمي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حميدى محمدمعين

حميدى محمدمعين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاه نباتى فاطمه

شاه نباتى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
تقيلو سياوش

تقيلو سياوش

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقرى مليحه

باقرى مليحه

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملت دوست محمد

ملت دوست محمد

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادى بدرلو محمدرضا

مرادى بدرلو محمدرضا

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قديمى حامد

قديمى حامد

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
احمدى محمدمهدى

احمدى محمدمهدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
محمدى مهدى

محمدى مهدى

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علوى كيميا

علوى كيميا

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
يوسفيان سينا

يوسفيان سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مهدى خانى مهديس

مهدى خانى مهديس

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرزاخانى وحيد

ميرزاخانى وحيد

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
حسينى مهسان

حسينى مهسان

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوى سيده نفيسه

موسوى سيده نفيسه

روانشناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پرتوى رضا

پرتوى رضا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
جليل زاده صدف

جليل زاده صدف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
بيات آريا

بيات آريا

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
افشارى سپهر

افشارى سپهر

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آقاجانلو مهدى

آقاجانلو مهدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آشناور اميرحسين

آشناور اميرحسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اسكندرى راد حسين

اسكندرى راد حسين

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قدميان اميرحسن

قدميان اميرحسن

مهندسي ماشين‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحمانى زبرجد زهره

رحمانى زبرجد زهره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسكندرى زنجانى كسرى

اسكندرى زنجانى كسرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابراهيمى شيرين

ابراهيمى شيرين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صلوتى هامو ن

صلوتى هامو ن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي دزفول / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسم پور سهند

قاسم پور سهند

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
كارگر مريم

كارگر مريم

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فرجى صفى لو نويد

فرجى صفى لو نويد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمدى رضا

محمدى رضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ميرزائى محمدامين

ميرزائى محمدامين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباسچيان محمدرضا

عباسچيان محمدرضا

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستمى آرمين

رستمى آرمين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خاتمى عليرضا

خاتمى عليرضا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
الماسى حميدرضا

الماسى حميدرضا

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عندليبى

عندليبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
ترابى يگانه

ترابى يگانه

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تاراسى

تاراسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانلو

رمضانلو

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خجسته پور

خجسته پور

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
بابائى قزوينى

بابائى قزوينى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
افسرى

افسرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عبادى چومالو

عبادى چومالو

حسابداري / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عبدالحسين زاده

عبدالحسين زاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

نوازندگي موسيقي ايراني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
عباسى

عباسى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عسگربندلو

عسگربندلو

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كاوندى

كاوندى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حديديان مقدم

حديديان مقدم

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اصلى بيگى

اصلى بيگى

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدپور

محمدپور

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
محبى نژاد وطنى

محبى نژاد وطنى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
افشارچى

افشارچى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موسوى همپا

موسوى همپا

نقاشي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
فرهادى پور

فرهادى پور

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي پزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنلو

حسنلو

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غريبلو

غريبلو

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حمدى

حمدى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رستم خانى

رستم خانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بابازاده

بابازاده

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ضرغامى

ضرغامى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بشاشى

بشاشى

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
رستميان

رستميان

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
هادى

هادى

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / مناطق محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رمن

رمن

جغرافيا / دانشگاه تهران / روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
سخائى

سخائى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صديقيان

صديقيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسين لو

حسين لو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسنلو

حسنلو

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صمدى تبار

صمدى تبار

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رضائى نجى

رضائى نجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتحى

فتحى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجى عليان

حاجى عليان

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حلواچى

حلواچى

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بياتلار

بياتلار

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عليمحمدى

عليمحمدى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ضرغامى

ضرغامى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تفضلى

تفضلى

مهندسي معماري / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قشمى

قشمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اديبان

اديبان

مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فرهنگ

فرهنگ

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادخانى

مرادخانى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدسلطانى

محمدسلطانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پورابراهيمى

پورابراهيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حاجى ابوالفتح

حاجى ابوالفتح

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سقطچى

سقطچى

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محسنى

محسنى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرى

ميرى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صيدى

صيدى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرشدى

مرشدى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فضلو

فضلو

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
غريبلو

غريبلو

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قصابى

قصابى

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سعيدى بهروز

سعيدى بهروز

مهندسي عمران / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

8سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

جغرافيا / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ارغوانى فرد

ارغوانى فرد

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اميرخانى

اميرخانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كاوندى

كاوندى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
داداشى

داداشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شهيدى

شهيدى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ناصر احمدى

ناصر احمدى

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
بوالحسنى

بوالحسنى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بيگلى

بيگلى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي کامپيوتر / مرکزتحصيلات تکميلي درعلوم پايه -زنجان / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهارى سجهرود

بهارى سجهرود

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حدادى

حدادى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرسلى توشمانلوئى

مرسلى توشمانلوئى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى گرگرى

صادقى گرگرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

8سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
بيات

بيات

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ملابابائى

ملابابائى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طوافى

طوافى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمديون

محمديون

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خسروى

خسروى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
امينى

امينى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نزارى

نزارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصيرى

نصيرى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصفهانيان

اصفهانيان

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
تاريمى

تاريمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مسلمى

مسلمى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تقى لو

تقى لو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجفلو

نجفلو

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
توكلى

توكلى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
مرادى سورشجاعى

مرادى سورشجاعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دستواره

دستواره

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فتوت

فتوت

مهندسي معماري / دانشگاه بناب / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قاصدى

قاصدى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تاريوردى

تاريوردى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عطائى

عطائى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصغر نژاد

اصغر نژاد

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ايزدمهر

ايزدمهر

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
توفيقى

توفيقى

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اصانلو

اصانلو

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
آدمى

آدمى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

علوم اقتصادي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه زنجان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاهمرادى

شاهمرادى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

روانشناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رهبرى

رهبرى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اصغرى

اصغرى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالهى

عبدالهى

اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ذبيحى

ذبيحى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاهمرادى

شاهمرادى

اماروکاربردها / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
روحانى

روحانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
گرانمايه

گرانمايه

مهندسي مکانيک / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجبى

رجبى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
على محمدى

على محمدى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي معدن / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مقدم آقاجرى

مقدم آقاجرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
الهى فر

الهى فر

مهندسي معدن / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خانمحمدى

خانمحمدى

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرنژاد

فرنژاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

فيزيک / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دقاق

دقاق

فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عميدپور

عميدپور

علوم ومهندسي اب / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدنژاد

محمدنژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مصطفوى

مصطفوى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اصانلو

اصانلو

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس آزاد

عباس آزاد

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ياسمى

ياسمى

فيزيک / دانشگاه زنجان / شبانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بيگلى

بيگلى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صديق

صديق

فيزيک / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

زيست شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ژاله فر

ژاله فر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
محمديارلو

محمديارلو

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه زنجان / شبانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسمى فرد

قاسمى فرد

رياضيات وکاربردها / دانشگاه زنجان / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
كريميان خمسه

كريميان خمسه

اماروکاربردها / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صارمى مقدم

صارمى مقدم

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضاپورفشتالى

رضاپورفشتالى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بيگدلى

بيگدلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حبيبى ارباستان

حبيبى ارباستان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مديريت صنعتي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسمعيلى

اسمعيلى

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يعقوبى فرد

يعقوبى فرد

زمين شناسي / دانشگاه زنجان / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اوحدى

اوحدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حقيقى

حقيقى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ژاله باغى

ژاله باغى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نهاونديان

نهاونديان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضائى پرچينى

رضائى پرچينى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي روزبه -زنجان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی