كيان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كيان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
رحمانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 16
على دوست تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 10
عليدادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال کانونی 22
ستارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 15
عليدادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 21