كيان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كيان

على شيرى نسرين

على شيرى نسرين

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي معماري / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على دوست

على دوست

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عليدادى

عليدادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عليدادى

عليدادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی