بن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بن

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
سليمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 41
حسين ميرزايى بنى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال کانونی 18
احمدى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 26
طادى تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 3سال کانونی 56
اكبرى ریاضی مخابرات والکترونيک دريايي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 40
آقابابايى انسانی جغرافيا / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 42
سليمى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشکده فني ومهندسي گلپايگان / روزانه دانشکده فني و مهندسي گلپايگان 2سال کانونی 26
احمدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 3سال کانونی 38
موسوى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 25
حيدرى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 10
مولوى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 31
كاظمى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 9
احمدى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 11
اكبرى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال کانونی 39
مولوى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال کانونی 28
احمدى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 19