بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بروجن


طاهرى گندمانى زهرا

طاهرى گندمانى زهرا

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رسولى گندمانى فاطمه

رسولى گندمانى فاطمه

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كرمى بروجنى

كرمى بروجنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائيان بروجنى

رضائيان بروجنى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
برجيان بروجنى

برجيان بروجنى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رفيعى بلداجى

رفيعى بلداجى

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال و بختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسينى فرادنبه

حسينى فرادنبه

مهندسي عمران / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عليمرادى

عليمرادى

معماري داخلي / دانشگاه هنر / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اختربروجنى

اختربروجنى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
منصورى بروجنى

منصورى بروجنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كريمى سوركى

كريمى سوركى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

مهندسي مکانيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى بلداجى

رحمانى بلداجى

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسبى آقبلاغى

طهماسبى آقبلاغى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ربيعى فرادنبه

ربيعى فرادنبه

مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلداجى

بلداجى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدى بروجنى

احمدى بروجنى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شيرمحمدى فرادنبه

شيرمحمدى فرادنبه

مهندسي معماري / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ضياء

ضياء

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شريعت بلداجى

شريعت بلداجى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ساطانى

ساطانى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توفيقى

توفيقى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرمحمدى فرادنبه

شيرمحمدى فرادنبه

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فاتحى

فاتحى

مهندسي معماري / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
يلمه

يلمه

علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ربيعى فرادنبه

ربيعى فرادنبه

رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ندافى

ندافى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاقليان

شاقليان

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ضياء

ضياء

رياضيات وکاربردها / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی