بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بروجن

همايونى كبرى

همايونى كبرى

حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدى اكرم

اسدى اكرم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد / تربيت معلم-بومي استان چهار محال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحمانى بلداجى مهدى

رحمانى بلداجى مهدى

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حبيبى مليكا

حبيبى مليكا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جعفرى فرادنبه اكرم

جعفرى فرادنبه اكرم

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اسدى دومكانى محمدرضا

اسدى دومكانى محمدرضا

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كريمى مرضيه

كريمى مرضيه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم / تربيت معلم-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
يعقوبى مريم

يعقوبى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
طاهرى گندمانى زهرا

طاهرى گندمانى زهرا

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ستار پرهام

ستار پرهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
يعقوبى مهشاد

يعقوبى مهشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بيگى بروجنى گلشن

بيگى بروجنى گلشن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رسولى گندمانى فاطمه

رسولى گندمانى فاطمه

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رضايى سمانه

رضايى سمانه

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غضنفرى بروجنى مهشاد

غضنفرى بروجنى مهشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تقى پور بروجنى مريم

تقى پور بروجنى مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شادروان بروجنى فاطمه

شادروان بروجنى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صفيان مجتبى

صفيان مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملك محمدى فرادنبه مرضيه

ملك محمدى فرادنبه مرضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعادت بروجنى محمد

سعادت بروجنى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
كرمى بروجنى

كرمى بروجنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ناصرپور

ناصرپور

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

حقوق / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رضائيان بروجنى

رضائيان بروجنى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
شادروان

شادروان

روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

حسابداري / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حقانى بروجنى

حقانى بروجنى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عدنانى

عدنانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال بختياري

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سليمى بنى

سليمى بنى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
برجيان بروجنى

برجيان بروجنى

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مقيمى

مقيمى

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

مهندسي معماري / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اعتمادى

اعتمادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رفيعى بلداجى

رفيعى بلداجى

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مهندسي صنايع / دانشگاه کاشان / مناطق محروم-بومي استان چهارمحال و بختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ربيعى

ربيعى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كريمى سفيددشتى

كريمى سفيددشتى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
رحمانى

رحمانى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى فرادنبه

حسينى فرادنبه

مهندسي عمران / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عليمرادى

عليمرادى

معماري داخلي / دانشگاه هنر / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملك محمدى فرادنبه

ملك محمدى فرادنبه

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فتحييان بروجنى

فتحييان بروجنى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اختربروجنى

اختربروجنى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدابخشى

خدابخشى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ساطانى

ساطانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رفيعى

رفيعى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصورى بروجنى

منصورى بروجنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شيروانى

شيروانى

زبان روسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
عسگرى

عسگرى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حياتغيبى

حياتغيبى

مديريت صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عباسى

عباسى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

علوم قران وحديث / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نادرى

نادرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
كريمى سوركى

كريمى سوركى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي شهيدمدرس -شهرضا / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خاكسار

خاكسار

مهندسي مکانيک / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رحمانى بلداجى

رحمانى بلداجى

مهندسي شيمي / دانشگاه ياسوج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسبى آقبلاغى

طهماسبى آقبلاغى

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صفيان

صفيان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خاكسار بلداجى

خاكسار بلداجى

دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خاكسار

خاكسار

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ربيعى فرادنبه

ربيعى فرادنبه

مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بلداجى

بلداجى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدى بروجنى

احمدى بروجنى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مددى

مددى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فيروزاباد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
يكتائى بروجنى

يكتائى بروجنى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حيدريان بروجنى

حيدريان بروجنى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شيرمحمدى فرادنبه

شيرمحمدى فرادنبه

مهندسي معماري / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
الوندى سدى

الوندى سدى

روانشناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ضياء

ضياء

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

مهندسي نساجي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شريعت بلداجى

شريعت بلداجى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خاكپور

خاكپور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ساطانى

ساطانى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / مناطق محروم-بومي استان چهار محال و بختياي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توفيقى

توفيقى

مهندسي عمران / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شيرمحمدى فرادنبه

شيرمحمدى فرادنبه

علوم ومهندسي اب / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مرادى فرادنبه

مرادى فرادنبه

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منصورى بروجنى

منصورى بروجنى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاكرى بروجنى

شاكرى بروجنى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فاتحى

فاتحى

مهندسي معماري / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
چهرازى

چهرازى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشکده علوم پزشکي ابادان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
يلمه

يلمه

علوم کامپيوتر / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شبانيان بروجنى

شبانيان بروجنى

حسابداري / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رئوفى

رئوفى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فسا / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ربيعى فرادنبه

ربيعى فرادنبه

رياضيات وکاربردها / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عليميرزايى

عليميرزايى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ندافى

ندافى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شيراز / مجازي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاقليان

شاقليان

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقيان بروجنى

صادقيان بروجنى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملك محمدى

ملك محمدى

علوم ورزشي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ضياء

ضياء

رياضيات وکاربردها / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طهماسبى بلداجى

طهماسبى بلداجى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نادرى بلداجى

نادرى بلداجى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امينى

امينى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
انصاريپور

انصاريپور

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انصارى نيا

انصارى نيا

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ملك محمدى

ملك محمدى

مهندسي جنگلداري / دانشگاه شهرکرد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صادقى نيا

صادقى نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمى بروجنى

سليمى بروجنى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی