سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سامان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
بهرامى سامانى على ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 39
خسروى سوادجانى ميلاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 6سال کانونی 88
على يار سامانى رضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 41
چهل گردى سامانى مرضيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال کانونی 39
شريعتى سامانى مائده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال کانونی 17
رياحى سامانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 54
قربانى سامانى ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 30
رحيمى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال کانونی 6
معتمدى فر تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 5
بهرامى سامانى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 25
كريمى سوادجانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 15
بابادايى سامانى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 2سال کانونی 21
احمدپور سامانى ریاضی مهندسي دريا / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 2سال کانونی 48
شيخى شورابى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 13
نكوئى سامانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال کانونی 21
رياحى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 14
جعفر زاده سامانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 3سال کانونی 62
بهارلو هوره ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بناب / روزانه دانشگاه بناب 1سال کانونی 8
مظاهرى چم چنگى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه -قم(محل تحصيل دولت آباد اصفهان) 1سال کانونی 9
پارسا پور تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال کانونی 37