فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر فارسان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
امامى على ریاضی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 40
عباسى ايمان ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
رستمى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 46
مختارى شقايق انسانی روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال از چهارم دبيرستان 17
فاضلى فارسانى سحر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 98
احمدى فرشاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فاضلى فازسانى مهسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 83
خسروى عبدالله ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 23
احمدى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 38
يداللهى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 23
اسلامى فارسانى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال از سوم راهنمايي 102
مختارى زهرا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان چهارمحال وبختياري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 25
سليمانى مهديه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 3سال از دوم دبيرستان 38
شهرانى نسيم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 25
نظرى فارسانى آرزو تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 7سال از اول راهنمايي 108
توكليان مرضيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 39
طالبى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 20
رستمى نيكو ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 2سال از سوم دبيرستان 36
سليمانى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 14
جهانبازى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان چهارمحال وبختياري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 42
الهى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 49
افشارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال از سوم دبيرستان 36
يداللهى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى پور تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
محمدى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
قربانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 27
داودى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 2سال از سوم دبيرستان 22
نوذرى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 13
حيدرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 15
قاسمى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) 1سال از چهارم دبيرستان 13
فرزانه انسانی باستان شناسي / دانشگاه شهرکرد / روزانه دانشگاه شهرکرد 1سال از چهارم دبيرستان 16
نصيرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه مهندسي فناوري‌هاي نوين -قوچان / روزانه دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان 1سال از چهارم دبيرستان 16
رحيمى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 17
حيدرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول / روزانه دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول 1سال از چهارم دبيرستان 11
يوسفى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 10
مختارى چلچه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 2سال از سوم دبيرستان 22
غفارى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شيراز) 1سال از چهارم دبيرستان 15
محمودى تجربی اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر 3سال از دوم دبيرستان 43
باقرى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 1سال از چهارم دبيرستان 17
دهقانى فيل آبادى تجربی زمين شناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 4سال از اول دبيرستان 40
قاسمپور تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر / روزانه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 3سال از دوم دبيرستان 17
شيوندى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 1سال از چهارم دبيرستان 12
بهرامى تجربی مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه دانشگاه اردکان 1سال از چهارم دبيرستان 15
حيدرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي بم / روزانه مجتمع آموزش عالي بم 1سال از چهارم دبيرستان 17
امانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 13