بجستان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بجستان

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
طلائيان حسن ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال کانونی 26
منصورى مصطفى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 65
حسن زاده اميرحسين انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 27
زمينى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 80
لطفيان بجستانى مهران تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 64
ايزدى رضا انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 10
فرازى مريم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 45
عسكرى بجستان محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 5سال کانونی 80
رضايى محسن انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 21
قدوسى بجستانى يگانه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 25
فاطميان اول سجاد انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 28
مختاريان يونسى احمدرضا انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
شيبانى راضيه انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس امام سجاد - بيرجند 2سال کانونی 38
سهرابى تجربی بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 41
سبحانى يونسى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 17
كيميائى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 26
يوسفى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 16
همايون مهران ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 41
فرازى بجستانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 1سال کانونی 15
مرادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال کانونی 24
كريميان بجستانى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
قديمى درزاب ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 22
نعيمى پوريونسى انسانی مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 1سال کانونی 22
دانشور انسانی حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
برادران سنجدك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 19
نوروزى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 14
قو ى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 56
رجبى يونسى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 11
پهلوان پور انسانی مديريت بازرگاني / مجتمع اموزش عالي گناباد / شبانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 19
عليمردانى تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 46
محموديان انسانی روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 25
نوروزى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 50
حيرانى انسانی مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 38
نبيل زاده بجستانى انسانی مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 31
شجيعى فخرآباد تجربی اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 30
مرجانى بجستانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 23
مرتضوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال کانونی 23
كريم نيابجستان انسانی علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 36
حسن زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 4سال کانونی 65
جوشنى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 39
دانش بجستانى ریاضی مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 9
عابدى تجربی علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 2سال کانونی 21
رحماندوست تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 5
طحانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد 5سال کانونی 74
قلى زاده تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 32
رمضانى بجستانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 17
نقى زاده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 50
شاهدوست انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 15
سلمانيان بجستانى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 5سال کانونی 61
قمرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس) 4سال کانونی 37
پورباقرى بجستانى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 22
معينى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 23
بشليده تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 25
ملازاده بجستانى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد 1سال کانونی 19
نورى تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد 2سال کانونی 35