بجستان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر بجستان

طلائيان حسن

طلائيان حسن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصورى مصطفى

منصورى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسن زاده اميرحسين

حسن زاده اميرحسين

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زمينى على

زمينى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
لطفيان بجستانى مهران

لطفيان بجستانى مهران

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ايزدى رضا

ايزدى رضا

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرازى مريم

فرازى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عسكرى بجستان محمدرضا

عسكرى بجستان محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رضايى محسن

رضايى محسن

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدوسى بجستانى يگانه

قدوسى بجستانى يگانه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فاطميان اول سجاد

فاطميان اول سجاد

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مختاريان يونسى احمدرضا

مختاريان يونسى احمدرضا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شيبانى راضيه

شيبانى راضيه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سهرابى

سهرابى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سبحانى يونسى

سبحانى يونسى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كيميائى

كيميائى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
همايون مهران

همايون مهران

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فرازى بجستانى

فرازى بجستانى

مهندسي برق / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

علوم تربيتي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كريميان بجستانى

كريميان بجستانى

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قديمى درزاب

قديمى درزاب

رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نعيمى پوريونسى

نعيمى پوريونسى

مطالعات خانواده / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دانشور

دانشور

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برادران سنجدك

برادران سنجدك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قو ى

قو ى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رجبى يونسى

رجبى يونسى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پهلوان پور

پهلوان پور

مديريت بازرگاني / مجتمع اموزش عالي گناباد / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عليمردانى

عليمردانى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محموديان

محموديان

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نبيل زاده بجستانى

نبيل زاده بجستانى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شجيعى فخرآباد

شجيعى فخرآباد

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرجانى بجستانى

مرجانى بجستانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كريم نيابجستان

كريم نيابجستان

علوم سياسي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
حسن زاده

حسن زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جوشنى

جوشنى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دانش بجستانى

دانش بجستانى

مهندسي معدن / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحماندوست

رحماندوست

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
طحانى

طحانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
قلى زاده

قلى زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رمضانى بجستانى

رمضانى بجستانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نقى زاده

نقى زاده

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاهدوست

شاهدوست

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلمانيان بجستانى

سلمانيان بجستانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قمرى

قمرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورباقرى بجستانى

پورباقرى بجستانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
معينى

معينى

علوم قران وحديث / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بشليده

بشليده

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملازاده بجستانى

ملازاده بجستانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورى

نورى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی