رشتخوار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رشتخوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
زارع نوق ليلا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 12
فتح الهى انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 32
فتحى انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 12
فلاح رشتخوار ریاضی اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
ماژور انسانی راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 1سال کانونی 10
چوپان انسانی حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 14
قربانزاده انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد باهنر - بيرجند 1سال کانونی 13
معاون نوق انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد باهنر - بيرجند 2سال کانونی 35
رشتخوارى زاده انسانی حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 11
دل آراميان تجربی دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي پرديس شهيد بهشتي - مشهد 2سال کانونی 33
حسين پور انسانی حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال اول دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد 1سال کانونی 19
لشكرى انسانی علوم سياسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 36
جعفرى نوق تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 25
وزيرى رشتخوار تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 7
يعقوب نژاد تجربی علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد 3سال کانونی 21
حسن نيا رشتخوارى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
مشمول ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 16
پارسا ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 13
ضرغامى انسانی جغرافيا / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 17
مهرابى تجربی مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 7