سرخس

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سرخس

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
ولايتى نسب رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 24
يادگارى پيمان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 5سال کانونی 51
حيدرى فائزه انسانی حقوق / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 19
مومن فاطمه انسانی حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
كريمى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 49
باصرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 32
جبروتى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 10
جهانى انسانی حسابداري / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 2سال کانونی 13
كاردان انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
زين الدين ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 15
رضائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 51
نادرى بلداجى تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 9
رضا عظيمى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 16