تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تايباد

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسنى احمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نعمتى محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 34
بهمنى يزدان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
بخشنده محمد ریاضی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال از سوم دبيرستان 28
نورمحمدى الياس تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 6سال از دوم راهنمايي 112
دوزنده سنگانى ساناز هنر طراحي صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
سالارى ساجده تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
زنگنه مفيد ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 39
على محمدى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 40
برهانى فيض آبادى عايشه انسانی حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمدى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 48
نورى احمد ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 6سال از دوم راهنمايي 129
متولى زاده تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 64
مهدوى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 29
مجيدى حسينى ئى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 39
ايوبى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 25
منعمى جوزقانى ریاضی مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال از سوم دبيرستان 30
پوراسدى بهلولى تجربی تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
يحيائى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 13
شيردل انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 12
خواجه كريمى ريزهء تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 43
شبان رودى ریاضی فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
رحمانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
باغچه گى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 19
حسين زاده كاريزى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
ملك انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
يوسفى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
كريمى آبقه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
عليمرادى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 36
فاروقى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
محمدى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 104
برنقاى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
احسان پور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان) 2سال از سوم دبيرستان 41
خالقى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 5سال از سوم راهنمايي 85
ذوالفقارى سمنگانى انسانی حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 15
عباس نيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
نيك محمدى حسينى ئى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 29
رضوانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
محمدى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
زنگنه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
نيك محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 44
يحيائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 46
طغانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 22
دولتى حسينى ئى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 10
يعقوبى سنگانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 1سال از چهارم دبيرستان 23
اصلاح طلب ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال از سوم دبيرستان 26
آشورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 36
قطبى ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 29
فهميده انسانی تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
قادرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 26
بلوچ سياه لاخى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 4سال از اول دبيرستان 73
خداپرست سنگانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 37
نيازى ماكو انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 35
قربانى اشتيوانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 21
موحدى زاده تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 39
عطايى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 58
نيرومند انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
غلامى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 23
عرب نبى شيبانى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
عصمتى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 18
سالارى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
طحان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 2سال از سوم دبيرستان 46
امرالهى كراتى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل سرايان) 1سال از چهارم دبيرستان 19
صادق راد تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 18
ابطحى پور تجربی زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاسمى سنگانى تجربی زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 38
حسنى سنگانى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
حقى خواه تجربی زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
پيرشهرنوى تجربی زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
نادى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
هاشمى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / شبانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 38
يحيائى ايله ئى تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 23