تايباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تايباد

حسنى احمد

حسنى احمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نعمتى محمد

نعمتى محمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهمنى يزدان

بهمنى يزدان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بخشنده محمد

بخشنده محمد

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رنجبر استادى افسانه

رنجبر استادى افسانه

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زيبادوست بهلولى ابوافضل

زيبادوست بهلولى ابوافضل

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نورمحمدى الياس

نورمحمدى الياس

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
دوزنده سنگانى ساناز

دوزنده سنگانى ساناز

طراحي صنعتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
سالارى ساجده

سالارى ساجده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پسنديده ريحانه

پسنديده ريحانه

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زنگنه مفيد

زنگنه مفيد

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
على محمدى على

على محمدى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
برهانى فيض آبادى عايشه

برهانى فيض آبادى عايشه

حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدى عليرضا

محمدى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نصيرى پشته اى نسرين

نصيرى پشته اى نسرين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نورى احمد

نورى احمد

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

6سال کانونی / 129 آزمون

ریاضی
مجيدى محمد

مجيدى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جاويدى پشته ى فضل الله

جاويدى پشته ى فضل الله

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج / تربيت معلم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
متولى زاده

متولى زاده

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
هاديانى فرزنه ئى

هاديانى فرزنه ئى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهدوى

مهدوى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مجيدى حسينى ئى

مجيدى حسينى ئى

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شبان

شبان

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منعمى جوزقانى

منعمى جوزقانى

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پوراسدى بهلولى

پوراسدى بهلولى

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يحيائى

يحيائى

مهندسي عمران / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شيردل

شيردل

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خواجه كريمى ريزهء

خواجه كريمى ريزهء

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شبان رودى

شبان رودى

فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
كرم زاده

كرم زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
التفاتى

التفاتى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
باغچه گى

باغچه گى

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
برونوى

برونوى

حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسين زاده كاريزى

حسين زاده كاريزى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ملك

ملك

علوم تربيتي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
يوسفى

يوسفى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كريمى آبقه

كريمى آبقه

علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عليمرادى

عليمرادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاروقى

فاروقى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
برنقاى

برنقاى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احسان پور

احسان پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خالقى

خالقى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بيرجند / روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى سمنگانى

ذوالفقارى سمنگانى

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عباس نيا

عباس نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيك محمدى حسينى ئى

نيك محمدى حسينى ئى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضوانى

رضوانى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نيك محمدى

نيك محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
يحيائى

يحيائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
طغانى

طغانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
دولتى حسينى ئى

دولتى حسينى ئى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
يعقوبى سنگانى

يعقوبى سنگانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصلاح طلب

اصلاح طلب

علوم کامپيوتر / دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آشورى

آشورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قطبى

قطبى

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فهميده

فهميده

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بلوچ سياه لاخى

بلوچ سياه لاخى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خداپرست سنگانى

خداپرست سنگانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباس نيا

عباس نيا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نيازى ماكو

نيازى ماكو

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودى

محمودى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قربانى اشتيوانى

قربانى اشتيوانى

مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
موحدى زاده

موحدى زاده

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نصرالهى حسينى ئى

نصرالهى حسينى ئى

مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عطايى

عطايى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نيرومند

نيرومند

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غلامى

غلامى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عرب نبى شيبانى

عرب نبى شيبانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شيخ جامى

شيخ جامى

حقوق / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پيله ور

پيله ور

مهندسي پزشکي / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عصمتى

عصمتى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحيمى مشهد ريزه ئى

رحيمى مشهد ريزه ئى

جغرافيا / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
طحان

طحان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امرالهى كراتى

امرالهى كراتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادق راد

صادق راد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابطحى پور

ابطحى پور

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى سنگانى

قاسمى سنگانى

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسنى سنگانى

حسنى سنگانى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حقى خواه

حقى خواه

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيرشهرنوى

پيرشهرنوى

زيست شناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادى

نادى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جامى استادى

جامى استادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدزاده

محمدزاده

مديريت بازرگاني / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يحيائى ايله ئى

يحيائى ايله ئى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورداور

پورداور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی