كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر كاشمر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسن پور على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 18
آسوده تنورچه اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 34
بازرگان محمدجواد انسانی حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
حسينى فائزه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 41
فيض عارفى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 19
ولى زاده محمدجواد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال کانونی 19
قانعى مطلق حميدرضا ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 26
اسماعيل پور عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
جاويد عبدل آبادى اميرحسين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال کانونی 22
آبدار فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 63
فدوى وحيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 33
باقرى مقدم ازغندى فريبا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 20
محمدحسينى عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال کانونی 53
غفرانى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 36
پيغمبرى مهدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 51
ذوقى بندقرائى هادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 33
رمضانى فائزه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 34
رحمت آبادى ثانى صادق تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 53
ضرغامى ريحانه تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 39
زراعتى احمدرضا ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 24
كاظمى نوزن عرفان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 58
غلامى احسان ریاضی فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال کانونی 24
عابدى على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 54
محمدزاده تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 1سال کانونی 17
كاظمى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 23
منيرى يونس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 50
يزدانى محمد ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 29
شبيرى پيمان انسانی حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 24
نجف پور اوندرى سعيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 13
اسلامى مقدم تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 14
نژادحاجى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 22
يعقوب زاده حامد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 59
دانشمند تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 45
مصورى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 21
شهابى حميدرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 21
گنجعلى شاهى نوغانى مهسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 45
به آبادى كبودان انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
عبدى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 39
رضانژاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال کانونی 28
قاسمى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 10
آوخ تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال کانونی 43
مازنى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال کانونی 46
دولت خواه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 39
على زاده انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 33
خاك انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
آگاهى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 57
اصلاحى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 18
قارى ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 28
غيرتمند زبان زبان وادبيات فرانسه / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
راستگو ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 40
ميرابراهيمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 32
الهى نصرآباد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 58
ابراهيميان ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 42
مجرد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 27
رحيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 24
حسينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 38
محمدحسينى قلعه بالا تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال کانونی 69
جبراييلى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال کانونی 30
قدسى محمديه زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
يارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 33
توكلى خليل آباد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 55
بيرجندى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 41
نجارى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 2سال کانونی 32
محمدزاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 5سال کانونی 86
جنگجو ریاضی مهندسي برق / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال کانونی 38
كريمى احمدآبادى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 17
فياض تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 55
كوهستانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 23
مراديان تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 50
احمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال کانونی 25
آدينه نيا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 25
درى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 17
شبانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 42
روحى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 38
حيدريان سسفدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 25
منوچهرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 43
صادقى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 44
عبدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال کانونی 23
آسوده ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال کانونی 41
جعفرى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 23
عمرانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 37
خليلى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 39
‌خاك ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 37
شهابى انسانی حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 25
دوديان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال کانونی 17
شعبانى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال کانونی 18
شمس كندرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 50
احمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال کانونی 51
ميرجردوى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 48
شهابى انسانی حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 26
غضنفرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 35
افشين تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال کانونی 36
اسكندرى نصرآباد انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 24
شريعت انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
باباغيبى ازغندى ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال کانونی 14
نورى خراسانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال کانونی 32
عظيمى سسفدى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 22
تالى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 27
حاجى زاده تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال کانونی 16
براتى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 3سال کانونی 46
ربانى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 39
سعادتمند خليل آباد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 31
اكبرى مقدم تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 19
حق سالار فدافن انسانی جغرافيا / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
يوسفيان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال کانونی 38
شكورى كندرى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 36
مكاريان ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 19
زارع زاده ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 23
يوسفيان ايورى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 41
نخعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 3سال کانونی 52
شادمرادى ریاضی مهندسي اپتيک وليزر / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال کانونی 42
شيدايى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال کانونی 37
محمودى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 3سال کانونی 39
مومنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال کانونی 5
توكلى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
جلالى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 30
نخعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 14
قرارى عارفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 2سال کانونی 21
تابش تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 23
صانعى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 40
ايران دوست ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 32
شاه مرادى بنده قرائى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 18
حاجى جمهورى انسانی حسابداري / مجتمع اموزش عالي سراوان / روزانه مجتمع آموزش عالي سراوان 1سال کانونی 13
زارع ايورى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 4سال کانونی 61
حبيبى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 44
نعيمى فر تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران (محل تحصيل كيش) 2سال کانونی 18
اسكندرى تربقان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 3سال کانونی 37
يزدى پناه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 25
برمكى كندرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 17
سليمانى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 25
پيشداد تجربی روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 46
ارغوانى فرد انسانی باستان شناسي / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال کانونی 10
بوستانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 58
پروان ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 40
جبارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 3سال کانونی 47
اسكندرى تجربی حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال کانونی 52
شيخى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 25
نبوى ثالث ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 35
حاجتمندطرقى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 34
كرمانيان تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 30
شارعى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 45
ذبيحى فدافن انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 1سال کانونی 19
مرادى مقدم فدافن تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 40
توحيدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال کانونی 36
عشرتى تجربی حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
طلوعى فروتقه تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 5
موسوى نژاد تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه دانشكده علوم پزشكي تربت جام 2سال کانونی 30
حسينى نژاد انسانی روابطعمومي / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال کانونی 10
نيلوفرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 3سال کانونی 48
نصرآبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال کانونی 14
اسكندرى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 5
قالى بافان تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال کانونی 56
عابديان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 11
على زاده ثانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 14
ناصرى تجربی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال کانونی 36
محبتى تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 56
اميرزاده ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال کانونی 18
سبحانى كوهسرخى ریاضی مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 26
لشكرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 13
حاتمى كندرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) 2سال کانونی 34
حاجى نژاد ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 2سال کانونی 10
مرادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 41
نادريان تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال کانونی 78
زارعى خوشاب تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 24
شيرزاد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 17
معصوم زاده تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 1سال کانونی 10
قاسمى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 3سال کانونی 49
شاطى زاده تجربی حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 19
استوارنقابى ریاضی علوم کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 12
اصغرى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل شاهرود) 1سال کانونی 7
صفاريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 33
قانعى مطلق تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال کانونی 18
حاجى نيا ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 11
موسوى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 2سال کانونی 25
حسينى ریاضی مهندسي شيمي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال کانونی 11
نصرتى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
حشمتى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال کانونی 29
اسماعيليان تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 1سال کانونی 20
رشيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 21
طاهرى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 16
اميرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 13
سعيدى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 15
رستگار منش ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي کاشمر / روزانه مرکزآموزش عالي کاشمر 1سال کانونی 10
موسى زاده تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1سال کانونی 12
اكبرى داغى تجربی علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 17
نصيرى تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 24
شجاعى مقدم تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 16
نژادرمضان تجربی زيست شناسي / دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) 1سال کانونی 15
مرتضوى نصرآباد تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال کانونی 30
فدائى طاهرى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 24
آخرت پرست ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 21
كوهزاد تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 18
جمهورى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال کانونی 11
نورانى تجربی مهندسي جنگلداري / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2سال کانونی 28
كريمى زاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه زابل / شبانه دانشگاه زابل 1سال کانونی 18
نعمتى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 2سال کانونی 31
قدرتى تجربی مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال کانونی 38
شهابى فرگى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال کانونی 7