سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سبزوار

واسعى كارگر فائزه

واسعى كارگر فائزه

سينما / دانشگاه هنر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
نادرپور منصور

نادرپور منصور

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ملوندى نيكو زهرا

ملوندى نيكو زهرا

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سيدآبادى رضا

سيدآبادى رضا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
كوشكى مصطفى

كوشكى مصطفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شمس آبادى مهديه

شمس آبادى مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قلعه نوئى صادق

قلعه نوئى صادق

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

9سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
كاظمى محمد رضا

كاظمى محمد رضا

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قيصرى محمد

قيصرى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جمالى نرگس سادات

جمالى نرگس سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شايع ثانى على

شايع ثانى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بروغنى هدى

بروغنى هدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جمال آبادى ميلاد

جمال آبادى ميلاد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عليكى مهدى

عليكى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسنى سبزوار محمدرضا

حسنى سبزوار محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدى الهام

عبدى الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ربانى اميرمحمد

ربانى اميرمحمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
ششتمدى سيدمهدى

ششتمدى سيدمهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امينى صالحى احسان

امينى صالحى احسان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سعيدى موسى الرضا

سعيدى موسى الرضا

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاكرى نژاد معين

شاكرى نژاد معين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصراله پور مهديه

نصراله پور مهديه

مرمت واحياي بناهاي تاريخي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
محمد ابادى سمانه

محمد ابادى سمانه

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عربشاهى سيدمحمدسبحان

عربشاهى سيدمحمدسبحان

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جمالى زينب سادات

جمالى زينب سادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى عاتكه

كريمى عاتكه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ايزى فائزه

ايزى فائزه

زبان وادبيات عربي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عامرى حسام

عامرى حسام

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اخلاصى نيا امير

اخلاصى نيا امير

مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
دلبرى رضا

دلبرى رضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ايزدبخش شيما

ايزدبخش شيما

صنايع دستي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

هنر
هاشم آبادى محسن

هاشم آبادى محسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهرامى اميرمحمد

بهرامى اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قريشى سيداميرحسين

قريشى سيداميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
وكيلى زارچ عباس

وكيلى زارچ عباس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
صاحب الزمانى الهام

صاحب الزمانى الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماعيلى مصطفى

اسماعيلى مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كارگرى سبحان

كارگرى سبحان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فائزيان حامد

فائزيان حامد

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شمس آبادى ساجده

شمس آبادى ساجده

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
موسوى سيد احمد

موسوى سيد احمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سيدآبادى عليرضا

سيدآبادى عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نژاد شاهرخ آبادى رضا

نژاد شاهرخ آبادى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
باقرى رويا

باقرى رويا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رباط سرپوش محمد حسين

رباط سرپوش محمد حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رامشينى محمدجواد

رامشينى محمدجواد

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
علوى سيدمرتضى

علوى سيدمرتضى

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عبادى فر محمدرضا

عبادى فر محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
باوفا ايمان

باوفا ايمان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جديدى كيوان

جديدى كيوان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
گلزار نسترن

گلزار نسترن

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
باقرى سبزوار مريم

باقرى سبزوار مريم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
وحدتى فر معصومه

وحدتى فر معصومه

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رنجبر طزرقى مصطفى

رنجبر طزرقى مصطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
متدين فاطمه

متدين فاطمه

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وفايى راد پريسا

وفايى راد پريسا

ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جمشيدى ثانى ميثم

جمشيدى ثانى ميثم

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلطانى هدى

سلطانى هدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نعيمى اميرحسين

نعيمى اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
شريعتمدار تهرانى فرزانه

شريعتمدار تهرانى فرزانه

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كوشكى صفا

كوشكى صفا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
زارع كيامحله مصطفى

زارع كيامحله مصطفى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خسروجردى مهديه

خسروجردى مهديه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ثابتى فر زهرا

ثابتى فر زهرا

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خوش بيان شيما

خوش بيان شيما

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اخلاقى زهرا سادات

اخلاقى زهرا سادات

علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سديدى نعيما

سديدى نعيما

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طيبى شيوا

طيبى شيوا

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كلاته ء سجاد

كلاته ء سجاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رحيمى على

رحيمى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهرستانى

شهرستانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمتى

رحمتى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نيك خواه

نيك خواه

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عامرى

عامرى

مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
برآبادى

برآبادى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دانشيار

دانشيار

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مجيدى نسب

مجيدى نسب

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چشمى

چشمى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رجائى

رجائى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ارگى

ارگى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دشتى

دشتى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدخانى

محمدخانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورآريان

پورآريان

مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
علوى خوشحال

علوى خوشحال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بقايى

بقايى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كوشكى

كوشكى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قزى‌

قزى‌

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
كرمانى

كرمانى

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيد آبادى

سيد آبادى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
على آبادى

على آبادى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عباس اباد عربى

عباس اباد عربى

مرمت واحياي بناهاي تاريخي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
موسوى فرد

موسوى فرد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شايان نصر

شايان نصر

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نورآبادى

نورآبادى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
يحيى آبادى

يحيى آبادى

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
بن جخى

بن جخى

علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نواب زاده

نواب زاده

نقاشي / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
تفضلى نيا

تفضلى نيا

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باغجرى

باغجرى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرچولى

ميرچولى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اصغر نيا

اصغر نيا

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خسرو آبادى

خسرو آبادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طاهرى نامقى

طاهرى نامقى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
ايزى

ايزى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خسروجردى

خسروجردى

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ششتمدى

ششتمدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
برادران

برادران

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برزنونى

برزنونى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سنايى فرد

سنايى فرد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كاشكى

كاشكى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فروزان نيا

فروزان نيا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارعى ثانى

زارعى ثانى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ايزديان

ايزديان

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خيرآبادى

خيرآبادى

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
باشتنى

باشتنى

کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهرزاد

مهرزاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شريف

شريف

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كارگرى

كارگرى

علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كمالى

كمالى

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فوجى

فوجى

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صادق زاده

صادق زاده

مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
هاشم آبادى

هاشم آبادى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اكابرى

اكابرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسينى اصيل

حسينى اصيل

مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امامى نيا

امامى نيا

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرى

ميرى

تاريخ / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
استيرى

استيرى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مقيسه

مقيسه

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فائقى

فائقى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
داروان

داروان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حكم آبادى

حكم آبادى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وفادوست سبزوار

وفادوست سبزوار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تسبندى

تسبندى

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ملايى

ملايى

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ربانى خواه

ربانى خواه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برخوردارى

برخوردارى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
يوسف آبادى

يوسف آبادى

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
استيرى

استيرى

مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حكم آبادى

حكم آبادى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باعثى

باعثى

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جليلى

جليلى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اروجى

اروجى

علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
دين دوست

دين دوست

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شايان فخر

شايان فخر

نقاشي / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
بهرام پور

بهرام پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مرتضوى نژاد

مرتضوى نژاد

فيزيک / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شهرآئينى

شهرآئينى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سليمى

سليمى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شايع ثانى

شايع ثانى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
ترابى سبزوار

ترابى سبزوار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مقيسه

مقيسه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنى فر

حسنى فر

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابادى

بابادى

مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسينى نهاد

حسينى نهاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسلام پور

اسلام پور

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فيض آبادى

فيض آبادى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
برآبادى

برآبادى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نصرتى پور

نصرتى پور

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ايزى

ايزى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آزمون

آزمون

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خاكشور

خاكشور

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
يحيى آبادى

يحيى آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اله آبادى

اله آبادى

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
داورزنى

داورزنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فارابى

فارابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طبسى

طبسى

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ديواندرى

ديواندرى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
كلاته عربى

كلاته عربى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرنامى

فرنامى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
خير آبادى

خير آبادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ايماندوست

ايماندوست

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرنيا

اكبرنيا

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صانعى

صانعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نظيف

نظيف

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
على اكبرى

على اكبرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جليلى مقدم

جليلى مقدم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فدوى

فدوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رجبى مقدم

رجبى مقدم

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
برآبادى

برآبادى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
استيرى

استيرى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
معيرى

معيرى

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نيكو

نيكو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجى شمسايى

حاجى شمسايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علوى

علوى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شريف زاده

شريف زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كوثرى مقدم

كوثرى مقدم

مديريت بازرگاني / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شمس آبادى

شمس آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
ذاكرى بيزخى

ذاكرى بيزخى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رنجبر طزرقى

رنجبر طزرقى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عارفى

عارفى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دولت آبادى

دولت آبادى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

علوم وصنايع غذايي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجاتى

نجاتى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حج حسنى

حج حسنى

پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
عليزاده سبزوارى

عليزاده سبزوارى

مهندسي معماري / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ضيايى مزينان

ضيايى مزينان

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فلاحى

فلاحى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دارينى

دارينى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عاطف ابراهيم آباد

عاطف ابراهيم آباد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رامشينى

رامشينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پايدارفرد

پايدارفرد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شكيبى

شكيبى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شاطرى

شاطرى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صباغ

صباغ

روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مسكنى

مسكنى

مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
متولى

متولى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آريانى منش

آريانى منش

مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
چشمى

چشمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسكنى

مسكنى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابارشى

ابارشى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ثنائى راد

ثنائى راد

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قليچ

قليچ

مهندسي صنايع / دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مسكنى

مسكنى

مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نودهى

نودهى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بيدخورى

بيدخورى

علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صابر

صابر

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خير آبادى

خير آبادى

مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مشكانى

مشكانى

جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زين العباد

زين العباد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرزانه

فرزانه

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عزتى

عزتى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حكمت جو

حكمت جو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
منصورى

منصورى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ناصرى

ناصرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خداداد

خداداد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ميرچولى

ميرچولى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ماهر

ماهر

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برغمدى

برغمدى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
كرابى

كرابى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بلالى

بلالى

مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فروزان نيا

فروزان نيا

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فخيمى

فخيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهزاد فر

بهزاد فر

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نقابى

نقابى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ثنايى مقدم

ثنايى مقدم

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چشمى

چشمى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عظيمى نيا

عظيمى نيا

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سعادتى اصل

سعادتى اصل

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نودهى

نودهى

علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسينى دارينى

حسينى دارينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى بنقنى

يوسفى بنقنى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سمعه

سمعه

مهندسي علوم دامي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورآبادى

نورآبادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دانشورى

دانشورى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بامداد

بامداد

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نعيمى مطلق

نعيمى مطلق

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهروزى نژاد

بهروزى نژاد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاجى زاده نارستان

حاجى زاده نارستان

مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دلبرى

دلبرى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / شبانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عارفخانى

عارفخانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى بجدنى

حسينى بجدنى

فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيخسروى

كيخسروى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شمس آبادى

شمس آبادى

فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دارينى

دارينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كلاته سيفرى

كلاته سيفرى

فيزيک / دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حسين آبادى

حسين آبادى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دلقندى

دلقندى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نيك نامى

نيك نامى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كيقابادى

كيقابادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بيدخورى

بيدخورى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرابى

كرابى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دانايى فرد

دانايى فرد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي سنا-ساري / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زردكوهى

زردكوهى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شامرادى

شامرادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليزاده ثانى

عليزاده ثانى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حكمت شعار

حكمت شعار

مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميرچولى

ميرچولى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

مهندسي برق / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الداغى

الداغى

مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آزادوارى

آزادوارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سنچولى

سنچولى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تاج آبادى

تاج آبادى

حسابداري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جهان نيا

جهان نيا

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
برزوئى

برزوئى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاليچى

قاليچى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صدر

صدر

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مشكانى

مشكانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ارشادى پور

ارشادى پور

مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحمانى ثانى

رحمانى ثانى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
كسكنى

كسكنى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زردكوهى

زردكوهى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيك فر

نيك فر

مهندسي پزشکي / دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نور افشان

نور افشان

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صالحى حسن آباد

صالحى حسن آباد

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اقبالى

اقبالى

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تمولى بجدنى

تمولى بجدنى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عاطفى زاده

عاطفى زاده

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ربانى

ربانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خسروجردى

خسروجردى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهرى

مهرى

زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دامرودى

دامرودى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمال آبادى

جمال آبادى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ملك خواهى

ملك خواهى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باشتنى

باشتنى

مهندسي توليدات گياهي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلمانى

سلمانى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مجدالاسلامى

مجدالاسلامى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي انديشه سازان -نکا / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاضلى نيك

فاضلى نيك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی