سبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سبزوار

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
واسعى كارگر فائزه هنر سينما / دانشگاه هنر / روزانه دانشگاه هنر تهران 1سال از چهارم دبيرستان 18
نادرپور منصور ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
كوشكى مصطفى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 3سال از دوم دبيرستان 68
قلعه نوئى صادق تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 9سال از چهارم دبستان 135
كاظمى محمد رضا انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال از چهارم دبيرستان 13
قيصرى محمد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
جمالى نرگس سادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 40
شايع ثانى على تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
بروغنى هدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 2سال از سوم دبيرستان 41
حسنى سبزوار محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
ربانى اميرمحمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 62
امينى صالحى احسان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 50
سعيدى موسى الرضا انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 20
شاكرى نژاد معين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 41
محمد ابادى سمانه انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
عربشاهى سيدمحمدسبحان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
جمالى زينب سادات تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 41
كريمى عاتكه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 37
ايزى فائزه انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
عامرى حسام ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
دلبرى رضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
ايزدبخش شيما هنر صنايع دستي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3سال از دوم دبيرستان 41
هاشم آبادى محسن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال از سوم دبيرستان 37
بهرامى اميرمحمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 16
قريشى سيداميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
وكيلى زارچ عباس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 9سال از چهارم دبستان 173
صاحب الزمانى الهام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 24
اسماعيلى مصطفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) 2سال از سوم دبيرستان 39
كارگرى سبحان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 61
فائزيان حامد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
شمس آبادى ساجده انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
موسوى سيد احمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 24
نژاد شاهرخ آبادى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 41
باقرى رويا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
رامشينى محمدجواد ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
علوى سيدمرتضى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 39
عبادى فر محمدرضا ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
باوفا ايمان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 43
جديدى كيوان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 40
گلزار نسترن انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 22
وحدتى فر معصومه انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
رنجبر طزرقى مصطفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
متدين فاطمه تجربی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 19
وفايى راد پريسا هنر ارتباطتصويري / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 16
جمشيدى ثانى ميثم ریاضی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 20
سلطانى هدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 24
نعيمى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال از دوم دبيرستان 64
شريعتمدار تهرانى فرزانه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
كوشكى صفا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 41
زارع كيامحله مصطفى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 5سال از سوم راهنمايي 44
خسروجردى مهديه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 20
ثابتى فر زهرا انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
خوش بيان شيما ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 23
اخلاقى زهرا سادات انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 11
طيبى شيوا انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
شهرستانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحمتى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 16
نيك خواه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
اسمعيلى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 37
عامرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 40
دانشيار انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارعى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 17
چشمى انسانی روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 19
رجائى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 33
ارگى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال از دوم دبيرستان 53
دشتى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
محمدخانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورآريان ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 21
رحمانى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 34
علوى خوشحال تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 24
كوشكى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه دانشگاه صنعتي مالک اشتر (محل تحصيل اصفهان - شاهين شهر) 3سال از دوم دبيرستان 54
قزى‌ تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 8سال از پنجم دبستان 154
كرمانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
عباس اباد عربى هنر مرمت واحياي بناهاي تاريخي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
موسوى فرد ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
شايان نصر انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
عسكرى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
نورآبادى تجربی شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 25
يحيى آبادى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي قم / روزانه دانشگاه صنعتي قم 3سال از دوم دبيرستان 57
بن جخى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
نواب زاده هنر نقاشي / دانشگاه نيشابور / شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
تفضلى نيا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 17
باغجرى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميرچولى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 25
كريمى ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 3سال از دوم دبيرستان 46
اصغر نيا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / شبانه دانشگاه تبريز 2سال از سوم دبيرستان 14
خسرو آبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
ايزى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 4سال از اول دبيرستان 71
دولت آبادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 39
خسروجردى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
ششتمدى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
برادران ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
برزنونى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 38
سنايى فرد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 36
شهابى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
فروزان نيا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
زارعى ثانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 52
ايزديان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
خيرآبادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 8سال از پنجم دبستان 150
باشتنى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال از سوم دبيرستان 42
مهرزاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي ايران 4سال از اول دبيرستان 55
شريف تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 58
كارگرى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
كمالى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
فوجى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
صادق زاده ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
هاشم آبادى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
اكابرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسينى اصيل ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 14
امامى نيا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرى انسانی تاريخ / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 10
استيرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
فائقى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
داروان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
حكم آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
وفادوست سبزوار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
تسبندى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
قاسمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 28
ملايى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
ربانى خواه تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 2سال از سوم دبيرستان 17
كريمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
برخوردارى انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
يوسف آبادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 23
استيرى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
حكم آبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
باعثى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
جليلى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 59
اروجى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 31
دين دوست تجربی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 35
شايان فخر هنر نقاشي / دانشگاه نيشابور / شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 16
بهرام پور ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 51
حسينى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 30
مرتضوى نژاد ریاضی فيزيک / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 24
سليمى انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
شايع ثانى تجربی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 43
سلطانى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 6سال از دوم راهنمايي 99
ترابى سبزوار تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 45
مقيسه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
حسنى فر تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 13
بابادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 21
حسينى نهاد تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 53
اسلام پور تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
لطفى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
فيض آبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 63
برآبادى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
نصرتى پور ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
آزمون ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
خاكشور ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 35
يحيى آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
اله آبادى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 21
داورزنى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 2سال از سوم دبيرستان 37
فارابى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
طبسى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 11
ديواندرى انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
كلاته عربى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
فرنامى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 34
خير آبادى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 15
ايماندوست تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
اكبرنيا انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
صانعى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 56
نظيف تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
على اكبرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 61
جليلى مقدم ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
رمضانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 40
رجبى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 18
رجبى مقدم انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
برآبادى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
عباسى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
مهرى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
استيرى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
معيرى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
نيكو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 2سال از سوم دبيرستان 25
دولت آبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
حاجى شمسايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان) 3سال از دوم دبيرستان 36
شريف زاده تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
شمس آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 7سال از اول راهنمايي 113
ذاكرى بيزخى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 50
رنجبر طزرقى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
عارفى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
دولت آبادى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 4سال از اول دبيرستان 53
ابراهيمى تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 23
نجاتى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل مشهد) 1سال از چهارم دبيرستان 14
حج حسنى تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 6سال از دوم راهنمايي 112
ضيايى مزينان ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري 1سال از چهارم دبيرستان 18
فلاحى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
دارينى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 59
عاطف ابراهيم آباد تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
رامشينى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 38
پايدارفرد تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 42
شاطرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
صباغ تجربی روانشناسي / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 1سال از چهارم دبيرستان 19
مسكنى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال از چهارم دبيرستان 18
متولى تجربی هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 25
آريانى منش ریاضی مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 29
چشمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر) 1سال از چهارم دبيرستان 18
مسكنى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 10
كرابى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 41
ابارشى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 16
ثنائى راد ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
عليزاده تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 4سال از اول دبيرستان 58
مسكنى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 23
نودهى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
بيدخورى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 24
صابر ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
خير آبادى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 15
مشكانى انسانی جغرافيا / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
زين العباد تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 45
فرزانه تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 3سال از دوم دبيرستان 60
عزتى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
حكمت جو تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) 1سال از چهارم دبيرستان 24
منصورى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
ناصرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
خداداد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
دولت آبادى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 54
ميرچولى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 17
ماهر تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
برغمدى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
كرابى ریاضی علوم ومهندسي اب / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 2سال از سوم دبيرستان 22
بلالى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 2سال از سوم دبيرستان 26
فروزان نيا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 22
فخيمى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 26
بهزاد فر تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 59
نقابى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
چشمى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
عظيمى نيا تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 11
سعادتى اصل ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
نودهى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى دارينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
صاحبى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
يوسفى بنقنى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
سمعه تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 38
نورآبادى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 37
دانشورى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 47
بامداد تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
نعيمى مطلق تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
بهروزى نژاد تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 32
حاجى زاده نارستان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 10
دلبرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 3سال از دوم دبيرستان 33
عارفخانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسينى بجدنى ریاضی فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
كيخسروى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال از سوم دبيرستان 38
شمس آبادى ریاضی فيزيک / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
دارينى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 60
حسين آبادى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه ايلام / روزانه دانشگاه ايلام 1سال از چهارم دبيرستان 18
دلقندى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
نيك نامى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 35
كيقابادى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
بيدخورى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 29
كرابى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
زردكوهى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 13
شامرادى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 34
عليزاده ثانى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
حكمت شعار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 21
ميرچولى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 4سال از اول دبيرستان 58
الداغى ریاضی مهندسي برق / مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين / شبانه مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 17
سنچولى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 3سال از دوم دبيرستان 54
تاج آبادى تجربی حسابداري / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 3سال از دوم دبيرستان 59
جهان نيا تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
برزوئى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
قاليچى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال از چهارم دبيرستان 24
صدر تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 22
مشكانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
رحمانى ثانى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 58
كسكنى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 21
نور افشان تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
صالحى حسن آباد تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
اقبالى تجربی مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 26
تمولى بجدنى تجربی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل سبزوار) 1سال از چهارم دبيرستان 16
عاطفى زاده تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه جهرم / روزانه دانشگاه جهرم 2سال از سوم دبيرستان 25
مهرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 25
دامرودى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال از سوم دبيرستان 19
جمال آبادى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه دانشکده کشاورزي شيروان 2سال از سوم دبيرستان 24
ملك خواهى تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1سال از چهارم دبيرستان 17
باشتنى تجربی مهندسي توليدات گياهي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام 2سال از سوم دبيرستان 24
فاضلى نيك تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11