تربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر تربت حيدريه

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
روان بخش محمد امين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 48
خطيبى بايگى محمدعلى انسانی حقوق / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 2سال کانونی 35
وحدتى اميرحسين انسانی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 1سال کانونی 19
گرگانى سروش تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 8سال کانونی 82
برادران شركا رسول تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 42
كاظمى دوغ آبادى على رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال کانونی 95
امانى اميررضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 4سال کانونی 56
مروى بايگى محمدرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 42
دهقانى محمد ریاضی علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 2سال کانونی 41
صالحى متين انسانی حقوق / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 2سال کانونی 28
درستى رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال کانونی 40
حسينى سيد رسول ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 46
نصر طاهر آبادى محمد جواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 5سال کانونی 72
عباس پور بنهنگى حامد انسانی حقوق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 12
كرمانى زاده فهندرى محدثه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 38
شيردل بايگى مهتاب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 33
شريفى هاشم ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 36
بهرامى فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زابل 3سال کانونی 56
عطاردى حميده تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال کانونی 26
شيخى كاريزكى رضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 41
عمرانى محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 48
امينى سيدمحمدحسام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 2سال کانونی 35
صداقت خورشانه امير محمد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه دامغان / روزانه دانشگاه دامغان 3سال کانونی 40
عرب يوسف آبادى امير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 3سال کانونی 57
يعقوبى زهره تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 35
قربان نيا وحيده انسانی روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 21
رضوانى فائزه ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 21
طالبى رويا هنر صنايع دستي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال کانونی 14
آشورى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 34
راشدى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 24
محسن زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي-داراي تعهد خدمت در تربت حيدريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 96
محبى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي-داراي تعهد خدمت در تربت حيدريه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 5سال کانونی 73
شعبانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال کانونی 36
احمدى فدردى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 10
ملوكى انسانی زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 16
اكرامى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 17
رمضانى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال کانونی 41
عباسى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 46
طبسيان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 5سال کانونی 76
روستائيان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 38
على محمدى سيوكى انسانی روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال کانونی 20
ابراهيمى ریاضی فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
محسنى فرزقى انسانی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال کانونی 13
اسدى قلعه نى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال کانونی 10
اسكندانى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال کانونی 19
رضائى بايگى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 1سال کانونی 12
اكراد فرقى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال کانونی 60
عباسيان ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال کانونی 34
ياورى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 2سال کانونی 32
رخشانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 37
احمدى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 4سال کانونی 71
فيوضى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال کانونی 35
امانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 1سال کانونی 8
عباس زاده جعفرآبادى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 39
نيازى نامقى انسانی فلسفه / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 18
بهنام انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 2سال کانونی 38
عرفانزاده ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 31
بختيارى دوم بايگى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 1سال کانونی 20
عليشاهى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) 1سال کانونی 17
يا على ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 26
مرشد خراسانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 2سال کانونی 33
دوست محمدى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال کانونی 31
حيرانى تربتى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 7
طاهرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 2سال کانونی 34
تيمورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن) 3سال کانونی 52
اسودى انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 3سال کانونی 35
رجبى اول رشتخوار تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس) 1سال کانونی 8
يعقوبى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / شبانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 18