نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نيشابور

قربانى محمد

قربانى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فضلى ياسمن

فضلى ياسمن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خوشرو نيلوفر

خوشرو نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معتمدى سمانه

معتمدى سمانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انجيدنى شيما

انجيدنى شيما

مجسمه سازي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
مجتبايان سيدكميل

مجتبايان سيدكميل

بازيگري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
ميرزائى اميرحسين

ميرزائى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اعتصامى زاده پوريا

اعتصامى زاده پوريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مقدسى پور محمد

مقدسى پور محمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دهنوى سبحان

دهنوى سبحان

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عطار سياح پيمان

عطار سياح پيمان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
انسان بهزاد

انسان بهزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عارفخانى فاطمه

عارفخانى فاطمه

مهندسي صنايع / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
توزنده جانى سميرا

توزنده جانى سميرا

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فراستى اميرحسين

فراستى اميرحسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدى مجتبى

محمدى مجتبى

حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسين آبادى ابوالفضل

حسين آبادى ابوالفضل

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صالح آبادى ساناز

صالح آبادى ساناز

نقاشي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
سعيدفر سجاد

سعيدفر سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فرخ نژاد عباس

فرخ نژاد عباس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ضميرى نگار

ضميرى نگار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حقيقى بهروز

حقيقى بهروز

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سيدآبادى بيژن

سيدآبادى بيژن

مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
تابعى زهرا

تابعى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اميرزاده بهزاد

اميرزاده بهزاد

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سخدرى زينب

سخدرى زينب

مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
سالارى سمانه

سالارى سمانه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
على آبادى داوود

على آبادى داوود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مشعوفى سپهر

مشعوفى سپهر

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سپهريان شادى

سپهريان شادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بشارت عليرضا

بشارت عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسينى نجمه سادات

حسينى نجمه سادات

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهقان محمدجواد

دهقان محمدجواد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
موسوى اكرم سادات

موسوى اكرم سادات

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
وزيرى حبيب الله

وزيرى حبيب الله

حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
تقى محمدرضا

تقى محمدرضا

مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بهادرى نيا مهسا

بهادرى نيا مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
راهنماى راه چمندى سيده الهه

راهنماى راه چمندى سيده الهه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
لطيفى منش امين

لطيفى منش امين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قربان پور سجاد

قربان پور سجاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خزائى هما

خزائى هما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اقبالى فاطمه سادات

اقبالى فاطمه سادات

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصرى فاطمه

نصرى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قرشى سيدآرمان

قرشى سيدآرمان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فرهادى نازنين

فرهادى نازنين

روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شوشترى محمد

شوشترى محمد

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صابريان الهام

صابريان الهام

علوم مهندسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حيدرى امير

حيدرى امير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
فتحى فريده

فتحى فريده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سيدآبادى سيد امير

سيدآبادى سيد امير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
روان پور سيدبنيامين

روان پور سيدبنيامين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
توزنده جانى مهديه

توزنده جانى مهديه

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جماليان اميرفرشيد

جماليان اميرفرشيد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قربانيانى اميرحسين

قربانيانى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قانعى فاطمه

قانعى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
كرمانى شهريار

كرمانى شهريار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شورورزى مصطفى

شورورزى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سرچاهى ابوالفضل

سرچاهى ابوالفضل

حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسينى عاطفه سادات

حسينى عاطفه سادات

حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
صافحيان امير رضا

صافحيان امير رضا

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نورى على

نورى على

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
تقوايى نسب مصطفى

تقوايى نسب مصطفى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عمارلو مهران

عمارلو مهران

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدى نسب على

احمدى نسب على

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فرهمند سيدامير

فرهمند سيدامير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آزاده اميررضا

آزاده اميررضا

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صاحبى حسين

صاحبى حسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحمانيان محسن

رحمانيان محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شورگشتى سيدسجاد

شورگشتى سيدسجاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اميدوار الهام

اميدوار الهام

مهندسي معماري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فيض آبادى احد

فيض آبادى احد

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صابرى سوسن

صابرى سوسن

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
گنجوى آريانا

گنجوى آريانا

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تاجيك مائده

تاجيك مائده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هادى زاده حامد

هادى زاده حامد

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بتوئى معصومه

بتوئى معصومه

علوم قران وحديث / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بياتى

بياتى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حصارى سجاد

حصارى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مطهريان

مطهريان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قدميارى

قدميارى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
موسى آبادى

موسى آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ميرابى

ميرابى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

راهنمايي ومشاوره / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابوالفضلى

ابوالفضلى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امان آبادى

امان آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زروندى

زروندى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جمشيديان

جمشيديان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ولائى

ولائى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غلام برشى

غلام برشى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شمسكى

شمسكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دوستى

دوستى

مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرطلب

مهرطلب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
خباز زاذه

خباز زاذه

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى تبار

صادقى تبار

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زروندى

زروندى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عظيمى نسب

عظيمى نسب

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ايرانى

ايرانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جمبرجوقى

جمبرجوقى

جغرافيا / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سجاديان

سجاديان

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خرمكى

خرمكى

حسابداري / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عارفخانى

عارفخانى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهشتى

بهشتى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدى مقدم

محمدى مقدم

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خيرى

خيرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بيات ترك

بيات ترك

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شوريابى

شوريابى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
باقريه

باقريه

مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابوالفضلى

ابوالفضلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضائى

رضائى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقيمان

مقيمان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرشدلو

مرشدلو

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صدقى شرق

صدقى شرق

علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كول آبادى

كول آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توزنده جانى

توزنده جانى

فيزيک / دانشگاه نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزيز آبادى

عزيز آبادى

مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيروزنيا

پيروزنيا

مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بلالى

بلالى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صافحيان

صافحيان

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محسنى

محسنى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شورگشتى

شورگشتى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تولايى

تولايى

مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قدمگاهى

قدمگاهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همت آبادى

همت آبادى

حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهنوخلجى

دهنوخلجى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محسن آبادى

محسن آبادى

مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هراتى

هراتى

مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قائمى

قائمى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حسين آبادى

حسين آبادى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
همدانى

همدانى

پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قائمى زاده

قائمى زاده

مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
سعدآبادى

سعدآبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بلوكى

بلوكى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فخريان

فخريان

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
برزنونى

برزنونى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دولت آبادى

دولت آبادى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدآبادى

محمدآبادى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كت كنى

كت كنى

مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
خاكسارى

خاكسارى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كازرانى

كازرانى

مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شوريابى

شوريابى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
توزنده جانى

توزنده جانى

فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فخريان

فخريان

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پناهنده

پناهنده

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فلاح پور

فلاح پور

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سعيد

سعيد

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
چمبرى

چمبرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عمارلو

عمارلو

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مروج الشريعه

مروج الشريعه

باستان شناسي / دانشگاه نيشابور / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رجب زاده آهنگ

رجب زاده آهنگ

مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حصارى

حصارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زرنده ئى

زرنده ئى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عسلى

عسلى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قدمگاهى

قدمگاهى

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرزائيان

ميرزائيان

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رستگارى

رستگارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كاريزنوى

كاريزنوى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شايان فر

شايان فر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ماروسى

ماروسى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی