نيشابور

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر نيشابور

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فضلى ياسمن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 4سال از اول دبيرستان 72
خوشرو نيلوفر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 24
انجيدنى شيما هنر مجسمه سازي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
مجتبايان سيدكميل هنر بازيگري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 13
ميرزائى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 59
اعتصامى زاده پوريا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
مقدسى پور محمد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
دهنوى سبحان ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 33
انسان بهزاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
توزنده جانى سميرا انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
فراستى اميرحسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران 2سال از سوم دبيرستان 32
حسين آبادى ابوالفضل تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 40
صالح آبادى ساناز هنر نقاشي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 15
سعيدفر سجاد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 48
فرخ نژاد عباس تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 16
ضميرى نگار ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 23
حقيقى بهروز ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 18
سيدآبادى بيژن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 50
تابعى زهرا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 50
اميرزاده بهزاد ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
سخدرى زينب انسانی مددکاري اجتماعي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 35
سالارى سمانه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 12
مشعوفى سپهر ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 43
سپهريان شادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 39
بشارت عليرضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 3سال از دوم دبيرستان 53
حسينى نجمه سادات ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 23
دهقان محمدجواد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 18
موسوى اكرم سادات انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 2سال از سوم دبيرستان 39
وزيرى حبيب الله انسانی حقوق / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 25
تقى محمدرضا ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال از چهارم دبيرستان 22
بهادرى نيا مهسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال از سوم دبيرستان 47
راهنماى راه چمندى سيده الهه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 19
لطيفى منش امين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 36
قربان پور سجاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 12
خزائى هما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال از سوم راهنمايي 85
قرشى سيدآرمان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
فرهادى نازنين انسانی روانشناسي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي مهدي شهر) 1سال از چهارم دبيرستان 24
شوشترى محمد ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 2سال از سوم دبيرستان 35
صابريان الهام ریاضی علوم مهندسي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 21
حيدرى امير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 5سال از سوم راهنمايي 102
فتحى فريده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 33
سيدآبادى سيد امير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 59
روان پور سيدبنيامين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 20
توزنده جانى مهديه انسانی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 1سال از چهارم دبيرستان 17
جماليان اميرفرشيد تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 3سال از دوم دبيرستان 50
قربانيانى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 41
قانعى فاطمه تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 2سال از سوم دبيرستان 29
كرمانى شهريار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 3سال از دوم دبيرستان 56
شورورزى مصطفى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 3سال از دوم دبيرستان 59
سرچاهى ابوالفضل انسانی حقوق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 32
حسينى عاطفه سادات انسانی حقوق / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 37
صافحيان امير رضا ریاضی علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 38
نورى على ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 4سال از اول دبيرستان 76
تقوايى نسب مصطفى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 23
فرهمند سيدامير تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي سمنان 5سال از سوم راهنمايي 81
آزاده اميررضا ریاضی مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 15
صاحبى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 39
رحمانيان محسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 2سال از سوم دبيرستان 38
شورگشتى سيدسجاد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان خراسان رضوي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 2سال از سوم دبيرستان 39
اميدوار الهام ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 21
صابرى سوسن ریاضی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 50
تاجيك مائده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
هادى زاده حامد ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
بتوئى معصومه انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 24
بياتى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال از چهارم دبيرستان 23
صادقى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
مطهريان تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 16
برزنونى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 48
قربانى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 51
قدميارى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 22
موسى آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 42
ياورى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 11
ابوالفضلى انسانی روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 26
امان آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان علوم پزشکي مازندران - ساري -(محل تحصيل رامسر) 2سال از سوم دبيرستان 25
رضائى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 4سال از اول دبيرستان 81
اكبرى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 37
قاسمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 12
زروندى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 29
جمشيديان تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 40
خيرى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
فرهادى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 38
ولائى تجربی فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 2سال از سوم دبيرستان 35
غلام برشى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 29
دوستى ریاضی مهندسي هوافضا / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 14
قادرى زبان زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 14
خباز زاذه ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي بابل / روزانه دانشگاه صنعتي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 13
زروندى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 14
عظيمى نسب تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال از سوم دبيرستان 41
ايرانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 30
سجاديان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 31
عارفخانى انسانی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 14
محمدى مقدم ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 22
رضائى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 72
خيرى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 43
رحمانى ریاضی فيزيک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 19
بيات ترك تجربی روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 26
شوريابى ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 16
سعيدى تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 43
محمديان تجربی دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه دانشگاه سمنان 3سال از دوم دبيرستان 55
لطفى تجربی دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 3سال از دوم دبيرستان 62
باقريه ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 25
اسماعيلى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 2سال از سوم دبيرستان 34
امينى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 2سال از سوم دبيرستان 36
ابوالفضلى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 63
فيضى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
رضائى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 24
مقيمان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 13
مرشدلو انسانی فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 10
صدقى شرق انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال از چهارم دبيرستان 23
كول آبادى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 22
توزنده جانى ریاضی فيزيک / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 15
عزيز آبادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
رحمانى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 20
پيروزنيا ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
بلالى تجربی کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سمنان 1سال از چهارم دبيرستان 10
عابدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي مشهد 1سال از چهارم دبيرستان 25
صافحيان تجربی دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 31
ستوده ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 31
اسماعيل زاده تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 24
حصارى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 26
محسنى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 26
شورگشتى تجربی پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 59
تولايى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه گلستان -گرگان / شبانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 38
قدمگاهى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 30
همت آبادى انسانی حسابداري / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / شبانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 18
دهنوخلجى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 2سال از سوم دبيرستان 37
محسن آبادى تجربی مديريت هتلداري / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال از سوم دبيرستان 37
هراتى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 18
حسينى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 11
قائمى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شاهرود 1سال از چهارم دبيرستان 11
همدانى تجربی پرستاري / مجتمع اموزش عالي علوم پزشکي اسفراين / روزانه دانشكده علوم پزشكي اسفراين 1سال از چهارم دبيرستان 21
قائمى زاده ریاضی مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 56
سعدآبادى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
بلوكى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 25
فخريان تجربی بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 26
برزنونى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد 3سال از دوم دبيرستان 51
عمارلو ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 23
دولت آبادى تجربی مديريت بازرگاني / دانشگاه بجنورد / روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 24
محمدآبادى تجربی علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 41
حصارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بيرجند / شبانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 17
كت كنى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار-حضرت زينب /س //ويژه خواهران / روزانه دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 64
خاكسارى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 3سال از دوم دبيرستان 49
قربانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 35
كازرانى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه نيشابور / شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 12
شوريابى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 39
رضايى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه نيشابور / روزانه دانشگاه نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 36
توزنده جانى ریاضی فيزيک / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند 1سال از چهارم دبيرستان 15
فخريان تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 3سال از دوم دبيرستان 51
پناهنده تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 26
فلاح پور تجربی فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 48
سعيد تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 2سال از سوم دبيرستان 33
چمبرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 17
عمارلو ریاضی علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 22
مروج الشريعه انسانی باستان شناسي / دانشگاه نيشابور / شبانه دانشگاه نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 13
رجب زاده آهنگ ریاضی مهندسي کامپيوتر / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 1سال از چهارم دبيرستان 20
حصارى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 36
عابدى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 38
زرنده ئى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه دانشکده علوم پزشکي نيشابور 1سال از چهارم دبيرستان 24
عسلى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال از سوم دبيرستان 39
قدمگاهى تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرزائيان تجربی زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 2سال از سوم دبيرستان 33
ماروسى تجربی علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / روزانه دانشگاه بيرجند (محل تحصيل سرايان) 2سال از سوم دبيرستان 36