مشهد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر مشهد

شمشيريان على

شمشيريان على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حدادى اول اطلس

حدادى اول اطلس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اكبرى مقدم محمد

اكبرى مقدم محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اميربيگ اميرحسام

اميربيگ اميرحسام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هژبرالساداتى امين

هژبرالساداتى امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افتخار اميرحسين

افتخار اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كريمى مريم

كريمى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروجردى حسنعلى

خسروجردى حسنعلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحمانى پور الهام

رحمانى پور الهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شادمان حجت

شادمان حجت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورعباسى حانيه

پورعباسى حانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رشتى باف على

رشتى باف على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نخعى ركسانا

نخعى ركسانا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاشانى راد محدثه

كاشانى راد محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
دادمهر فاطمه

دادمهر فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابراهيمى ناهيد

ابراهيمى ناهيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباس زاده عاطفه

عباس زاده عاطفه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسماعيل پور پوريا

اسماعيل پور پوريا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گلدانى فاطمه

گلدانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حسينى عارف

حسينى عارف

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كريمى اميرحسين

كريمى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سرباز حقيقى سليمه

سرباز حقيقى سليمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسين ز اده بهره مند عطيه

حسين ز اده بهره مند عطيه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلطانيان محمدباقر

سلطانيان محمدباقر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قانع نيكوكارطوس ميترا

قانع نيكوكارطوس ميترا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارغوانى وحيدرضا

ارغوانى وحيدرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى كاخكى اميرمحمد

جعفرى كاخكى اميرمحمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسينى مجاهد سيدمصطفى

حسينى مجاهد سيدمصطفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ابريشمى كافى فريد

ابريشمى كافى فريد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرزادفرد بهاره

فرزادفرد بهاره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ظريف محمد

ظريف محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سيادتى فر سيده زهرا

سيادتى فر سيده زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حبيبى اميرحسين

حبيبى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفرى مهشيد

صفرى مهشيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظرى نوقابى نازنين

نظرى نوقابى نازنين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آيت اللهى اميرعلى

آيت اللهى اميرعلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شكوهى برج محمد

شكوهى برج محمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خراشادى زاده محمدظاها

خراشادى زاده محمدظاها

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كاظمى محمدرضا

كاظمى محمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مومنى مبين

مومنى مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنانى سياهدشت سهيل

جنانى سياهدشت سهيل

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ميرى حميد

ميرى حميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
پوست چى محمدحسن

پوست چى محمدحسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوان فائزه

جوان فائزه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ربابى يگانه

ربابى يگانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسم زاده طهورا

قاسم زاده طهورا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شريفى سينا

شريفى سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سليمانيان فر محمدصادق

سليمانيان فر محمدصادق

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شاهسونى ياسمن

شاهسونى ياسمن

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اثنى عشرى پرنيان

اثنى عشرى پرنيان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عرفانيان احسان

عرفانيان احسان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سيدزاده ثانى سيدمهدى

سيدزاده ثانى سيدمهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بردبارى اميرحسن

بردبارى اميرحسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سالخورده مهدى

سالخورده مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عدالتيان على

عدالتيان على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسلامى رخساره

اسلامى رخساره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تفتى سيدپوريا

تفتى سيدپوريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قابل نرگس

قابل نرگس

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسين پور كوثر

حسين پور كوثر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سيدى سيدمحمدعلى

سيدى سيدمحمدعلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جوانشير سجاد

جوانشير سجاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خالقى ارچنگان سجاد

خالقى ارچنگان سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسين زاده مليكا

حسين زاده مليكا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
درودى گلناز

درودى گلناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پوررضا محمد

پوررضا محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرجليلى راضيه

ميرجليلى راضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رحيمى جواد

رحيمى جواد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غفاريان حسينى عرفان

غفاريان حسينى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهرامى اميرحسين

بهرامى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رعنايى مصطفى

رعنايى مصطفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نيك كرتان آرزو

نيك كرتان آرزو

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فضل پور فائزه

فضل پور فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسينى بجستانى زهرا

حسينى بجستانى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ملك جعفريان سيدمصطفى

ملك جعفريان سيدمصطفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سجادى حسين

سجادى حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى مريم

قربانى مريم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقرى فاطمه

باقرى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
وطن خواه ابوالفضل

وطن خواه ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بخشايش على

بخشايش على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى شكيب مريم

صالحى شكيب مريم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دل آرامى فر دانيال

دل آرامى فر دانيال

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نسائى بهاره

نسائى بهاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جهانيان فاطمه

جهانيان فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صفاريان عليرضا

صفاريان عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فشايى فاطمه

فشايى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
غم خواه زهرا

غم خواه زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسينى سيدحسين

حسينى سيدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حشمتى محمودى اكرم

حشمتى محمودى اكرم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بابايى ليدا

بابايى ليدا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علويان حسين

علويان حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نوبخت زهرا

نوبخت زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمى ندا

هاشمى ندا

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امينى فاطمه

امينى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خليلى ناديا

خليلى ناديا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارامى ارتيانى نگين

ارامى ارتيانى نگين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سليمان زاده مهسا

سليمان زاده مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خداداى چنارپو محمدحسين

خداداى چنارپو محمدحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوانبخت زيبا

جوانبخت زيبا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طراح مهتاب

طراح مهتاب

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عليزاده فائزه

عليزاده فائزه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدى پريسا

محمدى پريسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آبسالان فاطمه زهرا

آبسالان فاطمه زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسماعيلى جامى سجاد

اسماعيلى جامى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حكم آبادى حامد

حكم آبادى حامد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهى محمد

عبداللهى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ايراندوست محدثه

ايراندوست محدثه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
منزه هدى

منزه هدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خاكى سعيده

خاكى سعيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كوهكن ريحانه

كوهكن ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روحانى بهناز

روحانى بهناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بندارصاحبى يونس

بندارصاحبى يونس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سعيدى فاطمه

سعيدى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
وجدانى صفيه آيدا

وجدانى صفيه آيدا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مسئله گو فاطمه

مسئله گو فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قزاقى آناهيتا

قزاقى آناهيتا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طالبى زهرا

طالبى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خزاف مقدم زهرا

خزاف مقدم زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسينى زينب سادات

حسينى زينب سادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قربان زاده فائزه

قربان زاده فائزه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزاييان اميررضا

ميرزاييان اميررضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خردمند نگين

خردمند نگين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طريقت جو نسيم

طريقت جو نسيم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نجفى تكتم

نجفى تكتم

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
انصارى امين مهدى

انصارى امين مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقى الهه

صادقى الهه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالح سرى آناهيتا

صالح سرى آناهيتا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قيامى مهلا

قيامى مهلا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حبيبى زهرا

حبيبى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شاهسوند رضا

شاهسوند رضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عليزاده مهديه

عليزاده مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سرباز دلير

سرباز دلير

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرجى

فرجى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برومند نوقابى

برومند نوقابى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پروانه حسينى

پروانه حسينى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روشن دل

روشن دل

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس زاده

عباس زاده

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملك زاده

ملك زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سليمانى مهر

سليمانى مهر

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كهنسال

كهنسال

روانشناسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدالهى

عبدالهى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نيكبخت

نيكبخت

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيناباجى

بيناباجى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي-داراي تعهد خدمت در گناباد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحيميان فر

رحيميان فر

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خاكشور

خاكشور

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عطارى

عطارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / مناطق محروم-بومي استان خراسان رضوي-داراي تعهد خدمت درسبزوار

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهرمانى هاشمى

بهرمانى هاشمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پوراكبر

پوراكبر

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نورائى بيدختى

نورائى بيدختى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واعظى پور

واعظى پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوينى

جوينى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نعيمى

نعيمى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كهن مهرآباد

كهن مهرآباد

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحيميان

رحيميان

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فيضى

فيضى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيات ترك

بيات ترك

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رومنجانى شهرستانك

رومنجانى شهرستانك

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شهيدى فر

شهيدى فر

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كازرانى

كازرانى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ضابطى

ضابطى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهجتى

بهجتى

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حقيان

حقيان

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زينلى

زينلى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فولاددل

فولاددل

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مظهرى

مظهرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صارم بافنده

صارم بافنده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدزاده

اسدزاده

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوبان

خوبان

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طبرى

طبرى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آگاه

آگاه

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اكبرى كفاش

اكبرى كفاش

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حيدرى مزرجى

حيدرى مزرجى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قياسى زارعيان

قياسى زارعيان

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رادمرد زرگرى

رادمرد زرگرى

علوم ازمايشگاهي / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جاويدى

جاويدى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زندگانى

زندگانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مسلمان زاده

مسلمان زاده

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پورمهدى

پورمهدى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عيد خانى

عيد خانى

دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دلخواهى

دلخواهى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري ومامايي شهيدبهشتي رشت

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محدث

محدث

دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زراعتى

زراعتى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پاسبان فاروجى

پاسبان فاروجى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كهربائيان

كهربائيان

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيغمبرى

پيغمبرى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فلقى

فلقى

حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبدالله نژاد

عبدالله نژاد

تکنولوژي پزشکي هسته اي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خادم الخمسه

خادم الخمسه

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خضرى

خضرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گلابچيان

گلابچيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالارى فر

سالارى فر

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رفيعى

رفيعى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
هنرور مقدم

هنرور مقدم

روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى چهكند

غلامى چهكند

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرخى

فرخى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ژيان

ژيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هاشم زاده هاشمى

هاشم زاده هاشمى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سود آورى

سود آورى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
برادران

برادران

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سينى چى

سينى چى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لسان طوسى

لسان طوسى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نجاريان

نجاريان

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوروزيان

نوروزيان

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
تداركات

تداركات

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هزار جريبى

هزار جريبى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عليزاده

عليزاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ضميرى

ضميرى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلام صفرى

غلام صفرى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شاهوزى

شاهوزى

مديريت بازرگاني / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صياد

صياد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
يوسفلى

يوسفلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علوى

علوى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقوى

تقوى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عاشورى

عاشورى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جهانگير

جهانگير

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آيتى

آيتى

مديريت بازرگاني / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دهقان هراتى

دهقان هراتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برومند عليپور

برومند عليپور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

روانشناسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
كدخدا

كدخدا

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطفى نيا

لطفى نيا

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نادى يزدى

نادى يزدى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ياورى پور

ياورى پور

حسابداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرحمتى

مرحمتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بهبوديان

بهبوديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آبادى

آبادى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گرجيان مقدم

گرجيان مقدم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شاهرود / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شجاعى

شجاعى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آذركيش

آذركيش

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شارعى

شارعى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قوانلو

قوانلو

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على تنه

على تنه

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مرجانى

مرجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ثبوتى هاشمى

ثبوتى هاشمى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده نوغانى

اسماعيل زاده نوغانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
چاجى

چاجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ذوالفقاران

ذوالفقاران

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عراقى مقدم

عراقى مقدم

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ايروانى

ايروانى

روانشناسي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن پور

حسن پور

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسم پور كلاته

قاسم پور كلاته

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرجانى

مرجانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نعمتى

نعمتى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادق

صادق

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جهانى

جهانى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شيبانى دلوئى

شيبانى دلوئى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفرى بيدختى

صفرى بيدختى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
وزيرى

وزيرى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صابرى

صابرى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غلامى پايهان

غلامى پايهان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دل ارام

دل ارام

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فدايى تبريزى

فدايى تبريزى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يزدان منش

يزدان منش

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

زيست فناوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رفسنجانى

رفسنجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سيدى مودب

سيدى مودب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس نژاد

عباس نژاد

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميرنجاتى

ميرنجاتى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شايان ور

شايان ور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شهبازى

شهبازى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تلاشان

تلاشان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خادم

خادم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شجاع رضوى

شجاع رضوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسينى وردنجانى

حسينى وردنجانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رنگ آميز طوسى

رنگ آميز طوسى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داوطلب طوسى

داوطلب طوسى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رمرودى

رمرودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقرى نژاد

باقرى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اروجى

اروجى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آشكار

آشكار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نيازى مشهدى

نيازى مشهدى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شهامى قهستانى

شهامى قهستانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صافى

صافى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

روانشناسي / دانشگاه بيرجند / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
علماء خباز

علماء خباز

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سيد عباسيان

سيد عباسيان

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عظيميان

عظيميان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حقى

حقى

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشايخى

مشايخى

حسابداري / دانشگاه شمال امل /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
درودى

درودى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جرير احمدى

جرير احمدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادق زاده

صادق زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صدقيانى

صدقيانى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ناصرى

ناصرى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شيرشاد

شيرشاد

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
لطفيان دلوئى

لطفيان دلوئى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عيدى

عيدى

حسابداري / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احسانى فر

احسانى فر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خشنود

خشنود

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نيازى

نيازى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خواجه نظر

خواجه نظر

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خوش رفتار

خوش رفتار

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توتونى

توتونى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى

نورى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زهان

زهان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جلمبادانى

جلمبادانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمانيان

رحمانيان

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ايمانى

ايمانى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مردان پور

مردان پور

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علوى طباطبايى

علوى طباطبايى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
تقى پور

تقى پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بداقى

بداقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شريعتى زاده

شريعتى زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بورقى

بورقى

علوم ازمايشگاهي / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كبريايى

كبريايى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملكى نژاد

ملكى نژاد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تشكرى حسينى

تشكرى حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جانقلى

جانقلى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رسائى

رسائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محبى

محبى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فردى

فردى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عسگريان

عسگريان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اخلاقى

اخلاقى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مير

مير

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پرده شناس

پرده شناس

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خورشيدى

خورشيدى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رازى

رازى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شهابى

شهابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تكلوى بختيارى

تكلوى بختيارى

مديريت صنعتي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غفاريان

غفاريان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
گيفانى

گيفانى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شهرى

شهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

علوم وصنايع غذايي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خداپرست

خداپرست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خوش نيت

خوش نيت

زيست شناسي جانوري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ثمرى

ثمرى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صبرى

صبرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرصدرايى

ميرصدرايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قره گز

قره گز

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خيرخواه

خيرخواه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خطيب زاده

خطيب زاده

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظام پور

نظام پور

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارجمندى

ارجمندى

علوم وصنايع غذايي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاهسوندى

شاهسوندى

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رهباردار مجاور

رهباردار مجاور

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رنگين

رنگين

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نورى

نورى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عصمتى

عصمتى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهبودى

بهبودى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آريان

آريان

روانشناسي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شجاعيان

شجاعيان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آزادفكر

آزادفكر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نقابى

نقابى

بهداشت موادغذايي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسى تجدد

عباسى تجدد

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سيف كاشانى

سيف كاشانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غضنفرى

غضنفرى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رامشينى

رامشينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مجاهدى

مجاهدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طيفورى

طيفورى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
على پور

على پور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نازدار

نازدار

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واقفى

واقفى

زمين شناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رفيع زاده

رفيع زاده

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داوودى

داوودى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
برازنده

برازنده

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسى زاده

موسى زاده

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادى پور

هادى پور

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تاجى

تاجى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
افرند

افرند

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پناهى

پناهى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عسكرى

عسكرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پورعلى اگبرى

پورعلى اگبرى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نورى

نورى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
چكنه

چكنه

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وفايى

وفايى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مسلم

مسلم

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نوائى

نوائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رفعت درآبادى

رفعت درآبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقدس

مقدس

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابدين زاده

عابدين زاده

مهندسي علوم دامي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كشميرى

كشميرى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه گنبد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى شادمهرى

اميرى شادمهرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوانى

رضوانى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
لشكرى

لشكرى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى اخوان

حسينى اخوان

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شاهروديان

شاهروديان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غياثى

غياثى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طاهريان شهرى

طاهريان شهرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
راعى

راعى

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شهرآبادى

شهرآبادى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفارى

صفارى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانيان

دهقانيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حقانى راد

حقانى راد

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صانع

صانع

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مدرسى طهران

مدرسى طهران

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه مراغه / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علوى مقدم

علوى مقدم

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوينده

جوينده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زنگويى سنو

زنگويى سنو

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جاهدين

جاهدين

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصراللهى

نصراللهى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهيم نيا كاخكى

ابراهيم نيا كاخكى

مديريت صنعتي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دمروديان

دمروديان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گنجى زاده

گنجى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
داروغه

داروغه

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فناوري اطلاعات سلامت / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشکده کشاورزي ودامپروري تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رحمانيان

رحمانيان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي زابل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مصمور

مصمور

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ولى پور

ولى پور

علوم اقتصادي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسروش

اسروش

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلاطين اسلاميه

سلاطين اسلاميه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بى نوا

بى نوا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پورنوروزى

پورنوروزى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فروتن

فروتن

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عدالتى

عدالتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صفارزاده فلاح زاده

صفارزاده فلاح زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هنرى

هنرى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حميدى نيا

حميدى نيا

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرپنهان

ميرپنهان

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طيبى

طيبى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
درفشى

درفشى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

بهداشت عمومي / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عطايى كرديانى

عطايى كرديانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي نيشابور / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذوقى شوكت آباد

ذوقى شوكت آباد

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درستكار

درستكار

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاتمى اجقان

حاتمى اجقان

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گرجى

گرجى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرشدان

مرشدان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فريور

فريور

زيست شناسي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
طحانى

طحانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ميثاق

ميثاق

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عبادپور

عبادپور

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هامونى

هامونى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خزائى مطلق

خزائى مطلق

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سيدالحسينى

سيدالحسينى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حنائى

حنائى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كنى

كنى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فنودى

فنودى

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فخرآبادى

فخرآبادى

مهندسي شيلات / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

مهندسي شيلات / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
غنائى

غنائى

علوم ومهندسي محيطزيست / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمد يار

محمد يار

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نسايى

نسايى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي توليدات گياهي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرهمند

فرهمند

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غفوريان سفارشى

غفوريان سفارشى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورمعظمى

پورمعظمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پورابراهيم

پورابراهيم

زمين شناسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فريدونفر

فريدونفر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بيگى ثانى

بيگى ثانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابوالقاسمى

ابوالقاسمى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
چرم ساز

چرم ساز

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي رامين -ملاثاني اهواز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قائمى زاده

قائمى زاده

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى مقدم

حسينى مقدم

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
گنج بخش

گنج بخش

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه فردوسي مشهد / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اديب نيا

اديب نيا

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اكبرپور

اكبرپور

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشکده کشاورزي شيروان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
داستان

داستان

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خرسندى

خرسندى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برادران هاشمى

برادران هاشمى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تقديسى خيابانى

تقديسى خيابانى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قهرمان جنت آبادى

قهرمان جنت آبادى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ذاكرى

ذاكرى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختارپور

مختارپور

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مقيمى فخر آبادى

مقيمى فخر آبادى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خيرخواه

خيرخواه

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
آبيان يزد

آبيان يزد

زمين شناسي - مجتمع اموزش عالي گناباد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بولاغ

بولاغ

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خادمى

خادمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سالارى مقدم

سالارى مقدم

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ادبى

ادبى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرگزى

سرگزى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي رحمان -رامسر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
كرمانشاهى

كرمانشاهى

زيست شناسي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
توكلو

توكلو

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودى نژاد

محمودى نژاد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهنام فرد

بهنام فرد

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مهرتاش

مهرتاش

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسينى نژاد

حسينى نژاد

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسى ئيان

موسى ئيان

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عارف خانى

عارف خانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شيخى

شيخى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضان زاده

رمضان زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مخلصى

مخلصى

علوم ومهندسي محيطزيست / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فرامرزى

فرامرزى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانيان

قربانيان

مهندسي جنگلداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلايرنيا

جلايرنيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قيامى مهر

قيامى مهر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امامى شريف

امامى شريف

زمين شناسي / مجتمع اموزش عالي گناباد / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صفرى مقدم

صفرى مقدم

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهزادفر

بهزادفر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
يگانه

يگانه

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مندادى

مندادى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجف زاده سنگانى

نجف زاده سنگانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفاى نيكو

صفاى نيكو

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
پريخوان

پريخوان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجتمند

حاجتمند

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشم نيا

هاشم نيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
وحدت

وحدت

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابرى بقمچ

صابرى بقمچ

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شاهرخى

شاهرخى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عصار عنايتى

عصار عنايتى

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهاجر

مهاجر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آشكارى

آشكارى

مهندسي فضاي سبز / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
طباطبايى

طباطبايى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حج گذار

حج گذار

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محبى تبار

محبى تبار

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نظام پور

نظام پور

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغرى

اصغرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خجسته نيا

خجسته نيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمديان كيا

محمديان كيا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابريشمى

ابريشمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
لقمانى

لقمانى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
كمال آبادى

كمال آبادى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طيرانى حاجيان

طيرانى حاجيان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رستميان

رستميان

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اميدخدا

اميدخدا

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکيم طوس -مشهد/ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده

اسماعيل زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شوشترى

شوشترى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسامى فرد

حسامى فرد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صاحبى

صاحبى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی