چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چرام

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باقر زاده رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 29
نيكو زاده احمد تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 54
دستاران تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 41