چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر چرام

حيدريان پرى سيما

حيدريان پرى سيما

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برفى نژاد مريم

برفى نژاد مريم

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج / تربيت معلم-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
باقر زاده رضا

باقر زاده رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نيكو زاده احمد

نيكو زاده احمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دستاران

دستاران

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی