دهدشت

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر دهدشت

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
توفيقى اصل پژمان انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 5سال کانونی 65
تروند ميلاد انسانی کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري 3سال کانونی 47
فتحى نيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 7سال کانونی 100
فتحى بهنام تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 103
خالقى نژاد زينب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي شيراز 3سال کانونی 42
بدرقه محمدجواد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 37
مرادى الوند راضيه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 5سال کانونی 73
مظلومى برم سبز سيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 111
توفيقى اصل معين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 41
روان بخش بنيامين تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 8سال کانونی 106
پيكربردكشكى انوشيروان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 1سال کانونی 25
نظرى مال شيخ رضا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 4سال کانونی 60
پورخرم بابكان محسن تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 27
جهان كهن پوريا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 6سال کانونی 102
مشتاقى فر رعنا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 63
ربانى نگارالسادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 48
عيالبارتراب عاطفه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 2سال کانونی 46
نجاتى سحر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جهرم / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي جهرم 3سال کانونی 45
افراشته پوريا ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 4سال کانونی 43
عليرضائى روح الله تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 35
درخشان زاده بهرام ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان کهگيلويه وبويراحمد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 1سال کانونی 13
آذركيش محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 24
فتحى لقمان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 44
صمديان فر ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 1سال کانونی 20
ابتكارنيا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 2سال کانونی 39
پاداش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 1سال کانونی 26
پورباقرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 6سال کانونی 46
اسفنديارمقدم تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهگيلويه وبوير احمد دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 35
غزالى اصل ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 24
معصوم زاده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شيراز 6سال کانونی 71
ارمغان انسانی روانشناسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 17
واحدى انسانی روانشناسي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 2سال کانونی 40
پاكروان نسب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 47
مساوات پور تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 5سال کانونی 80
جواهرى نسب تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 4سال کانونی 60
انديشه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بوشهر / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1سال کانونی 16
پژوهنده تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 54
الهام فر تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قم / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي قم 5سال کانونی 91
اكبرى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 41
دولت تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي فسا 3سال کانونی 34
پوش تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / ظرفيت مازاد دانشگاه علوم پزشکي سمنان 3سال کانونی 62
فتحى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 6سال کانونی 86
كشاورز تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 17
اكبريان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 3سال کانونی 41
اسكندرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 1سال کانونی 19
برندكام ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ياسوج / مناطق محروم-بومي استان کهکيلويه و بوير احمد دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 9
كشاورز تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز 1سال کانونی 18
اسلام دوست انسانی علوم سياسي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 19
اختر تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي ياسوج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج 2سال کانونی 27
فتحى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربت حيدريه / روزانه دانشگاه تربت حيدريه 1سال کانونی 14
موسوى شريف تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 51
بادسار تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ياسوج / روزانه دانشگاه ياسوج 1سال کانونی 22