الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر الوند

رسولى عليرضا

رسولى عليرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمديان محمدجواد

محمديان محمدجواد

علوم مهندسي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
كريمى شبنم

كريمى شبنم

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى مراشى ابوالفضل

محمدى مراشى ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اسمعيلى زهرا

اسمعيلى زهرا

مهندسي شهرسازي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عيشى الهام

عيشى الهام

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
پريدار

پريدار

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
درويشوند

درويشوند

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسماعيلى

اسماعيلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / مناطق محروم-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
برخوردارى فاطمه

برخوردارى فاطمه

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسينى سيده بهاره

حسينى سيده بهاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زهدى قايش قورشاق

زهدى قايش قورشاق

مهندسي معماري / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آبى

آبى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
منافى

منافى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
درويشوند

درويشوند

علوم ومهندسي اب / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
پاسالارى

پاسالارى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
على وردى

على وردى

مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
دامادى

دامادى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ترابى نژاد

ترابى نژاد

زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
نوراللهى

نوراللهى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گودرزوند چگينى

گودرزوند چگينى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
الفتى مال اميرى

الفتى مال اميرى

فلسفه / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اصلانى

اصلانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملك محمدى

ملك محمدى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چاقوئى

چاقوئى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خباز عليزاده

خباز عليزاده

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابايى درزى محله

بابايى درزى محله

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كروسى

كروسى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بياتى مشعوف

بياتى مشعوف

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي رجا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قره باغى

قره باغى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدزاده

احمدزاده

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تيشه برپا

تيشه برپا

زمين شناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صادقى گرمارودى

صادقى گرمارودى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي اکباتان -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گل محمدى

گل محمدى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كلهر

كلهر

مهندسي موادومتالورژي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
وهاب هاشمى

وهاب هاشمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
روشن قياس كلاردهى

روشن قياس كلاردهى

مهندسي گياه پزشکي / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی