محمديه

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر محمديه

سليمى مجتبى

سليمى مجتبى

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بازيار مليحه

بازيار مليحه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسينى آقابابائى سيده عارفه

حسينى آقابابائى سيده عارفه

حقوق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ربيعى نژاد محمد رسول

ربيعى نژاد محمد رسول

مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضى نيلوفر

رضى نيلوفر

مهندسي عمران / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هفتانى شبنم

هفتانى شبنم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شيرمحمدى مطهره

شيرمحمدى مطهره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسينى سيده فائزه

حسينى سيده فائزه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسينى سيده زهره

حسينى سيده زهره

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بايره

بايره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / مناطق محروم-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غفارى

غفارى

مهندسي برق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
منصورى جوزانى

منصورى جوزانى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رشوند آوئى

رشوند آوئى

فيزيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نصيرى اميربنده

نصيرى اميربنده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مهرى

مهرى

مهندسي هوافضا / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدى آقابابائى

محمدى آقابابائى

فيزيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منفرد

منفرد

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رشوند

رشوند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فارسى

فارسى

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مودب پور

مودب پور

مهندسي شيمي / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رشوند

رشوند

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سبزنژاد

سبزنژاد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رجبى جيرنده

رجبى جيرنده

مهندسي مکانيک / دانشگاه زنجان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
برزگر

برزگر

علوم ومهندسي اب / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بودش

بودش

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عباسى حسينى

عباسى حسينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كشاورز راد

كشاورز راد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسكرى سپستانكى

عسكرى سپستانكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خانى

خانى

فيزيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صبورى آينه ده

صبورى آينه ده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظرى يزبرى

نظرى يزبرى

مديريت مالي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جوادى

جوادى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجفى

نجفى

رياضيات وکاربردها / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جمالى

جمالى

مهندسي برق / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفى پور چره ئى

مصطفى پور چره ئى

مهندسي شيمي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خالقى برسرى

خالقى برسرى

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محبى جيرنده

محبى جيرنده

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

علوم مهندسي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آقاجانى لياولى

آقاجانى لياولى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رضائى برسرى

رضائى برسرى

مهندسي برق / موسسه غيرانتفاعي پارسيان -بيدستان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پيرمحمدى

پيرمحمدى

اماروکاربردها / دانشگاه صنعتي شاهرود / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمى شورستانى

رستمى شورستانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صفرى

صفرى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه غيرانتفاعي البرز-قزوين / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فداكاربرسرى

فداكاربرسرى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي تاکستان /استان قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مافى

مافى

مديريت صنعتي / موسسه غيرانتفاعي غزالي -قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی