آبيك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر آبيك

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
برجى خانى ساناز هنر نقاشي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 4سال کانونی 54
صبورى فرد عاطفه ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان قزوين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 5سال کانونی 100
محمدى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1سال کانونی 20
كرملو زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 60
جوادزاده شيوا انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 3سال کانونی 47
كرمى زيارانى زهرا ریاضی مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال کانونی 61
رضايى مرتضى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال کانونی 41
چراغواره حسين انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 29
مختارى مهدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 61
حسين زاده جاويد ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان قزوين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 4سال کانونی 72
قلى زاده ریاضی مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان قزوين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال کانونی 52
پيماندوست ریاضی فيزيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 3سال کانونی 51
خالقى تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / مناطق محروم-بومي استان قزوين دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 43
اسدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 3سال کانونی 59
يعقوبى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 46
محمدحسن ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / روزانه دانشگاه صنعتي سهند - تبريز 1سال کانونی 24
اسمانى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 2سال کانونی 47
اينانلو مرانلو انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال کانونی 35
صمدى ملاقاسم تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 61
رمضانى زيارانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 20
ايمان پور ریاضی مديريت جهانگردي / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 1سال کانونی 25
يكه فلاح ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 38
طاهرى ميرانى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 2سال کانونی 43
نادرى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 23
رضايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 45
عباسى تجربی گفتاردرماني / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 2سال کانونی 47
عليپور تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 42
گنج ها تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 42
زرگر ریاضی مهندسي شهرسازي / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 3سال کانونی 67
پوراصغر ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 2سال کانونی 39
قدسى انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 2سال کانونی 38
طالبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 39
حبيبى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 32
يگانه تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 4سال کانونی 75
رادمنش تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 3سال کانونی 61
موسى پور قزوينى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 39
حمزه زاده ریاضی مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 18
شيرى ریاضی مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 1سال کانونی 12
ميرسليمانى انسانی جغرافيا / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 1سال کانونی 17
نوروزى فر تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج 3سال کانونی 56
يكه فلاح انسانی زبان وادبيات عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 47
ساريجالو ریاضی فيزيک / دانشگاه زنجان / روزانه دانشگاه زنجان 2سال کانونی 35
بابايى زيارانى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال کانونی 11
يعقوبى ریاضی رياضيات وکاربردها / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / روزانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 32
مافى انسانی مترجمي زبان عربي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال کانونی 17
نظامى پور ماسوله تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 36
روشنفكركلدره ریاضی مهندسي کامپيوتر / مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا / شبانه مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا 2سال کانونی 39
يعقوبى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 2سال کانونی 32
مزدكى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 38
دولت شاهى تجربی بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 5سال کانونی 105
حبيبى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 2سال کانونی 41
حبيبى تجربی زيست شناسي دريا / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 41
حبيبى تجربی زمين شناسي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 3سال کانونی 45