خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خاتم

دهقان هراتى مجيد

دهقان هراتى مجيد

فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
كريميان بهنوئيه فاطمه

كريميان بهنوئيه فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آشورى مهديه

آشورى مهديه

علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
كرونى

كرونى

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
موحدى نيا

موحدى نيا

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
افخمى

افخمى

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قانع هاشم آبادى

قانع هاشم آبادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
الماسى

الماسى

علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
هاشم ابادى

هاشم ابادى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رييسى

رييسى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
كرم پور

كرم پور

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابواليان

ابواليان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عليخانى

عليخانى

حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صادقى

صادقى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مقدسيان

مقدسيان

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

علوم تربيتي / دانشگاه کاشان / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زارع ارنانى

زارع ارنانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهويى

دهويى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
دانشور

دانشور

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهپور

بهپور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لطفى

لطفى

علوم قران وحديث / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جبارى

جبارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
آغاز

آغاز

مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عقل مروست

عقل مروست

علوم قران وحديث / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جوزمى

جوزمى

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقان زاده

دهقان زاده

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع هراتى

زارع هراتى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اكبرى نژاد

اكبرى نژاد

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كارگران

كارگران

مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهربان

مهربان

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عليخانى

عليخانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
تيموريان

تيموريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ستوده

ستوده

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نورى

نورى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مهر بخش

مهر بخش

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه جيرفت / روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی