خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خاتم

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
دهقان هراتى مجيد ریاضی فيزيک / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 9
كريميان بهنوئيه فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 3سال کانونی 43
آشورى مهديه انسانی علوم تربيتي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 25
كرونى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 15
موحدى نيا انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
افخمى انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال کانونی 28
قانع هاشم آبادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جيرفت / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت 1سال کانونی 21
الماسى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 3سال کانونی 29
هاشم ابادى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 50
رييسى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران 2سال کانونی 26
كرم پور تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1سال کانونی 16
ابواليان تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 31
عليخانى انسانی حسابداري / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 3سال کانونی 22
صادقى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 12
مقدسيان ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي بيرجند / روزانه دانشگاه صنعتي بيرجند 1سال کانونی 9
محمودى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 3سال کانونی 24
كريميان انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کاشان / روزانه دانشگاه كاشان 2سال کانونی 14
حيدرى انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 2سال کانونی 8
زارع ارنانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / روزانه دانشگاه صنعتي سيرجان 2سال کانونی 36
ابراهيمى انسانی مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 13
دهويى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد) 7سال کانونی 103
دانشور انسانی پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 1سال کانونی 14
بهپور تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان 2سال کانونی 25
لطفى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال کانونی 11
جبارى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سيرجان / شبانه دانشگاه صنعتي سيرجان 3سال کانونی 53
آغاز انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 9
عقل مروست انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 1سال کانونی 8
جوزمى تجربی زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال کانونی 15
دهقان زاده تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 3سال کانونی 36
زارع هراتى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه) 1سال کانونی 19
اكبرى نژاد ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه دانشگاه صنعتي شاهرود 3سال کانونی 53
كريميان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي يزد 2سال کانونی 20
كرمى انسانی مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه دانشگاه آيت اله حايري - ميبد 2سال کانونی 30
كارگران تجربی مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه دانشگاه يزد 3سال کانونی 36
رنجبر انسانی علوم سياسي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه دانشگاه شهيد باهنر - كرمان 1سال کانونی 12
مهربان انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل بجنورد) 1سال کانونی 9
عليخانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه دانشگاه علوم پزشکي فسا 1سال کانونی 19
حيدرى تجربی زيست شناسي جانوري / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 1سال کانونی 12
هاشمى انسانی فلسفه وکلام اسلامي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / شبانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 9
تيموريان تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 1سال کانونی 8
ستوده تجربی مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان 1سال کانونی 5
نورى تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد 2سال کانونی 28
اسدى تجربی مديريت جهانگردي / دانشگاه شيراز / مجازي-محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه شيراز 1سال کانونی 7
مهر بخش تجربی ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه جيرفت / روزانه دانشگاه جيرفت 3سال کانونی 27