يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر يزد

بهشتى زاده بافقى زهراالسادات

بهشتى زاده بافقى زهراالسادات

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرى نسب مسعود

جعفرى نسب مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هرندى حميد

هرندى حميد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانى گرد فرامرزى سروش

سلطانى گرد فرامرزى سروش

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فلاح تفتى مهدى

فلاح تفتى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سعيدى فرهاد

سعيدى فرهاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شريفى زارچى مريم

شريفى زارچى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميردهقان سيدسروش

ميردهقان سيدسروش

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرقانى على اكبر

فرقانى على اكبر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مزيدى شرف آبادى محمد امين

مزيدى شرف آبادى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ميرشمسى على

ميرشمسى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ميرهاشمى فاطمه سادات

ميرهاشمى فاطمه سادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى نسب على

حسينى نسب على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موحد سيداميرحسين

موحد سيداميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسينى پريسا السادات

حسينى پريسا السادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پرور سجاد

پرور سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقايى ميبدى زهرا

آقايى ميبدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شرافت عارفه

شرافت عارفه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الحسينى المدرسى طوس زهراالسادات

الحسينى المدرسى طوس زهراالسادات

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريم نژاد مهران

كريم نژاد مهران

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى على

دشتى رحمت آبادى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضوى سيدمهدى

رضوى سيدمهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوئى زهرا

ابوئى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
توده زعيم پدرام

توده زعيم پدرام

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خياطيان يزدى زهرا

خياطيان يزدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ارمى سجاد

ارمى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امينى هادى

امينى هادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حاجى حسينى نرگس

حاجى حسينى نرگس

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميرحسينى احمدرضا

ميرحسينى احمدرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بيك امين

بيك امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابوطالبيان زهرا

ابوطالبيان زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلطانى محيا

سلطانى محيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى سحر

دهقان بنادكى سحر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جهان بين سوگند

جهان بين سوگند

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابراهيمى شمس آباد فرزانه

ابراهيمى شمس آباد فرزانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عظيم زاده مصطفى

عظيم زاده مصطفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
هاديان دهج صالح

هاديان دهج صالح

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قاسم زاده حجت

قاسم زاده حجت

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سودمندى مهدى

سودمندى مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
باوفا مبين

باوفا مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مظفر محمد

مظفر محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدى سينا

احمدى سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرزائى محمد

ميرزائى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اميدى اميرحسين

اميدى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسلامى على

اسلامى على

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طاهرنژادجوزم فاطمه

طاهرنژادجوزم فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قانع ايمان

قانع ايمان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جوكار مهلا

جوكار مهلا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرجليلى سيده فاطمه

ميرجليلى سيده فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صمدى حميدرضا

صمدى حميدرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سرتيپ زاده على

سرتيپ زاده على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهيمى سارا

ابراهيمى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سمنان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقان عبدالهى محمد

دهقان عبدالهى محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهنام ميلاد

بهنام ميلاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
متولى بهزاد

متولى بهزاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسلامى زاده اميرمحمد

اسلامى زاده اميرمحمد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منتظرفرج ياسمن

منتظرفرج ياسمن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غفورى نيا رضا

غفورى نيا رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غزل باش زهرا

غزل باش زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصيريان اميرحسين

نصيريان اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ريحانه گل خانم

ريحانه گل خانم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفرى نجف آبادى ريحانه

جعفرى نجف آبادى ريحانه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پورشمسى بندرآباد فاطمه

پورشمسى بندرآباد فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حاجى ابراهيمى فاطمه

حاجى ابراهيمى فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حاجى پورفهادان مهديه

حاجى پورفهادان مهديه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دره زرشكى سجاد

دره زرشكى سجاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پيمان كامياب

پيمان كامياب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شاكر مهرانه

شاكر مهرانه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسلامى نصرت آبادى زهرا

اسلامى نصرت آبادى زهرا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دهدارى دلناز

دهدارى دلناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شجاعى مهريزى محمدحسين

شجاعى مهريزى محمدحسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لارى زارچ عليرضا

لارى زارچ عليرضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورزارع سعيد

پورزارع سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
انتظار بقيه الله امير

انتظار بقيه الله امير

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جاهدى زهرا

جاهدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع هرفته مجتبى

زارع هرفته مجتبى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادپور شيوا

مرادپور شيوا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عدالت خواه محمدكاظم

عدالت خواه محمدكاظم

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گنجى زاده حسين

گنجى زاده حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحيمى معين

رحيمى معين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زارع گاريزى

زارع گاريزى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع زاده ابرقوئى

زارع زاده ابرقوئى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رنجبر بافقى

رنجبر بافقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتوحى بافقى

فتوحى بافقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باقرى فهرجى

باقرى فهرجى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانى دهج

قربانى دهج

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آخوندى زردينى

آخوندى زردينى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معين فر

معين فر

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شبانكاره

شبانكاره

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ياورى

ياورى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بيگى نيا مقدم

بيگى نيا مقدم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ندائى فرد

ندائى فرد

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
هراتى زاده

هراتى زاده

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالارى بركوئى

سالارى بركوئى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسينى راد

حسينى راد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجى ابولزاده

حاجى ابولزاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خلاصه زاده

خلاصه زاده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسينى نسب

حسينى نسب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بابائى دره

بابائى دره

دامپزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غلامى بنادكوكى

غلامى بنادكوكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
كوچه بيوكى

كوچه بيوكى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / مناطق محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برخوردارى على آبادى

برخوردارى على آبادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتوحى بافقى

فتوحى بافقى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيمانى

پيمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان-محل تحصيل احمدآباد مشير

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان منشادى

دهقان منشادى

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شريعت زاده بافقى

شريعت زاده بافقى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نجارى طزرجانى

نجارى طزرجانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بابائى اشكذرى

بابائى اشكذرى

شنوايي شناسي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقاباقرى

آقاباقرى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملجاء

ملجاء

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سردارى زارچى

سردارى زارچى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عليزاده جلگه پور

عليزاده جلگه پور

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمالى

جمالى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پايه داراردكانى

پايه داراردكانى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فروتنى

فروتنى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محى الدينى

محى الدينى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسنى فرد

حسنى فرد

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

دامپزشکي / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ثابتى فرد

ثابتى فرد

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملكى زاده

ملكى زاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادخانى همدانى

مرادخانى همدانى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جنگجو

جنگجو

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حاتمى هنزاء

حاتمى هنزاء

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابوئى

ابوئى

دامپزشکي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دشتى پوررحمت ابادى

دشتى پوررحمت ابادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفرى فخرآبادى

جعفرى فخرآبادى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحيمى ببروئى

رحيمى ببروئى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ملااحمدى حسن آبادى

ملااحمدى حسن آبادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فانى صدرآبادى

فانى صدرآبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سراجى محمدآبادى

سراجى محمدآبادى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
على چى

على چى

روانشناسي / دانشگاه يزد / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
امينى

امينى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سلمان روغنى

سلمان روغنى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بابائى مزرعه آخوند

بابائى مزرعه آخوند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

دامپزشکي / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ورعى

ورعى

علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كلانتريان

كلانتريان

مديريت بازرگاني / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميردهقان بنادكى

ميردهقان بنادكى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دانش

دانش

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فلاح مهريزى

فلاح مهريزى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درى

درى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
طرازى

طرازى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي ايلام / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقانى زاده بغدادآباد

دهقانى زاده بغدادآباد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع بنادكوكى

زارع بنادكوكى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
پورجعفر طزرجانى

پورجعفر طزرجانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شريفى دهج

شريفى دهج

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهيمى فيروز آبادى

ابراهيمى فيروز آبادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عابسى

عابسى

دامپزشکي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معلمى خيرآباد

معلمى خيرآباد

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي لارستان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
منشى زاده اشكذرى

منشى زاده اشكذرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اميرى هرمزكى

اميرى هرمزكى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خاتمى

خاتمى

روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شبانيان

شبانيان

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
انصارى فر

انصارى فر

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
تجمليان

تجمليان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مزيدى شرف آبادى

مزيدى شرف آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فلاح مدوارى

فلاح مدوارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
وكيلى قاسم آباد

وكيلى قاسم آباد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دستجردى

دستجردى

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فارغ

فارغ

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ميرشمسى

ميرشمسى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نظرى پناه

نظرى پناه

گفتاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع

زارع

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باصرى سورك

باصرى سورك

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امين دربرزى

امين دربرزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اكرمى ابرقوئي

اكرمى ابرقوئي

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سعيدى نژاد

سعيدى نژاد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كمى

كمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هنرى

هنرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شمسى زاده

شمسى زاده

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وثوقى

وثوقى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عسكريه

عسكريه

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فخارزاده

فخارزاده

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خالقى مورى

خالقى مورى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
يزدانى نژاد

يزدانى نژاد

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
برزگرى بنادكوكى

برزگرى بنادكوكى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حيائى

حيائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
راحتيان

راحتيان

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كبيرى

كبيرى

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تولائى

تولائى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

اعضاي مصنوعي / موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران / روزانه-

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ميرآتشى يزدى

ميرآتشى يزدى

مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انصارى

انصارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاح تفتى

فلاح تفتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عربى على اباد

عربى على اباد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خواجه پور

خواجه پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طالعى بافقى

طالعى بافقى

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمانپوردهج

زمانپوردهج

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوذرى شاربماء

نوذرى شاربماء

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى ندوشن

جعفرى ندوشن

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ساعتى

ساعتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسدى پور

اسدى پور

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
باروت كوب زاده

باروت كوب زاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مظفرى

مظفرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
منتظرقائم

منتظرقائم

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شيرازى ماهانى

شيرازى ماهانى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
تاجيك نوروزى

تاجيك نوروزى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
لريان

لريان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
طلابى مزرعه نو

طلابى مزرعه نو

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اردکان / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
غفارى خرانق

غفارى خرانق

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دوست گل

دوست گل

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
كرامتيان

كرامتيان

روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رشيدى شريف آباد

رشيدى شريف آباد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قوامى منشادى

قوامى منشادى

حسابداري / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حيدرى مزرعه آخوند

حيدرى مزرعه آخوند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي بيرجند / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان بنادكوكى

دهقان بنادكوكى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آب دار

آب دار

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طاهرى زاده

طاهرى زاده

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دانائيان

دانائيان

روانشناسي / دانشگاه اردکان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبقرى

عبقرى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دهقان نيرى

دهقان نيرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي يزد / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پناه بخدا

پناه بخدا

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ترابى ميرزائى

ترابى ميرزائى

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدى بيداخويدى

احمدى بيداخويدى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدنيا

رشيدنيا

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خادمى سيدبنادكى

خادمى سيدبنادكى

مديريت مالي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حقير ابراهيم آبادى

حقير ابراهيم آبادى

مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوذرپور

نوذرپور

روانشناسي / دانشگاه يزد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فاضلى

فاضلى

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بهشتيان

بهشتيان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه دامغان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پژوهشى نيا

پژوهشى نيا

روانشناسي / دانشگاه اردکان / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ابراهيم عباسى

ابراهيم عباسى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانى تفتى

دهقانى تفتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فتاحى حسن آبادى

فتاحى حسن آبادى

مديريت صنعتي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اردانى زاده

اردانى زاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توكلى كمكوئى

توكلى كمكوئى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
استادحلوائى

استادحلوائى

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شايق

شايق

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بى نياز

بى نياز

حسابداري / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلطانى فر

سلطانى فر

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سنجرانى

سنجرانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيك خورميزى

بيك خورميزى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
كارگر

كارگر

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
على رمضانى

على رمضانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قانعى

قانعى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عربى

عربى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمى

هاشمى

مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفرزاده مالميرى

جعفرزاده مالميرى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسينى حسين اباد

حسينى حسين اباد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
آخوندزاده طزرجانى

آخوندزاده طزرجانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقان دهنوى

دهقان دهنوى

زيست شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسين مرشدى

حسين مرشدى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حكام زاده

حكام زاده

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسكرى پور نعمت آباد

عسكرى پور نعمت آباد

مديريت دولتي / دانشگاه اردکان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زارع زاده مهريزى

زارع زاده مهريزى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اعتبارى

اعتبارى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضائى صدرابادى

رضائى صدرابادى

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطائى نژاد

عطائى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علائى

علائى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نگهدارى

نگهدارى

زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رحيمى ده نوى

رحيمى ده نوى

مديريت صنعتي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خنچه

خنچه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحى نژاد

فتحى نژاد

مديريت بازرگاني / دانشگاه يزد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دشتى رحمت آبادى

دشتى رحمت آبادى

علوم اقتصادي / دانشگاه يزد / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شكارى ابراهيم آباد

شكارى ابراهيم آباد

مديريت بازرگاني / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارع احمدابادى

زارع احمدابادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افلاطونيان

افلاطونيان

مديريت جهانگردي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقان بهابادى

دهقان بهابادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضوى

رضوى

مديريت بازرگاني / دانشگاه ايلام / شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهقان زاده بهابادى

دهقان زاده بهابادى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صيادى

صيادى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آتشين بار

آتشين بار

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جواهريان

جواهريان

مديريت صنعتي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرتضائى ندوشن

مرتضائى ندوشن

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسلامى نژاد

اسلامى نژاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
توكلى بنيزى

توكلى بنيزى

روانشناسي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقى حسن آبادى

صادقى حسن آبادى

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صديقى

صديقى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسلامى زاده

اسلامى زاده

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان / شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زحمت كش

زحمت كش

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
افسريه

افسريه

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رادمهر

رادمهر

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كامياب

كامياب

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورقاسمى

پورقاسمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحيميان على آباد

رحيميان على آباد

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بابائى

بابائى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسلامى پور نصرت آبادى

اسلامى پور نصرت آبادى

زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اطمينانى قصرالدشتى

اطمينانى قصرالدشتى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عالم

عالم

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتوحى

فتوحى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
انتظارى

انتظارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باقرى دهج

باقرى دهج

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جندقيان بيدگلى

جندقيان بيدگلى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي امام جواد/ع /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دهشيرى

دهشيرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
اسلامى كلانترى

اسلامى كلانترى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زادگى ميرزايى

زادگى ميرزايى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
افشارى كرمانى

افشارى كرمانى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امراللهى بيوكى

امراللهى بيوكى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بذرافشان

بذرافشان

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اردکان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افسريه

افسريه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آقازاده بافق

آقازاده بافق

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باروت كوب

باروت كوب

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه يزد / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سجاد

سجاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
شاكريان

شاكريان

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
كمالى

كمالى

زمين شناسي / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ميرجليلى

ميرجليلى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفر پور بغداداباد

جعفر پور بغداداباد

علوم ورزشي / دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حيرانى

حيرانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خراسانى

خراسانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سميعى على آباد

سميعى على آباد

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله حايري -ميبد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رزاقى بهابادى

رزاقى بهابادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چمنى

چمنى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ميرحسينى

ميرحسينى

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كاظمى اسكرى

كاظمى اسكرى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سالارى

سالارى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صدريان

صدريان

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملكيان بهابادى

ملكيان بهابادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان بنادكى

دهقان بنادكى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
افشار

افشار

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع رشكوئيه

زارع رشكوئيه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فخرابادى

فخرابادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
شريفى زاد

شريفى زاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دمبوسى

دمبوسى

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلاحتى

فلاحتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پوراكبرى

پوراكبرى

مهندسي پزشکي - دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دهقان منشادى

دهقان منشادى

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه يزد / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جزينى درچه

جزينى درچه

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده محمد آبادى

ابراهيم زاده محمد آبادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حبوباتى

حبوباتى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
دهقان منشادى

دهقان منشادى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
على حمزه

على حمزه

زيست فناوري / دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی