رزن

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر رزن

شهبازى مطلوب الهه

شهبازى مطلوب الهه

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نامدارى حسن

نامدارى حسن

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عبدى بهمن

عبدى بهمن

مهندسي نفت / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
شيخى ديدار زهرا

شيخى ديدار زهرا

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سوارى محمدحسن

سوارى محمدحسن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
فيلى محمد

فيلى محمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يارياب على اصغر

يارياب على اصغر

علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
توحيدى نافع محمدصادق

توحيدى نافع محمدصادق

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عزيزى حرمت مهدى

عزيزى حرمت مهدى

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سبحانى حسن

سبحانى حسن

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پنجى شهپر فاطمه

پنجى شهپر فاطمه

حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
كريمى نوشاد

كريمى نوشاد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدى متقى

احمدى متقى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محبى

محبى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دادرسى

دادرسى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صفرى توانا

صفرى توانا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عرب زاده

عرب زاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانى يگانه

رحمانى يگانه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
برقرارى

برقرارى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
تفريشى

تفريشى

مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طيبى موسى پور

طيبى موسى پور

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لطيفى

لطيفى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رضايى فردى

رضايى فردى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جلوه

جلوه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ميرزائيان

ميرزائيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رجبى عالى

رجبى عالى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قنبرى يكتافرد

قنبرى يكتافرد

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدى پيرايش

محمدى پيرايش

علوم قران وحديث / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شاكرى

شاكرى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
طريقى حسن پور

طريقى حسن پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بهرامى

بهرامى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
ناصرى

ناصرى

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
وكيلى

وكيلى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
كريمى نيك

كريمى نيك

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
حبيبى برازنده

حبيبى برازنده

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاكرى

شاكرى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسنى

حسنى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صريحى كامل

صريحى كامل

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نظرى نژاد

نظرى نژاد

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
طاهرلوئى

طاهرلوئى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اكبرى يمنى

اكبرى يمنى

جغرافيا / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محققى

محققى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بيگلربيگى

بيگلربيگى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي قم / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ميرزايى پروانه

ميرزايى پروانه

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نصيرى فرود

نصيرى فرود

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رجبلو

رجبلو

مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خوش بين

خوش بين

بهداشت موادغذايي / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدرتى گلزار

قدرتى گلزار

مديريت مناطق خشک وبياباني / دانشگاه اردکان / شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
يوسفى

يوسفى

علوم قران وحديث / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جعفرى هنرمند

جعفرى هنرمند

زيست فناوري / دانشگاه مراغه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرادخانى

مرادخانى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی