ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ملاير

شوبيرى پرنيان السادات

شوبيرى پرنيان السادات

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
دادور امير على

دادور امير على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
سليمانى نگين

سليمانى نگين

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رحمانى محمدحسين

رحمانى محمدحسين

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
اجاقوند محمد

اجاقوند محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تركمن حسين

تركمن حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مختارجوزانى فاطمه

مختارجوزانى فاطمه

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بيگى محدثه

بيگى محدثه

علوم ارتباطات اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قياسوند محمد

قياسوند محمد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
گل قيصرى حسن

گل قيصرى حسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عزيزى محمد صادق

عزيزى محمد صادق

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصيرى على

نصيرى على

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
اسدى حسين

اسدى حسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسين خانى زهرا

حسين خانى زهرا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
چرمچى اميرحسين

چرمچى اميرحسين

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسينى راضيه

حسينى راضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
چهاردولى مريم

چهاردولى مريم

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

7سال کانونی / 150 آزمون

ریاضی
روستايى شكوفه

روستايى شكوفه

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / تربيت معلم-بومي استان همدان

5سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
فرهادى مريم

فرهادى مريم

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عسگرى محسن

عسگرى محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادى مصطفى

مرادى مصطفى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عزيزى داويجانى محدثه

عزيزى داويجانى محدثه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كهكدانى فاطمه

كهكدانى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسبقيان مياندوآب عليرضا

اسبقيان مياندوآب عليرضا

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عسگرى مهدى

عسگرى مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
الوند فاطمه

الوند فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
اسد ملايرى مريم

اسد ملايرى مريم

اموزش جغرافيا / دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفائى زهرا

صفائى زهرا

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدى جوزانى محمد

احمدى جوزانى محمد

دبيري علوم اجتماعي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سلطانى فاطمه

سلطانى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فارسى بهناز

فارسى بهناز

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بهزادى نجمه

بهزادى نجمه

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پاكبين شكيبا

پاكبين شكيبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بيات نرجس

بيات نرجس

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اميرى داويجانى زهرا

اميرى داويجانى زهرا

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حمزه لويى حسين

حمزه لويى حسين

حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
تركمن محسن

تركمن محسن

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
محبى نيا كيميا

محبى نيا كيميا

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نورى مبينا

نورى مبينا

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رستمى مريم

رستمى مريم

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
على كرمى مهدى

على كرمى مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضايى مرضيه

رضايى مرضيه

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عبدلى زهرا

عبدلى زهرا

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمى امير حسين

ابراهيمى امير حسين

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حسينى هومن

حسينى هومن

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تركمان اسدى مهسا

تركمان اسدى مهسا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
احمدوند نگين

احمدوند نگين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
اسماعيلى ابوالفضل

اسماعيلى ابوالفضل

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نوروزى ابوالفضل

نوروزى ابوالفضل

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدى زهرا

احمدى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
قياسوند سجاد

قياسوند سجاد

مهندسي برق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
تركاشوند عليرضا

تركاشوند عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدى ملايرى ريحانه

احمدى ملايرى ريحانه

زبان وادبيات عربي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پاشايى اميرحسين

پاشايى اميرحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدوند شاهوردى على

احمدوند شاهوردى على

مهندسي دريا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اصفهانى محمد صادق

اصفهانى محمد صادق

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نصيرپور مهدى

نصيرپور مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صفى رضا

صفى رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
كرمى زهرا

كرمى زهرا

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عباسى سعيد

عباسى سعيد

مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
گودرزى شهره

گودرزى شهره

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ننجى محمد

ننجى محمد

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
روزبهانى سحر

روزبهانى سحر

علوم تربيتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شيرزادى شكوفه

شيرزادى شكوفه

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امانى مهدى

امانى مهدى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زند عباس آبادى على

زند عباس آبادى على

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
تقوى فاطمه

تقوى فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
تيمورى محمد رضا

تيمورى محمد رضا

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تاجبخش ريحانه

تاجبخش ريحانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
اكبرى على

اكبرى على

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مومن زاده مهسا

مومن زاده مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
مرادى فر گلناز

مرادى فر گلناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پيرحياتى شكوفه

پيرحياتى شكوفه

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كرمى جورابى

كرمى جورابى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
احمدوند

احمدوند

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
غياثوند

غياثوند

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملكى

ملكى

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
وليئى

وليئى

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سليمانى

سليمانى

روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بتويى

بتويى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
عزيز محمدى

عزيز محمدى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
فيوضى

فيوضى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حمزه لوى

حمزه لوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پيرحياتى

پيرحياتى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
ساوجى

ساوجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملكى

ملكى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سبزى

سبزى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موسوى

موسوى

مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه

8سال کانونی / 167 آزمون

ریاضی
نامدار

نامدار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ظاهرى

ظاهرى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ايمانى

ايمانى

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كوليوند

كوليوند

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تقوايى

تقوايى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سعدى

سعدى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرمستى

سرمستى

مهندسي علمي -کاربردي عمران / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضا حسين آبادى

رضا حسين آبادى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
تاج بخش

تاج بخش

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عادلى

عادلى

مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
تركمان پرى

تركمان پرى

حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
يارمحمدى

يارمحمدى

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسينى

حسينى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

8سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
ولى پور

ولى پور

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شاه محمدى

شاه محمدى

مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غياثوند

غياثوند

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
كوليوند سالوكى

كوليوند سالوكى

مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
بهادرى

بهادرى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رستمى شريف آبادى

رستمى شريف آبادى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمديان

محمديان

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نبئى

نبئى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
روزبهانى

روزبهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حمزه لويى

حمزه لويى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
علمى

علمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
رفيعى

رفيعى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خدادادى جوكار

خدادادى جوكار

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قهرى

قهرى

روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

7سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
تقوايى

تقوايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كارگر

كارگر

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سياهوشى

سياهوشى

علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
كاظمى

كاظمى

حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شاكرى مقدم

شاكرى مقدم

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جوكار

جوكار

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
كارگشا

كارگشا

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
كتابى

كتابى

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رضايى تبار

رضايى تبار

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ميرمحمدى

ميرمحمدى

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

8سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شيراوند

شيراوند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيشانى فراهانى

كيشانى فراهانى

مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

علوم ورزشي / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بيات

بيات

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بانو نژاد قنبرى

بانو نژاد قنبرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مهرابى

مهرابى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فراهانى

فراهانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ميرزايى ازندريانى

ميرزايى ازندريانى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زنديه

زنديه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسفنديارى

اسفنديارى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اوليائى

اوليائى

مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
لطفى

لطفى

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
مفوض

مفوض

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
وفايى راد

وفايى راد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
تركاشوند

تركاشوند

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طجرى

طجرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زند

زند

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشارى

افشارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عابدى

عابدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رسولى جوكار

رسولى جوكار

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

8سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
عسگرى

عسگرى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قمرى

قمرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ترك

ترك

مديريت بازرگاني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نصرآبادى

نصرآبادى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ماله مير

ماله مير

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بداغى

بداغى

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
يارمحمد

يارمحمد

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زنگنه

زنگنه

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شادمان

شادمان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
كاويانى

كاويانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
تركمان

تركمان

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
حمزه لويى

حمزه لويى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسايى

موسايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قربانى

قربانى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فاريابى

فاريابى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
طوافى

طوافى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تركمن

تركمن

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كلهرى

كلهرى

زمين شناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

دبيري زيست شناسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
كشكولى

كشكولى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
اسمعيلى

اسمعيلى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سبزوارى

سبزوارى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تركزبان

تركزبان

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شفيعى

شفيعى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خانى

خانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
درخشان فرد

درخشان فرد

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طالبى

طالبى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تركمان پرى

تركمان پرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عليمرادى

عليمرادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شيرى

شيرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بداغى

بداغى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عباسى كسبى

عباسى كسبى

مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوى

موسوى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رهنما

رهنما

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رحيمى

رحيمى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چهاردولى

چهاردولى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضايى نژاد

رضايى نژاد

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مرادى داويجانى

مرادى داويجانى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهديان

مهديان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فخيمى

فخيمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
چگينى

چگينى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اوليايى

اوليايى

علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امينى

امينى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
ميرزائى ازندريانى

ميرزائى ازندريانى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آذرهمايون

آذرهمايون

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
حيدررضايى

حيدررضايى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
يارمحمدتوسكى

يارمحمدتوسكى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدى كندلان

احمدى كندلان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جانجان

جانجان

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آزادى مقدم

آزادى مقدم

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
بشيرى

بشيرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
روزبهانى

روزبهانى

مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تاج ميرى

تاج ميرى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عليمراديان

عليمراديان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
روزبهانى

روزبهانى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدى

عبدى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاتمى

حاتمى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بابايى

بابايى

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين / غيرانتفاعي

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ونايى

ونايى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شبيرى

شبيرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چهاردولى

چهاردولى

مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
براتى

براتى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورمتقى

پورمتقى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سبزوار

سبزوار

فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
چهاردولى

چهاردولى

فيزيک / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صباغ

صباغ

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهروزى

بهروزى

فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيرالوند

بيرالوند

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
احمدوند

احمدوند

فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بيگلرى

بيگلرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جافرى

جافرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ميرزايى

ميرزايى

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لشينى

لشينى

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
تقى زاده

تقى زاده

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خدارحمى

خدارحمى

فيزيک / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فتح الهى

فتح الهى

بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
يونسى

يونسى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدبيگى

محمدبيگى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جوكار

جوكار

زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصيرى

نصيرى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مصلحين

مصلحين

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
روزبهانى

روزبهانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زهره وند

زهره وند

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كوليوند

كوليوند

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حمزه لويى

حمزه لويى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی