ملاير

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ملاير

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
شوبيرى پرنيان السادات تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 5سال از سوم راهنمايي 101
دادور امير على تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 9سال از چهارم دبستان 128
سليمانى نگين ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 64
رحمانى محمدحسين ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال از دوم دبيرستان 47
اجاقوند محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
تركمن حسين ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 46
مختارجوزانى فاطمه ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 2سال از سوم دبيرستان 44
قياسوند محمد تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 34
گل قيصرى حسن تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 60
اسدى حسين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 33
حسين خانى زهرا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
چرمچى اميرحسين تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران 4سال از اول دبيرستان 78
چهاردولى مريم ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 7سال از اول راهنمايي 150
فرهادى مريم انسانی حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى مصطفى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 49
عزيزى داويجانى محدثه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
الوند فاطمه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 7سال از اول راهنمايي 144
سلطانى فاطمه انسانی روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 31
فارسى بهناز ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 39
بهزادى نجمه انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
پاكبين شكيبا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 81
بيات نرجس انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 26
اميرى داويجانى زهرا ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 3سال از دوم دبيرستان 54
حمزه لويى حسين انسانی حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 36
تركمن محسن ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 58
نورى مبينا انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 40
رستمى مريم انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 26
على كرمى مهدى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 19
رضايى مرضيه انسانی حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 3سال از دوم دبيرستان 46
ابراهيمى امير حسين انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
حسينى هومن ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 19
تركمان اسدى مهسا ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 75
احمدوند نگين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اراک 6سال از دوم راهنمايي 106
اسماعيلى ابوالفضل انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 37
نوروزى ابوالفضل تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بم / روزانه دانشگاه علوم پزشکي بم 3سال از دوم دبيرستان 52
احمدى زهرا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 6سال از دوم راهنمايي 104
قياسوند سجاد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه دانشگاه شاهد - تهران 2سال از سوم دبيرستان 28
تركاشوند عليرضا تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 51
پاشايى اميرحسين تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 50
اصفهانى محمد صادق ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
نصيرپور مهدى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال از دوم دبيرستان 44
صفى رضا ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
كرمى زهرا انسانی روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 36
عباسى سعيد ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش) 3سال از دوم دبيرستان 51
گودرزى شهره تجربی دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 4سال از اول دبيرستان 68
ننجى محمد انسانی روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 24
روزبهانى سحر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1سال از چهارم دبيرستان 26
شيرزادى شكوفه انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
امانى مهدى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 5سال از سوم راهنمايي 77
زند عباس آبادى على ریاضی مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 41
تقوى فاطمه انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
تيمورى محمد رضا انسانی حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 2سال از سوم دبيرستان 35
تاجبخش ريحانه تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 8سال از پنجم دبستان 111
اكبرى على ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 39
مومن زاده مهسا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 6سال از دوم راهنمايي 93
پيرحياتى شكوفه انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
كرمى جورابى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 57
احمدوند ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 2سال از سوم دبيرستان 32
غياثوند انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 21
كرمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 44
حبيبى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 22
ملكى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 3سال از دوم دبيرستان 49
وليئى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه دانشگاه اصفهان 1سال از چهارم دبيرستان 25
تيمورى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 1سال از چهارم دبيرستان 23
ميرزايى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 2سال از سوم دبيرستان 41
سليمانى انسانی روانشناسي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 3سال از دوم دبيرستان 50
بتويى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 50
ابراهيمى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 3سال از دوم دبيرستان 59
رضايى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 7سال از اول راهنمايي 135
رضائى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شيراز / روزانه دانشگاه صنعتي شيراز 1سال از چهارم دبيرستان 17
رضايى ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) 2سال از سوم دبيرستان 45
عباسى تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضايى انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 5سال از سوم راهنمايي 86
عزيز محمدى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 4سال از اول دبيرستان 74
فيوضى ریاضی مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) 3سال از دوم دبيرستان 63
حمزه لوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 45
پيرحياتى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 3سال از دوم دبيرستان 66
ساوجى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 22
ملكى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 32
سبزى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
موسوى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 8سال از پنجم دبستان 167
مرادى انسانی فقه وحقوق اسلامي / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم 1سال از چهارم دبيرستان 14
ظاهرى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
كوليوند انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار / روزانه دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار 1سال از چهارم دبيرستان 23
تقوايى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
سعدى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
كاظمى انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
سرمستى ریاضی مهندسي علمي -کاربردي عمران / اموزشکده محيطزيست کرج -سازمان حفاظت محيطزيست / روزانه آموزشکده محيط زيست كرج- سازمان حفاظت محيط 4سال از اول دبيرستان 59
جوكار انسانی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 40
رضا حسين آبادى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 4سال از اول دبيرستان 62
تاج بخش ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 38
عادلى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 2سال از سوم دبيرستان 40
تركمان پرى انسانی حسابداري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 10
يارمحمدى انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 25
حسينى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 8سال از پنجم دبستان 119
ولى پور ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 39
شاه محمدى تجربی مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران 1سال از چهارم دبيرستان 16
غياثوند انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 12
كوليوند سالوكى ریاضی مهندسي ايمني / دانشگاه صنعت نفت / روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) 2سال از سوم دبيرستان 37
بهادرى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رستمى شريف آبادى انسانی فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
محمديان انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال از چهارم دبيرستان 18
نبئى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
روزبهانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 58
حمزه لويى تجربی علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
علمى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 7سال از اول راهنمايي 111
رفيعى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
خدادادى جوكار ریاضی مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
قهرى تجربی روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه دانشگاه علامه طباطبايي - تهران 7سال از اول راهنمايي 56
تقوايى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 35
كارگر انسانی علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
سياهوشى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه قم / روزانه دانشگاه قم 2سال از سوم دبيرستان 30
كاظمى انسانی حقوق / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 26
شاكرى مقدم انسانی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 25
جوكار ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 3سال از دوم دبيرستان 51
كارگشا انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 14
كتابى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) 2سال از سوم دبيرستان 36
ميرمحمدى ریاضی مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 35
رحيمى تجربی علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه دانشكده علوم پزشكي شوشتر 8سال از پنجم دبستان 93
شيراوند ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
كيشانى فراهانى ریاضی مهندسي پليمر / دانشگاه گلستان -گرگان / روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 2سال از سوم دبيرستان 39
حيدرى انسانی علوم ورزشي / دانشگاه اراک / شبانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 29
بيات ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 2سال از سوم دبيرستان 24
بانو نژاد قنبرى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 43
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 5سال از سوم راهنمايي 89
مهرابى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
فراهانى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 27
ميرزايى ازندريانى ریاضی مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 16
زنديه تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 42
اسفنديارى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 26
رحيمى ریاضی مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 33
اوليائى انسانی مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) 2سال از سوم دبيرستان 31
لطفى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال از اول دبيرستان 59
مفوض ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز 3سال از دوم دبيرستان 48
عباسى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 33
كريمى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 1سال از چهارم دبيرستان 10
وفايى راد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
تركاشوند انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 26
طجرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
زند تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
افشارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال از سوم دبيرستان 35
عابدى ریاضی مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه دانشگاه صنعتي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمودى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 2سال از سوم دبيرستان 36
رسولى جوكار ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 8سال از پنجم دبستان 114
عسگرى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 37
قمرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
ترك ریاضی مديريت بازرگاني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 16
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال از اول دبيرستان 69
نصرآبادى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / روزانه دانشگاه اراک 2سال از سوم دبيرستان 35
ماله مير تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 56
بداغى تجربی علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 3سال از دوم دبيرستان 33
رضايى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 44
يارمحمد انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 14
زنگنه ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
شادمان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 35
كاويانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 45
تركمان ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 6سال از دوم راهنمايي 97
حمزه لويى تجربی هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد 2سال از سوم دبيرستان 37
موسايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 4سال از اول دبيرستان 65
قربانى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 17
رحيمى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
فاريابى ریاضی مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 23
طوافى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 26
تركمن ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18
كريمى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 16
كلهرى تجربی زمين شناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 2سال از سوم دبيرستان 40
محمدى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال از چهارم دبيرستان 15
قاسمى تجربی مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 25
موسوى ریاضی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 49
كريمى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 23
كشكولى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 76
اسمعيلى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 48
سبزوارى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 1سال از چهارم دبيرستان 23
تركزبان تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند) 4سال از اول دبيرستان 87
شفيعى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 13
ابراهيمى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 3سال از دوم دبيرستان 46
خانى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 26
درخشان فرد ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
طالبى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
تركمان پرى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 19
زارعى ریاضی مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
احمدى ریاضی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 18
رضايى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 21
اميرى تجربی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 33
عليمرادى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه دانشگاه صنعتي كرمانشاه 4سال از اول دبيرستان 57
ميرزايى تجربی اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه 2سال از سوم دبيرستان 33
شيرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 41
نظرى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال از دوم دبيرستان 59
بداغى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 40
عباسى كسبى تجربی مديريت خدمات بهداشتي درماني / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 26
موسوى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 38
رهنما تجربی علوم وصنايع غذايي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 3سال از دوم دبيرستان 46
رحيمى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 19
چهاردولى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
رضايى نژاد تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 1سال از چهارم دبيرستان 24
مرادى داويجانى تجربی روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 33
مهديان ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 30
فخيمى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 1سال از چهارم دبيرستان 17
سليمانى ریاضی مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد 3سال از دوم دبيرستان 47
چگينى ریاضی مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) 1سال از چهارم دبيرستان 18
امينى ریاضی مهندسي شهرسازي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد 3سال از دوم دبيرستان 44
ميرزائى ازندريانى انسانی علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم (محل تحصيل ملاير) 1سال از چهارم دبيرستان 18
آذرهمايون تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 8سال از پنجم دبستان 125
حيدررضايى ریاضی فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 37
يارمحمدتوسكى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه 1سال از چهارم دبيرستان 18
روزبهانى تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 1سال از چهارم دبيرستان 22
احمدى كندلان تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 24
جانجان تجربی روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 23
آزادى مقدم ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 3سال از دوم دبيرستان 54
بشيرى ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 30
روزبهانى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 24
تاج ميرى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اراک 1سال از چهارم دبيرستان 26
عليمراديان ریاضی مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 35
روزبهانى تجربی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) 1سال از چهارم دبيرستان 15
عبدى تجربی حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 26
حاتمى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي - تهران 5سال از سوم راهنمايي 90
احمدوند تجربی بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد) 2سال از سوم دبيرستان 45
ونايى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 2سال از سوم دبيرستان 34
شبيرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
چهاردولى ریاضی مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 31
براتى تجربی مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال از چهارم دبيرستان 20
پورمتقى تجربی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 4سال از اول دبيرستان 74
سبزوار ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 5سال از سوم راهنمايي 76
چهاردولى ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 37
صباغ تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 3سال از دوم دبيرستان 42
بهروزى ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 21
بيرالوند تجربی مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 8سال از پنجم دبستان 136
احمدوند ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 14
بيگلرى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 13
عظيمى ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
جافرى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) 1سال از چهارم دبيرستان 14
ميرزايى تجربی زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال از چهارم دبيرستان 18
تقى زاده ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 3سال از دوم دبيرستان 61
رحيمى ریاضی اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
مرادى تجربی مهندسي گياه پزشکي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 2سال از سوم دبيرستان 11
خدارحمى ریاضی فيزيک / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 37
فتح الهى تجربی بهداشت وبازرسي گوشت / دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل / شبانه دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل 3سال از دوم دبيرستان 66
يونسى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 2سال از سوم دبيرستان 13
جوكار تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه زابل / روزانه دانشگاه زابل 1سال از چهارم دبيرستان 15
نصيرى ریاضی رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 15
مصلحين تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 21
روزبهانى تجربی زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / شبانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 25
زهره وند تجربی مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 17
كوليوند تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير) 2سال از سوم دبيرستان 12
حمزه لويى تجربی مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه ملاير / روزانه دانشگاه ملاير 1سال از چهارم دبيرستان 18