همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر همدان

باسلى زاده سروش

باسلى زاده سروش

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
بيگ زاده مهراب

بيگ زاده مهراب

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عزيزى مراد حسن

عزيزى مراد حسن

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
قصابانى سمانه

قصابانى سمانه

بازيگري / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
محبى نظر احسان

محبى نظر احسان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سنگستانى نازنين

سنگستانى نازنين

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسينى زهرا سادات

حسينى زهرا سادات

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فريدونى محمدرضا

فريدونى محمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
على تاجر مهدى

على تاجر مهدى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
منظمى تبار سروش

منظمى تبار سروش

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جامه بزرگ مريم

جامه بزرگ مريم

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حاجى وليئى محمد حسين

حاجى وليئى محمد حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهانگيرى فاطمه

جهانگيرى فاطمه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
يونسى انيسه

يونسى انيسه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورهمتى سارا

پورهمتى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قاضى خانى مريم

قاضى خانى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بيات كيميا

بيات كيميا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طالبيان نيكى

طالبيان نيكى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدى امير حسين

محمدى امير حسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معالى محمد امين

معالى محمد امين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سپهرى وفا سعيد

سپهرى وفا سعيد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فلاحيان زهرا

فلاحيان زهرا

علوم ارتباطات اجتماعي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
صابريان رنجبر شكيبا

صابريان رنجبر شكيبا

حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شعبانى جواد

شعبانى جواد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شه دوست امير عباس

شه دوست امير عباس

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رسولى هانيه

رسولى هانيه

طراحي صنعتي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
صديقى پريناز

صديقى پريناز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمديان زهرا

محمديان زهرا

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
اميريان عرفان

اميريان عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ميرابيان پدرام

ميرابيان پدرام

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حدادى مهران

حدادى مهران

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
پور حسينى احسان

پور حسينى احسان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صفرى مجد محمد

صفرى مجد محمد

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ربيعيان امير حسين

ربيعيان امير حسين

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاجيلويى نژاد عرفان

حاجيلويى نژاد عرفان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تكرلى زهرا

تكرلى زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلطانى راد على

سلطانى راد على

علوم کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قهرمانى رومينا

قهرمانى رومينا

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
فريدونى مهسا

فريدونى مهسا

مديريت جهانگردي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
كريمى بيامه كيانا

كريمى بيامه كيانا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
برجى فاطمه

برجى فاطمه

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رزاقى عدنان

رزاقى عدنان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرمرچى نيا سبا

مرمرچى نيا سبا

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
سلطانى حبيب محمد سينا

سلطانى حبيب محمد سينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سبزه اى فاطمه

سبزه اى فاطمه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گودرزدشتى صدرا

گودرزدشتى صدرا

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
جعفرى على

جعفرى على

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اقباليان ليلى

اقباليان ليلى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباسى على

عباسى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحيمى مجد فاطمه

رحيمى مجد فاطمه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبى برومند حانيه

رجبى برومند حانيه

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قشلاقى تارا

قشلاقى تارا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
كوثرى آيدا

كوثرى آيدا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهيايى رامين

مهيايى رامين

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سيفى عرفان

سيفى عرفان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بابائى پور هليا

بابائى پور هليا

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
حاجى زين العابدينى زهرا

حاجى زين العابدينى زهرا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شه دوست اميرحسين

شه دوست اميرحسين

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
على اولى نرگس

على اولى نرگس

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
احمدوند مهرناز

احمدوند مهرناز

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زرينى سعيد

زرينى سعيد

حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نصرتى محمد مهدى

نصرتى محمد مهدى

مهندسي برق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبدالرسولى محمدحسين

عبدالرسولى محمدحسين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهرامى على رضا

بهرامى على رضا

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
بابايى مهرشاد

بابايى مهرشاد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضانيا مهشاد

رضانيا مهشاد

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شجاعى اميررهام

شجاعى اميررهام

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صاحب الزمانى اميد

صاحب الزمانى اميد

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
همدانى مسعود

همدانى مسعود

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طاهرى حميدرضا

طاهرى حميدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طاهرى ابادى على

طاهرى ابادى على

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
مصطفوى سيد محمد مهدى

مصطفوى سيد محمد مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شريفى على

شريفى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لعلى مريم

لعلى مريم

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عبدل عليرضا

عبدل عليرضا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ياورى بذل محمد سجاد

ياورى بذل محمد سجاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پيرويسى پونه

پيرويسى پونه

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
گل محمدى فواد

گل محمدى فواد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قمريان ثنا

قمريان ثنا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدى تقدير آذين

محمدى تقدير آذين

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
يوسفى سجاد

يوسفى سجاد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نوروزى مهسا

نوروزى مهسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوند وركانه محمد حسين

موسوند وركانه محمد حسين

حقوق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقيان فاطمه

صادقيان فاطمه

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جعفرى ياسمن

جعفرى ياسمن

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
هژير كمال مريم

هژير كمال مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رستم بيگى فاطمه

رستم بيگى فاطمه

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جعفر پور پيمان

جعفر پور پيمان

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدى مهدى

محمدى مهدى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اشتاد محمدصادق

اشتاد محمدصادق

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
آئينى نسا

آئينى نسا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورالعجل محدثه

پورالعجل محدثه

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ملكى فاطمه

ملكى فاطمه

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضوانى جلال نگار

رضوانى جلال نگار

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افشار مهدى

افشار مهدى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
توكلى نهاد مريم

توكلى نهاد مريم

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدى ستاره

محمدى ستاره

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قاسمى زهرا

قاسمى زهرا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
يگانگى آريا

يگانگى آريا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زارعى توانا بهنام

زارعى توانا بهنام

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
عطائى كمال زهرا

عطائى كمال زهرا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
كردى فاطمه

كردى فاطمه

مهندسي پليمر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قنبريان محدثه

قنبريان محدثه

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خاورزمينى حانيه

خاورزمينى حانيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسينى سيده عطيه

حسينى سيده عطيه

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصيرى مهر فاطمه

نصيرى مهر فاطمه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدى دهر محمدرضا

احمدى دهر محمدرضا

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سليمانيان سارينا

سليمانيان سارينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آزادبخت عليرضا

آزادبخت عليرضا

علوم کامپيوتر / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زارع فهيمه

زارع فهيمه

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رضايى فاطمه

رضايى فاطمه

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
ابراهيمى رمضانى صبا

ابراهيمى رمضانى صبا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عابدى زاده ايمان

عابدى زاده ايمان

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
محمدى نيلوفر

محمدى نيلوفر

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نوروزى مريم

نوروزى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهرامى رضا

بهرامى رضا

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بحيرائى محمد

بحيرائى محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سيلوارى نفيسه

سيلوارى نفيسه

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسدى پور زهرا

اسدى پور زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اشرفى آريا

اشرفى آريا

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نيكى خواه كيميا

نيكى خواه كيميا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جمشيديان صدف

جمشيديان صدف

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نفر محمد مهدى

نفر محمد مهدى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پاشايى اطهر حميد رضا

پاشايى اطهر حميد رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زمانى محمدامير

زمانى محمدامير

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سياهپور هانيه

سياهپور هانيه

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نبوى همدانى نغمه سادات

نبوى همدانى نغمه سادات

نوازندگي موسيقي ايراني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حميديه پوريا

حميديه پوريا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خداكرمى عليرضا

خداكرمى عليرضا

فيزيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صدفى محمد مجتبى

صدفى محمد مجتبى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مومن نوشرى پرنيان

مومن نوشرى پرنيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گماريان امير حسين

گماريان امير حسين

حقوق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آزادى منش زهرا

آزادى منش زهرا

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قشمى سيده هانيه

قشمى سيده هانيه

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بنى طرفى ياسمن

بنى طرفى ياسمن

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
خدادادى كهلان پرى تا

خدادادى كهلان پرى تا

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كريمى موقر محمد مهدى

كريمى موقر محمد مهدى

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
راشدى على

راشدى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صالحى زهرا

صالحى زهرا

مهندسي مکانيک / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كمالى عليرضا

كمالى عليرضا

مهندسي نساجي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدى فرزانه

محمدى فرزانه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمى هانيه

قاسمى هانيه

علوم قران وحديث / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فرجى عليرضا

فرجى عليرضا

حقوق / دانشگاه زنجان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
متقى موفق نفيسه

متقى موفق نفيسه

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بنجاب مهدى

بنجاب مهدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بشيرى زاهد روژان

بشيرى زاهد روژان

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ميرزاجانى يونس

ميرزاجانى يونس

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عبدالرحمنى فاطمه

عبدالرحمنى فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
كوثرى صفا عطيه

كوثرى صفا عطيه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفى نيا پويا

صفى نيا پويا

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
كانونى ثابت سارا

كانونى ثابت سارا

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پرچمى منصور حامد

پرچمى منصور حامد

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صادق پور محمدرضا

صادق پور محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
هاشمى امير عباس

هاشمى امير عباس

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گلبرگى حقگو سكينه

گلبرگى حقگو سكينه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
معتقد محمد رضا

معتقد محمد رضا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زرينى امير حسين

زرينى امير حسين

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منصورى صحت محمد مهدى

منصورى صحت محمد مهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بخشى زهرا

بخشى زهرا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدى حانيه

عبدى حانيه

پزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منوچهريان حسن

منوچهريان حسن

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
شعبانى امير محمد

شعبانى امير محمد

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمد خانى محمد حسين

محمد خانى محمد حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
سيفى مريم

سيفى مريم

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سادات سيده زهرا

سادات سيده زهرا

مطالعات ارتباطي وفناوري اطلاعات / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ايپكى جو صادق

ايپكى جو صادق

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زنگنه سپيده

زنگنه سپيده

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مخدومى زهرا

مخدومى زهرا

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
وحدتى امير حسين

وحدتى امير حسين

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شمسى معصومه

شمسى معصومه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فاميل تجزيه چى

فاميل تجزيه چى

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زنگنه

زنگنه

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حبيبى

حبيبى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رجائى

رجائى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزيزيان

عزيزيان

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شكرى صفا

شكرى صفا

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
افروزى منصور

افروزى منصور

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقى

صادقى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
نظرى جلال

نظرى جلال

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
الماسى

الماسى

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
كشورى شريف

كشورى شريف

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
كاشى نهنجى

كاشى نهنجى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مددى

مددى

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كمال وند

كمال وند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهيمى شوكيان

ابراهيمى شوكيان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خلوجينى

خلوجينى

ارتباطتصويري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
فريدى نباتى

فريدى نباتى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى دهر

احمدى دهر

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز / تربيت معلم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رضايى

رضايى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كاويانى راد

كاويانى راد

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نادربگى

نادربگى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مشايخى پور

مشايخى پور

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
صاحبان ملكى

صاحبان ملكى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
صفايى

صفايى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
يعقوبى

يعقوبى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
زمانى صفا

زمانى صفا

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حاجيان

حاجيان

فلسفه / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سبحانى

سبحانى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

حسابداري / دانشگاه اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امين منش

امين منش

اماروکاربردها / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
گليان

گليان

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما / مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور / روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
رحيمى افلاك

رحيمى افلاك

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رجبى

رجبى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صالح زاده

صالح زاده

دامپزشکي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مستقيمى

مستقيمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
كمره

كمره

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
كهيايى

كهيايى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحيميان

رحيميان

مهندسي صنايع / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
به خبر

به خبر

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سليمانى

سليمانى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شايگانى هنر

شايگانى هنر

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بخشايى شهربابكى

بخشايى شهربابكى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهرامى روان

بهرامى روان

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منوچهرى

منوچهرى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
تكرلى

تكرلى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سليمانى

سليمانى

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ايزدى

ايزدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصورى عزت

منصورى عزت

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امين

امين

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خدابنده لويى

خدابنده لويى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دلگرم

دلگرم

علوم تغذيه / دانشکده علوم پزشکي شوشتر / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
كوثرى

كوثرى

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بياتى

بياتى

مهندسي مکانيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فريد طلب

فريد طلب

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صادقيان

صادقيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بابايى لطفى

بابايى لطفى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حقيقت طالب

حقيقت طالب

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خدابنده لو

خدابنده لو

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهريان

طاهريان

طراحي پارچه / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
حيدرى

حيدرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سلطانى

سلطانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبدالهى نيكو

عبدالهى نيكو

فلسفه / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجفى

نجفى

مديريت بازرگاني / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنى

حسنى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آشفته

آشفته

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فتحى زادان

فتحى زادان

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسماعيلى

اسماعيلى

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهراملو

بهراملو

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / مناطق محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسين ابادى

حسين ابادى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نوريون

نوريون

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

حقوق / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
نايبى

نايبى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادجو همدانى

مرادجو همدانى

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
لطفى خجسته

لطفى خجسته

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خوشبخت

خوشبخت

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
باخترى

باخترى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ثابتى صالح

ثابتى صالح

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تيمورى

تيمورى

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مهر پور

مهر پور

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مرادى عزتى

مرادى عزتى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسدى

اسدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پوينده

پوينده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسن نژاد

حسن نژاد

مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
هيكلى

هيكلى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سيدى

سيدى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ايوبى

ايوبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رهگشا

رهگشا

بينايي سنجي / دانشگاه علوم پزشکي زاهدان / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قاسمى نيما

قاسمى نيما

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گروسيان

گروسيان

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مسكوك

مسكوك

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رفيع نيا

رفيع نيا

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
طاهرى طجر

طاهرى طجر

دامپزشکي / دانشگاه تهران / شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عوض بيگى

عوض بيگى

دامپزشکي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
صادقى هدايت

صادقى هدايت

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سحر خيز

سحر خيز

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اهور

اهور

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ذوالفقارى

ذوالفقارى

فلسفه وحکمت اسلامي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روناسى

روناسى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
روناسى

روناسى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ولدى

ولدى

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
لطفى

لطفى

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
فرجى

فرجى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهرامى شكيب

بهرامى شكيب

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبهرى

عبهرى

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي عمران / دانشگاه تبريز / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باقرى

باقرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دينى

دينى

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
چهاردولى

چهاردولى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حق شناس

حق شناس

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سماواتيان

سماواتيان

مهندسي برق / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرامرزى گل چين

فرامرزى گل چين

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شكيبانيا

شكيبانيا

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منصورى عبد

منصورى عبد

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فخيمى اكمل

فخيمى اكمل

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رحيمى يگانه

رحيمى يگانه

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدى مشعوف

احمدى مشعوف

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بهرامى

بهرامى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ديدارى مهوار

ديدارى مهوار

علوم تربيتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پيريان

پيريان

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
نظرى آرا

نظرى آرا

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يوسفيان

يوسفيان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فخرايى

فخرايى

مهندسي عمران / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
آژده

آژده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاروق

فاروق

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بياتى

بياتى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمى پور

قاسمى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
سلطانى سرمد

سلطانى سرمد

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شمايلى

شمايلى

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قربانى

قربانى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
يوسفيان

يوسفيان

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروزى

نوروزى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سپهر سيد قاسمى

سپهر سيد قاسمى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سيفى زارعى

سيفى زارعى

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جوهركش

جوهركش

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قربانى واقعى

قربانى واقعى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهربانى

مهربانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
كلهرى

كلهرى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تجزه چى

تجزه چى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سيفى

سيفى

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
اميرى بنياد

اميرى بنياد

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شايگان مشفق

شايگان مشفق

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نورى

نورى

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خالرى پيمان

خالرى پيمان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زندى نامدار

زندى نامدار

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پيشه ور حسابى

پيشه ور حسابى

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جمشيدى فر

جمشيدى فر

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
داورى نژاد

داورى نژاد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تركمان

تركمان

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي سهند-تبريز / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
توكلى ميهن

توكلى ميهن

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جشنانى

جشنانى

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي مالک اشتر / شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خزاعى صبور

خزاعى صبور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اصلانى

اصلانى

مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ظهيرنيا

ظهيرنيا

مهندسي معماري / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لباف

لباف

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
رجبى حقگو

رجبى حقگو

زبان وادبيات عربي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باخدا

باخدا

نقاشي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
ميرزايى پارسا

ميرزايى پارسا

علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زيورى رنجبر

زيورى رنجبر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
گروسيان

گروسيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

دامپزشکي / دانشگاه اروميه / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نرگسى

نرگسى

علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جبارى مهربان

جبارى مهربان

زيست فناوري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
معصومى

معصومى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چهاردولى

چهاردولى

نقاشي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
حجازى پور

حجازى پور

علوم قران وحديث / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زارعى

زارعى

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علومى

علومى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اسد بيگى

اسد بيگى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سياهوشى

سياهوشى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اميرى

اميرى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عظيمى

عظيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه واقع درتهران

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقيان

صادقيان

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ارجى پور

ارجى پور

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقريه

باقريه

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اشرفى پور

اشرفى پور

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رزاقى

رزاقى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سورى

سورى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نعمتى بهار

نعمتى بهار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
كلاهچى

كلاهچى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قاسمى نسب

قاسمى نسب

مهندسي معماري / دانشگاه هنراسلامي تبريز / روزانه-پذيرش از برادران

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ظهير نژاد

ظهير نژاد

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
انصارى

انصارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ساغريچيان

ساغريچيان

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مقدس

مقدس

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حكيمى

حكيمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
كرمى فرد

كرمى فرد

مهندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضائيان

رضائيان

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
موچشى

موچشى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فضلى

فضلى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جليليان

جليليان

مهندسي معماري / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حيدر شعارى

حيدر شعارى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسينلو

حسينلو

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
همائى لطف

همائى لطف

مهندسي مکانيک / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مظاهرى

مظاهرى

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ربانى يكتا

ربانى يكتا

مديريت دولتي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نوريه

نوريه

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مرتضايى

مرتضايى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طاهرى

طاهرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خدابخشيان

خدابخشيان

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

مهندسي شيمي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفرى برزيده

صفرى برزيده

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معصومى

معصومى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
روحانى

روحانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اميدى راد

اميدى راد

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اسدى عزيز آبادى

اسدى عزيز آبادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شاهبداغى

شاهبداغى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ترابى

ترابى

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهرام گويا

بهرام گويا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مقام محمودى

مقام محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضوانى جلال

رضوانى جلال

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سپهرى

سپهرى

علوم سياسي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسينى درافشان

حسينى درافشان

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبداله زاده

عبداله زاده

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سيفى

سيفى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قنديان

قنديان

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رفتارى

رفتارى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شير افكن

شير افكن

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هدايتى

هدايتى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بيرامى نيا

بيرامى نيا

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كيهانى كمال

كيهانى كمال

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابوالمعالى

ابوالمعالى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دشتيان

دشتيان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نبوى همدانى

نبوى همدانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سابعى

سابعى

علوم تغذيه / موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد / غيرانتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمد خانى

محمد خانى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عباسى

عباسى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مرادى مرادپور

مرادى مرادپور

مهندسي عمران / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
درويشى

درويشى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
باب الحوائجى

باب الحوائجى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نظرى دلجو

نظرى دلجو

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جلال ونديان

جلال ونديان

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان همدان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شهلايى سيد حسنى

شهلايى سيد حسنى

مهندسي شيمي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شهريارى

شهريارى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طالبى

طالبى

مهندسي نفت / دانشکده فني ومهندسي گرمسار / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
تاجداريان

تاجداريان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
طباطبائى مهر

طباطبائى مهر

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نانكلى

نانكلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
كوكبى بصير

كوكبى بصير

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
يارم طاقلو

يارم طاقلو

مهندسي معماري / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شااحمدى

شااحمدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمودى

محمودى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فضائلى امجد

فضائلى امجد

زبان وادبيات عربي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جابرى

جابرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زنگنه

زنگنه

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ستارى

ستارى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فتاحى زعيم

فتاحى زعيم

علوم تربيتي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
شريعتى نژاد

شريعتى نژاد

علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بلورچى

بلورچى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
احقر

احقر

روانشناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طلعتى امين

طلعتى امين

علوم سياسي / دانشگاه گيلان -رشت / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
لاهوتى

لاهوتى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زنگنه

زنگنه

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گيلان دوست

گيلان دوست

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
كريميان

كريميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدبيگى

اسدبيگى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عقيقى

عقيقى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عطارد

عطارد

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عربى

عربى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رحيمى منظم

رحيمى منظم

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
سره وندى

سره وندى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
معالى

معالى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي برق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهراميان

بهراميان

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قهرمانى

قهرمانى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سنگى

سنگى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوروزى نيا

نوروزى نيا

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمد خانى

احمد خانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بابايى

بابايى

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معماريان

معماريان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شمس والا

شمس والا

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شادفر

شادفر

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زارعى كوشيار

زارعى كوشيار

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پشمكيان

پشمكيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

8سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
شفق

شفق

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
روشن

روشن

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرهادى زاده

فرهادى زاده

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ياورى بذل

ياورى بذل

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گلابتونچى

گلابتونچى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نديمى

نديمى

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسينى فرد

حسينى فرد

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طريقتى شايسته

طريقتى شايسته

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سردارى بذل

سردارى بذل

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خدمتى واشورى

خدمتى واشورى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دهقانپور

دهقانپور

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علوى نيا

علوى نيا

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
صابريون

صابريون

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
بيان خمجينى

بيان خمجينى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خانيان پيروز

خانيان پيروز

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اصانلو

اصانلو

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مهندسي برق / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دوست پرست

دوست پرست

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تجره

تجره

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
شكرى

شكرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
چلوئيان

چلوئيان

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سپهرى نيا

سپهرى نيا

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسدبگى

اسدبگى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حمزه پور

حمزه پور

علوم سياسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
ابوالحسنى

ابوالحسنى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مهندسي شيمي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نيكو خوى

نيكو خوى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
پور مجاهد

پور مجاهد

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امينى اقليم

امينى اقليم

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرايى

سرايى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ديارى

ديارى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

مهندسي عمران / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اهور

اهور

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
يوسف وند

يوسف وند

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوربخش

نوربخش

علوم ومهندسي اب / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خاكى زاده

خاكى زاده

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اورامن

اورامن

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عبدالهى نيكو

عبدالهى نيكو

مهندسي مکانيک / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
طبيبى

طبيبى

مهندسي پليمر / دانشگاه بناب / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ترابى

ترابى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قراگوزلو

قراگوزلو

مهندسي عمران / مجتمع اموزش عالي سراوان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نيكو خوى

نيكو خوى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شفائى مهر

شفائى مهر

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

روانشناسي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عزالدين

عزالدين

رياضيات وکاربردها / دانشگاه سمنان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رنجبر

رنجبر

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران / دانشگاه زابل / روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طبقيان

طبقيان

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
معصومى جلال

معصومى جلال

فيزيک مهندسي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نادرى سرشت

نادرى سرشت

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسينى

حسينى

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نيازى مقدم

نيازى مقدم

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
همراه جو

همراه جو

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حيدرى

حيدرى

علوم کامپيوتر / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بحيرائى

بحيرائى

حسابداري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سنگرى گلزار

سنگرى گلزار

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صاحبى

صاحبى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
طاوسى

طاوسى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بياتيان

بياتيان

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دلارام

دلارام

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمالى

كمالى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
بختيارى

بختيارى

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نقى زاده حسنوند

نقى زاده حسنوند

علوم تربيتي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طهماسبى معز

طهماسبى معز

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فدايى

فدايى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ميرزائى

ميرزائى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زابلى

زابلى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كاظمى

كاظمى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آبسالان

آبسالان

روانشناسي / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الوندى نيك

الوندى نيك

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خليلى

خليلى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سرو عزيزى نيكو

سرو عزيزى نيكو

علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
محمدى دوست

محمدى دوست

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
فقيه دانا

فقيه دانا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباسپور

عباسپور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

مهندسي شيمي / دانشگاه بجنورد / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي / دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افشارنيا

افشارنيا

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
قادرى

قادرى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ظهير نيا

ظهير نيا

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قاسميان

قاسميان

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رنجبران

رنجبران

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسمى وقار

قاسمى وقار

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
يوسفى ايورفى

يوسفى ايورفى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خضريان

خضريان

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بهرامى خرم

بهرامى خرم

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ژاله

ژاله

مهندسي صنايع / مرکزاموزش عالي لار / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سالوند

سالوند

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سمواتى

سمواتى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تيمورزاده

تيمورزاده

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شير عليپور

شير عليپور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فلاح

فلاح

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
تجره

تجره

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
همايونى سرور

همايونى سرور

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
وفايى

وفايى

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بودلايى

بودلايى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اميرى

اميرى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
افشار

افشار

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ختار

ختار

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
الهيارى

الهيارى

علوم کامپيوتر / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حبيبيانى زند

حبيبيانى زند

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خدابنده لو

خدابنده لو

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شعبانى

شعبانى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فرزانه فر

فرزانه فر

مهندسي معماري / موسسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو-اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

زيست فناوري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خاكى زاده

خاكى زاده

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادى قدس

مرادى قدس

مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حضرتى

حضرتى

مهندسي معدن / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شيرى

شيرى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي معدن / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسدى

اسدى

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ربانى

ربانى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عافيتى فيض

عافيتى فيض

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صلصالى

صلصالى

مهندسي شهرسازي / دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دهقانى

دهقانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكبرى جهانى

اكبرى جهانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسديان

اسديان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دژگرد

دژگرد

مهندسي بهداشت محيط / دانشکده علوم پزشکي تربت جام / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فلاحى پور

فلاحى پور

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خوش حساب

خوش حساب

علوم ومهندسي اب / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شايسته كار

شايسته كار

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غلامى

غلامى

مهندسي صنايع / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورعراقيان

پورعراقيان

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستم پور

رستم پور

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

فيزيک / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فيض برازنده

فيض برازنده

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دلاورى

دلاورى

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آرتيمانى

آرتيمانى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
خدايارى

خدايارى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعيلى

اسماعيلى

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بيژنگى

بيژنگى

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بند على

بند على

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زرين

زرين

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قيطرانى

قيطرانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كهيانى

كهيانى

مهندسي موادومتالورژي / مجتمع اموزش عالي گناباد / شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مرادى مروج

مرادى مروج

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دولت دوست

دولت دوست

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افشار فرنيا

افشار فرنيا

اماروکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
الوان

الوان

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

مهندسي شيلات / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جانپرورى

جانپرورى

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مرادى فضل

مرادى فضل

رياضيات وکاربردها / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هنرجو

هنرجو

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / شبانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قلى زاده

قلى زاده

زيست شناسي گياهي / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گيلان دوست

گيلان دوست

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلطانى نيا

سلطانى نيا

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرتضوى

مرتضوى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صباح نيا

صباح نيا

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شايسته منش

شايسته منش

مهندسي عمران / موسسه غيرانتفاعي عمران وتوسعه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
كيانى

كيانى

زيست فناوري / موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معصوميان

معصوميان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جلاليان

جلاليان

علوم ورزشي / مجتمع اموزش عالي دخترانه فاطميه نهاوند/ويژه خواهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرويزى شايسته

پرويزى شايسته

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعيدى

سعيدى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اهن بر

اهن بر

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گودرزى

گودرزى

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
طاهرى جبيب

طاهرى جبيب

مهندسي مرتع وابخيزداري / دانشگاه ايلام / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چهاردولى

چهاردولى

فيزيک / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسنى

حسنى

علوم ومهندسي خاک / دانشگاه ملاير / شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خانلرى

خانلرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شكريان

شكريان

علوم اقتصادي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سرمدى پور

سرمدى پور

زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سيدى تبار

سيدى تبار

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پاى رنج

پاى رنج

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طاعتى غفور

طاعتى غفور

علوم قران وحديث / دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بيگ محمدى

بيگ محمدى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ده پهلوان

ده پهلوان

زمين شناسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ميرابيان

ميرابيان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امامى

امامى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفرى پور

جعفرى پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شكرى

شكرى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سپهر

سپهر

مهندسي فضاي سبز / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قديمى

قديمى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قمريان

قمريان

مهندسي علوم دامي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مالمير

مالمير

مهندسي علوم دامي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تسليمى

تسليمى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولى

رسولى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باب الحوائجى

باب الحوائجى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پارسايى بهمنش

پارسايى بهمنش

ترويج واموزش کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروى زاده

خسروى زاده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رستمى

رستمى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
اقدسى مقدم

اقدسى مقدم

زيست شناسي سلولي ومولکولي / موسسه غيرانتفاعي نوردانش -ميمه / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وليان

وليان

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خليلى احمر

خليلى احمر

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومى نهاد

معصومى نهاد

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -واحدهمدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نيازى وحدتى

نيازى وحدتى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سماواتيان

سماواتيان

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اردلانى

اردلانى

اقيانوس شناسي / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی