خمين

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر خمين

شريفى سيداحمدرضا

شريفى سيداحمدرضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قاسمى رضا

قاسمى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شمسى اميرمحمد

شمسى اميرمحمد

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افضلى محمد

افضلى محمد

مهندسي عمران / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضايى مرضيه

رضايى مرضيه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورمحمد اميرمسعود

پورمحمد اميرمسعود

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدى رضا

محمدى رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرجى فائزه

فرجى فائزه

فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
افشاريان محسن

افشاريان محسن

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سرمدى على

سرمدى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ايرانشاهى مهديه

ايرانشاهى مهديه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
رضايى فايزه

رضايى فايزه

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اكبرى

اكبرى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
غلامى

غلامى

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زيدى

زيدى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / مناطق محروم-بومي استان مرکزي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خليلى

خليلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحمانى

رحمانى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
عابدى

عابدى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رجبيان

رجبيان

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مختارى

مختارى

اموزش کودکان استثنايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طاهرى

طاهرى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خمين / مناطق محروم-بومي خمين

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی