اراك

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر اراك

غفورى پرهام

غفورى پرهام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نجف خانى رضا

نجف خانى رضا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدى على

احمدى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدى جوزانى كيميا

محمدى جوزانى كيميا

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
توكلى الهه

توكلى الهه

مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدى حميدرضا

محمدى حميدرضا

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سوسن آبادى مبين

سوسن آبادى مبين

علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
‌لك نگار

‌لك نگار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شريفى

شريفى

حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ممولر سپيده

ممولر سپيده

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فهيم فرزان

فهيم فرزان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چاپارى فاطمه

چاپارى فاطمه

اموزش ياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
درودگر هزاوه عماد

درودگر هزاوه عماد

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسينى سيدمجيد

حسينى سيدمجيد

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
كمال آبادى فراهانى مبينا

كمال آبادى فراهانى مبينا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
غلامى تينا

غلامى تينا

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وليئى محمدامين

وليئى محمدامين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روستايى على

روستايى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باصر يزدان

باصر يزدان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عبادى سيدعلى

عبادى سيدعلى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
برزآبادى فراهانى على

برزآبادى فراهانى على

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجفى احسان

نجفى احسان

روانشناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رفيعى امين

رفيعى امين

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عباسى على

عباسى على

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زعفرى نيما

زعفرى نيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ميرداودى اخوان كيميا

ميرداودى اخوان كيميا

موزه / دانشگاه هنراصفهان / روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

هنر
منسوبى حسينى اميرحسين

منسوبى حسينى اميرحسين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بيات پارسا

بيات پارسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شيدائى منش

شيدائى منش

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدى دانيال

احمدى دانيال

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شهرجردى ميترا

شهرجردى ميترا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ربيعى محمدامين

ربيعى محمدامين

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حاجى باقرى مبينا

حاجى باقرى مبينا

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عشق الهى مبينا

عشق الهى مبينا

ارتباطتصويري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / شبانه

3سال کانونی / 50 آزمون

هنر
بنى جمالى سيدسامان

بنى جمالى سيدسامان

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فتحى مبين

فتحى مبين

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
يوسفى اصل ستار

يوسفى اصل ستار

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فراهانى حديثه

فراهانى حديثه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
طغرا ارشيا

طغرا ارشيا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
شاه آبادى محسن

شاه آبادى محسن

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفارى محمدمهدى

غفارى محمدمهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحى مريم

صالحى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي ايران / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قديمى پوريا

قديمى پوريا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سليمانى على

سليمانى على

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
گودرزى آرش

گودرزى آرش

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمودى مريم

محمودى مريم

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بيات حسين

بيات حسين

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رفيعى مهسا

رفيعى مهسا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طازرانى عارفه

طازرانى عارفه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
معصومى پويا زينب

معصومى پويا زينب

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
غفارى اميد

غفارى اميد

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رنجبر اميرحسين

رنجبر اميرحسين

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بابائى صهبا

بابائى صهبا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شهبازى آرمين

شهبازى آرمين

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
موسوى حسن زاده سيدمهدى

موسوى حسن زاده سيدمهدى

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حاجى حسينى هانيه

حاجى حسينى هانيه

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جنيد سيدحسام الدين

جنيد سيدحسام الدين

حقوق / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
احمدى مرضيه

احمدى مرضيه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران / روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ميرزايى فاطمه

ميرزايى فاطمه

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دارابى همايون

دارابى همايون

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدى رضا

احمدى رضا

مهندسي مکانيک / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عزيزآبادى فراهان احسان

عزيزآبادى فراهان احسان

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
انارى مهشيد

انارى مهشيد

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحمانى فائقه

رحمانى فائقه

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامى سميرا

بهرامى سميرا

روانشناسي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فرجى محدثه

فرجى محدثه

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مددى حوريا

مددى حوريا

مديريت دولتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قديمى پدرام

قديمى پدرام

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي سبزوار / روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدى مهديه

محمدى مهديه

مهندسي شيمي / دانشگاه تفرش / شبانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ساريخانى مبينا

ساريخانى مبينا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كام بخش شيدرخ

كام بخش شيدرخ

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شجاع پور حسين

شجاع پور حسين

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / مناطق محروم-بومي استان مرکزي

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
محمدى رامين

محمدى رامين

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دريجانى على

دريجانى على

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ملك

ملك

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عراقيه فراهانى

عراقيه فراهانى

مهندسي شيمي / دانشگاه اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
كمالى فر

كمالى فر

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
ياراحمدى

ياراحمدى

مهندسي معماري / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رودبارانى

رودبارانى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
يعقوبى

يعقوبى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خانى

خانى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
باجلانى

باجلانى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-محل تحصيل شهرستان سپيدان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدى

احمدى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبيبى آشتيانى

حبيبى آشتيانى

مهندسي پليمر / دانشگاه تهران / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحيمى

رحيمى

مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خانسوز

خانسوز

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / مناطق محروم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صالحى

صالحى

فيزيوتراپي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / پرديس خودگردان

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گنجى

گنجى

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ميرزائى پرى

ميرزائى پرى

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قارى

قارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

حقوق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قودجانى

قودجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عمرانى

عمرانى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كشاورز

كشاورز

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عرفانى

عرفانى

علوم سياسي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حيدرى مهر

حيدرى مهر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
گلمحمدى

گلمحمدى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
بلالى

بلالى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صادقى

صادقى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ظهيرى

ظهيرى

مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضازاده

رضازاده

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جهانشاهى فر

جهانشاهى فر

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قره باغى

قره باغى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مروتى

مروتى

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز / پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عياشى

عياشى

مديريت صنعتي / دانشگاه قم / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بيات

بيات

حسابداري / دانشگاه تهران / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آجرلو

آجرلو

فقه وحقوق اسلامي / دانشگاه گنبد / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
داودى

داودى

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قنبرى

قنبرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
تقوايى

تقوايى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شاهرود / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آقاجانى

آقاجانى

مهندسي صنايع / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ميلانى تبريزى

ميلانى تبريزى

مهندسي مکانيک / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سجادى

سجادى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
راه پيما

راه پيما

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الوان كار گلپايگان

الوان كار گلپايگان

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
على عسگرى

على عسگرى

تکنولوژي پرتودرماني / دانشگاه علوم پزشکي بابل / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
يادگارى

يادگارى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
باده

باده

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جيريايى شراهى

جيريايى شراهى

علوم تربيتي / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ميرجوادى

ميرجوادى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ابراهيمى

ابراهيمى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خدادادى

خدادادى

دامپزشکي / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فلاحى نژاد

فلاحى نژاد

دبيري الهيات ومعارف اسلامي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
كرمى فراهانى

كرمى فراهانى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مكارى

مكارى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضائى

رضائى

کاردرماني / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
كاظمى مجد

كاظمى مجد

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سهرابى

سهرابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمى

قاسمى

مهندسي خودرو / دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران / روزانه-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
خسرونيا

خسرونيا

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدى

محمدى

مديريت بازرگاني / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پيواسته

پيواسته

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه قم / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهرامى هزاوه

بهرامى هزاوه

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
منصورى

منصورى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
با جلانى

با جلانى

مهندسي معماري / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سيفورى

سيفورى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
شمسى

شمسى

زبان وادبيات فارسي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بادرستانى فراهانى

بادرستانى فراهانى

علوم قران وحديث / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
كرمى

كرمى

اموزش فيزيک / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
چراغى

چراغى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پيربداقى

پيربداقى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مرجانى

مرجانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-محل تحصيل دانشکده پرستاري اراک

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بوالحسنى

بوالحسنى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسينى

حسينى

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
صفرى

صفرى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمد ميرزايى

محمد ميرزايى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مقدسى سنجانى

مقدسى سنجانى

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
راستگوفر

راستگوفر

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شمشيرى

شمشيرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مغازه ئى

مغازه ئى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
احمدى

احمدى

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک / تربيت معلم-بومي استان مرکزي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جلالى

جلالى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پارياب

پارياب

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

مهندسي عمران / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حيدرى

حيدرى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حبيبى

حبيبى

مديريت بيمه اکو / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوبخت

نوبخت

مهندسي معماري / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فرجى

فرجى

مهندسي مکانيک / دانشگاه تفرش / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

تاريخ / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فراهانى

فراهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
كربلائى

كربلائى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادرى

نادرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمى

قاسمى

مهندسي برق / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
كلهر

كلهر

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه ملاير / روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مقدسى زاده

مقدسى زاده

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفرعلى

صفرعلى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي شيمي / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عيوضى

عيوضى

هوشبري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عليمحمدى

عليمحمدى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هاشمى

هاشمى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زمانى

زمانى

مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
آجرلو

آجرلو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خلود

خلود

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
محمود ى

محمود ى

تاريخ / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نوروزى

نوروزى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قلعه نويى

قلعه نويى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شكورى

شكورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تركمان

تركمان

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
روشنائى

روشنائى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسگرى

عسگرى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چدنى

چدنى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نجفى

نجفى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حيدرى

حيدرى

زبان وادبيات عربي / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
كرباسى

كرباسى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صالحى مرزيجرانى

صالحى مرزيجرانى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عسگرى

عسگرى

مهندسي عمران / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
ثامنى

ثامنى

مهندسي برق / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
كريمى

كريمى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / شبانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
زند

زند

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اميدى كيا

اميدى كيا

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تاجيانى

تاجيانى

مهندسي معدن / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
كمال آبادى

كمال آبادى

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سهرابى

سهرابى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دستجانى فراهانى

دستجانى فراهانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اكبرى فراهانى

اكبرى فراهانى

مهندسي راه اهن / دانشگاه صنعتي کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهرامى

بهرامى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جهانگيرى

جهانگيرى

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه ملاير / شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

اماروکاربردها / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
راهزانى

راهزانى

فيزيک / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
منصورى گوارى

منصورى گوارى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پزشكى

پزشكى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جيريايى شراهى

جيريايى شراهى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي ساوه / روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ترابى فيجانى

ترابى فيجانى

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خمين / مناطق محروم-بومي خمين

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قناتى

قناتى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زند

زند

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زمانى نژاد

زمانى نژاد

پرستاري / دانشکده علوم پزشکي خمين / مناطق محروم-بومي خمين

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فارسيجانى

فارسيجانى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ايزدى

ايزدى

هوشبري / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احدى

احدى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نجاتى

نجاتى

مهندسي پليمر / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كلانترى

كلانترى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي پويش -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حلت آبادى فراهانى

حلت آبادى فراهانى

مهندسي عمران / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شيخان

شيخان

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اسحاقى

اسحاقى

حسابداري / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسين پور

حسين پور

علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فراهانى

فراهانى

اتاق عمل / دانشکده علوم پزشکي خمين / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مريد منش

مريد منش

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقرى

باقرى

زيست شناسي سلولي ومولکولي / دانشگاه ملاير / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ميقانى

ميقانى

مهندسي بهداشت محيط / دانشگاه علوم پزشکي اراک / روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آزاد

آزاد

مهندسي مکانيک / مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دالائى

دالائى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه رازي -کرمانشاه / شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
كريمى پور

كريمى پور

مديريت بازرگاني / دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم / شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

رياضيات وکاربردها / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غلامعليان

غلامعليان

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شكيبا مهر

شكيبا مهر

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهادرستانى

بهادرستانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

فيزيک / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحمانى

رحمانى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي اديب مازندران -ساري / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
كودزرى فراهانى

كودزرى فراهانى

مهندسي پزشکي / موسسه غيرانتفاعي پويش -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فراهانى

فراهانى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
دهقانى زاده

دهقانى زاده

علوم ومهندسي محيطزيست / دانشگاه اراک / شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سجادى نيا

سجادى نيا

زيست شناسي جانوري / دانشگاه اراک / شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عزيزى

عزيزى

مهندسي زيست فناوري کشاورزي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمرى

احمرى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برازنده

برازنده

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت -اصفهان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سنجرى

سنجرى

اقتصادکشاورزي / دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ربيعى

ربيعى

علوم اقتصادي / دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
توحيديان

توحيديان

مهندسي علوم دامي / دانشگاه اراک / روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محسنى آهوئى

محسنى آهوئى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه اراک / شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

مهندسي علوم باغباني / دانشگاه اراک / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هاشمى قاسم آبادى

هاشمى قاسم آبادى

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي حکمت -قم / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عطاردى

عطاردى

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختارى

مختارى

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / موسسه غيرانتفاعي بهاران -گرگان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهدوى نسب

مهدوى نسب

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي رضويه -ساوه / غيرانتفاعي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مقياسيان

مقياسيان

روانشناسي / موسسه غيرانتفاعي مارليک -نوشهر / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی