سروآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر سروآباد

عزيزى زهره

عزيزى زهره

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قادرى

قادرى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

دبيري شيمي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خوردوستان

خوردوستان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مردانى

مردانى

مهندسي پليمر / دانشگاه اروميه / روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ايمانى

ايمانى

علوم ومهندسي اب / دانشگاه کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
دولتى

دولتى

اتاق عمل / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وطن دوست

وطن دوست

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

مامايي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
الياسى

الياسى

مهندسي عمران / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شامحمدى

شامحمدى

پژوهشگري اجتماعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
امينى

امينى

فقه شافعي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شريفيان

شريفيان

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
على رمائى

على رمائى

مهندسي مکانيک / دانشگاه ولايت -ايرانشهر / روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عظيمى

عظيمى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
داورى

داورى

جغرافيا / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
على رمائى

على رمائى

بهداشت عمومي / دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه / ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
كريمى

كريمى

جغرافيا / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

مديريت بازرگاني / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نورى

نورى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
يزدانى

يزدانى

مديريت جهانگردي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
على رمائى

على رمائى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پور عزيزى

پور عزيزى

فناوري اطلاعات سلامت / دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري / پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رنجبر

رنجبر

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فردوسى

فردوسى

مهندسي زراعت واصلاح نباتات / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهيمى

ابراهيمى

زيست شناسي گياهي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی