ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ديواندره

عبدى احمد

عبدى احمد

دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رحمانى زانا

رحمانى زانا

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمودى شكيلا

محمودى شكيلا

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نصيرى كيله كبود زانيار

نصيرى كيله كبود زانيار

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسينى سيد سامان

حسينى سيد سامان

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فيضى مهين

فيضى مهين

اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فيضى ندا

فيضى ندا

داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مراديان هوشمند

مراديان هوشمند

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ركابدار شيما

ركابدار شيما

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جهانى آرمين

جهانى آرمين

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عليزاده

عليزاده

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
على بيگى سارا

على بيگى سارا

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
فتحى

فتحى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خانى

خانى

حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مراديان

مراديان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ميرزايى

ميرزايى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فيضى

فيضى

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دست نشان

دست نشان

مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نيازى

نيازى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رشيدى

رشيدى

مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمودى

محمودى

علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
زارعى

زارعى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منصورى

منصورى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قادرى

قادرى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قيصريان

قيصريان

اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دهقانى

دهقانى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ملكى

ملكى

مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كريميان

كريميان

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وسيمى

وسيمى

علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ميرزايى

ميرزايى

علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهسوارى

شهسوارى

پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وليدى

وليدى

روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمد جانى

محمد جانى

مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برارى

برارى

علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شامحمدى

شامحمدى

کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خسروى

خسروى

حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوربخش

نوربخش

علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اكبرزاده

اكبرزاده

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دلاورى

دلاورى

مهندسي علوم دامي / دانشگاه شيراز / روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدى نيا

مهدى نيا

زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسم پور

قاسم پور

حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی