ديواندره

قبولی های کنکور سراسری سال 95 شهر ديواندره

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
عبدى احمد انسانی دبيري زبان وادبيات عربي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس شهيد رجايي - اروميه 2سال کانونی 42
رحمانى زانا ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه دانشگاه صنعتي شريف - تهران 3سال کانونی 38
محمودى شكيلا انسانی حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 2سال کانونی 38
نصيرى كيله كبود زانيار تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 73
حسينى سيد سامان تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 4سال کانونی 59
فيضى مهين انسانی اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس بنت الهدي صدر - سنندج 2سال کانونی 26
فيضى ندا تجربی داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 1سال کانونی 25
مراديان هوشمند تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي اروميه 4سال کانونی 64
ركابدار شيما تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي همدان 2سال کانونی 39
جهانى آرمين ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تبريز / روزانه دانشگاه تبريز 2سال کانونی 30
عليزاده انسانی اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان کردستان پرديس نسيبه - تهران 1سال کانونی 11
على بيگى سارا تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 3سال کانونی 53
مرادى تجربی پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / مناطق محروم-بومي استان کردستان دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 9سال کانونی 128
فتحى انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 35
خانى انسانی حقوق / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 14
ميرزايى انسانی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 30
مراديان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي تهران 3سال کانونی 49
ميرزايى انسانی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 34
فيضى ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اروميه / روزانه دانشگاه صنعتي اروميه 1سال کانونی 19
دست نشان ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه اروميه / روزانه دانشگاه اروميه 2سال کانونی 34
مرادى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 20
نيازى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 26
رشيدى ریاضی مهندسي عمران / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 24
محمودى تجربی علوم تغذيه / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز 4سال کانونی 78
زارعى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
منصورى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 24
قادرى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج / روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
قيصريان تجربی اعضاي مصنوعي / دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / روزانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران 1سال کانونی 15
دهقانى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 2سال کانونی 29
ملكى ریاضی مهندسي صنايع / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
كريميان تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان) 1سال کانونی 19
وسيمى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان 1سال کانونی 16
ميرزايى انسانی علوم اقتصادي / دانشگاه رازي -کرمانشاه / روزانه دانشگاه رازي کرمانشاه 1سال کانونی 16
شهسوارى تجربی پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب) 1سال کانونی 19
وليدى تجربی روانشناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 4سال کانونی 71
محمد جانى تجربی مهندسي بهداشت حرفه اي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1سال کانونی 6
برارى انسانی علوم تربيتي / دانشگاه کردستان -سنندج / شبانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 19
شامحمدى تجربی کتابداري درشاخه پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي همدان / روزانه دانشگاه علوم پزشکي همدان 3سال کانونی 24
خسروى تجربی حسابداري / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 1سال کانونی 16
نوربخش تجربی علم اطلاعات ودانش شناسي / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 3سال کانونی 43
اكبرزاده تجربی علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 32
دلاورى تجربی مهندسي علوم دامي / دانشگاه شيراز / روزانه دانشگاه شيراز 1سال کانونی 6
مهدى نيا تجربی زمين شناسي / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه دانشگاه كردستان - سنندج 2سال کانونی 25
قاسم پور تجربی حسابداري / موسسه غيرانتفاعي گنجنامه -همدان / غيرانتفاعي دانشگاه غيرانتفاعي گنجنامه - همدان 1سال کانونی 17